Načítání obsahu dle filtrování ...
Nalezeno celkem 16 výsledků v Průvodce podnikáním > Služby veřejné správy, vyfiltrováno dle: Kategorie SDG (Pro podnikatele a společnosti), hledat v celém obsahu portálu.
20. 02. 2021

Změna u ohlašovací/koncesované živnosti z podnětu podnikatele

Podnikatel má zákonnou povinnost oznamovat změny náležitostí u ohlášené nebo koncesované živnosti. Živnostenský úřad oznámené změny posoudí a podle vý...

20. 02. 2021

Vznik živnostenského oprávnění

Živnostenské podnikání neboli živnost lze provozovat pouze na základě živnostenského oprávnění. Provozovat živnost můžete jako fyzická nebo právnická ...

28. 01. 2021

Zveřejnění informace o provozu úložného místa

Obvodní báňský úřad informuje v průběhu řízení o povolení úložného místa veřejnost o  náležitostech povolovacího řízení. 

28. 01. 2021

Žádost na obvodní báňský úřad o schválení plánu pro nakládání s těžebním odpadem

Zpracovaný plán nakládání s těžebním odpadem schvaluje obvodní báňský úřad na základě žádosti provozovatele, pokud se jedná o těžbu nerostů, v případě...

08. 01. 2021

Poskytování podpory podle zákona o investičních pobídkách

Investor žádá o podporu v oblasti zpracovatelského průmyslu, v technologickém centru a centru strategických služeb. Ministerstvo průmyslu a obchodu vy...

21. 12. 2020

Uznání oprávnění k podnikání v energetických odvětvích na území České republiky

Pokud jste držitelem oprávnění k podnikání pro obchod s elektřinou nebo pro obchod s plynem uděleným příslušným orgánem jiného členského státu EU, můž...

21. 12. 2020

Poskytování podpory malého a středního podnikání z národních programů v gesci MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poskytuje podporu z národních programů na základě podmínek stanovených v zákoně č. 47/2002 o podpoře malého a st...

21. 12. 2020

Podpora ze státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje podporu ze státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie - ...

21. 12. 2020

Udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích

Energetický regulační úřad uděluje licence na: na výrobu, přenos, distribuci a obchod s elektřinou; výrobu, přepravu, distribuci, uskladňování a o...

21. 12. 2020

Změna rozhodnutí o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích z podnětu držitele licence

Jako držitel příslušné licence pro podnikání v energetických odvětvích jste podle energetického zákona povinen neprodleně oznámit Energetickému regula...

21. 12. 2020

Zrušení licence pro podnikání v energetických odvětvích z podnětu držitele licence

Jako držitel licence pro podnikání v energetických odvětvích můžete na základě ustanovení energetického zákona požádat Energetický regulační úřad o zr...

21. 12. 2020

Poskytování podpory malým a středním podnikům z operačního programu financovaného ze strukturálních fondů EU v gesci MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poskytuje podporu na základě vládou schválených programů, v souladu se zákonem č. 47/2002 o podpoře malého a stř...

21. 12. 2020

Vydání předchozího souhlasu obvodního báňského úřadu s převodem dobývacího prostoru

Těžební organizace může převést dobývací prostor na jinou organizaci na základě smlouvy, a to po předchozím souhlasu, který vydává obvodní báňský úřad...

21. 12. 2020

Čerpání z finančních rezerv

Těžební organizace je při dobývání výhradních ložisek povinna vytvářet finanční rezervy na sanace, rekultivace a na vypořádání důlních škod. Na zajišt...

21. 12. 2020

Předávání podání Jednotnými kontaktními místy

Hlavní úlohou Jednotného kontaktního místa je usnadnění vstupu do podnikání, zejména v oblasti poskytování služeb, a to jak v ČR tak v rámci celé EU. ...

21. 12. 2020

Poskytování informací Jednotnými kontaktními místy

Jednotné kontaktní místo poskytuje bezplatné informace potřebné k tomu, aby klient mohl začít podnikat kdekoliv v Evropské unii či v ČR. Jednotné kon...

Pravidelné novinky e-mailem