Kiribati: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Kuala Lumpur (Malajsie)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • Republika Kiribati

Vláda

  • Taneti Mamau – Prezident, předseda vlády, ministr zahraničních věcí
  • Kourabi Nenem - Vicepremiér a ministr veřejných sítí
  • Tetabo Nakara - Ministr rybolovu
  • Tebao Awerika - Ministr životního prostředí a zemědělství
  • Alexander Teabo - Ministr školství
  • Kobebe Taitai - Ministr zdravotnictví
  • Dr Teuea Toatu - Ministr financí
  • Atarake Nataara - Ministr vnitra a sociálních věcí
  • Ruateki Tekaiara - Ministr práce a lidských zdrojů
  • Tauanei Marea - Ministr obchodu a průmyslu
  • David Collins - Ministr pro ženy, mládež a tělovýchovu
  • Natan Teewe Brechtefeld - Nejvyšší státní zástupce

Kiribati je fungující parlamentní demokracií, založenou na Westminsterském modelu a přizpůsobenou místní kultuře. Politické strany nemají oficiální základnu ani strukturu. Většina kandidátů vystupuje jako nezávislí. Volby jsou svobodné a spravedlivé. Sporné výsledky mohou být ověřeny soudem. Jednokomorový parlament (Maneaba) má 46 členů – 44 volených poslanců, 1 jmenovaný poslanec za banabanskou komunitu na ostrově Rabi (Fidji) a generální prokurátor. Volební období je 4-leté. Po parlamentních volbách jsou 3 až 4 členové parlamentu kandidováni do přímých prezidentských voleb. Prezident je tradičně rovněž předsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a imigrace. Prezident sestavuje ne více než 12-ti člennou vládu z členů parlamentu.

Poslední parlamentní a prezidentské volby na Kiribati skončily vítězstvím opozice a ukončily dvanáctiletou vládu strany BTK (Boutokan Te Koaua – Pillars of Truth). Přestože parlamentní volby vyhrála dosavadní vládní strana BTK, v následných přímých prezidentských volbách zvítězil kandidát nově utvořené opoziční koalice TKP Taneti Mamau (opoziční strany Karikirakean Te I-Kiribati Party a Maurin Kiribati Party utvořily po parlamentních volbách novou opoziční koalici s názvem Tobwaan Kiribati Party - TKP). Nový prezident Taneti Mamau, který je zároveň předsedou vlády a ministrem zahraničních věcí, jmenoval dvanáctičlennou vládu složenou z nově zvolených poslanců opoziční koalice TKP. 

 Obsazení míst v Parlamentu po volbách v roce 2016:

            Boutokan Te Koaua – 26

            Maurin Kiribati Party – 19

            Volený předseda parlamentu z nečlenů parlamentu - 1

Země nemá žádné ozbrojené složky s výjimkou policie, soudní systém je nezávislý. Je tvořen Nejvyšším soudem, Odvolacím soudem a obvodními soudy.

Na každém z 22 obydlených ostrovů působí místní správní výbory. Mají velmi omezené možnosti i financování (místní daně a alokace od centrální vlády).

 

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Demografické ukazatele:

 • Obyvatelstvo (odhad 2014): 105 500
 • Hustota zalidnění: 151 obyv./km2
 • Ekonomicky činné obyvatelstvo: 68 000 (2012; zvýšení z 45 000 v r. 2002)
 • Roční přírůstek: 1,21 % (odhad r. 2013)
 • Míra porodnosti: 22,18/1000
 • Kojenecká úmrtnost: 35,37/1000, celková 7,24/1000
 • Očekávaná délka života při narození: 65,47 roku

Věková struktura:

 • 0-14 roků: 31,5 %
 • 15-64 roků: 64,6 %
 • 65 a více: 3,9 %

Etnické složení:

 • Mikronésané 98,8 %
 • Polynésané 1,2 %

Náboženské složení

 • římští katolíci 55%
 • protestanti 36%
 • mormoni 3,1%
 • Baha’i 2,2%
 • adventisté sedmého dne 1,9%
 • jiní 1,8%

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Růst HDP (v %)

2011

2012

2013

2014

2015

2016p

2,70

3,40

2,4

3,8

1,8

Zdroj: Asian Development Outlook 2016 (Asian Development Bank).

HDP na obyvatele dle odhadu z roku 2015 činí 1443 USD. V přepočtu na paritu kupní síly pak 1726 USD. Na tvorbě HDP se (podle údajů z r. 2012) podílí průmysl 9,2 %, zemědělství 26,3 %, služby 64,5 %.

Inflace (v %)

2011

2012

2013

2014

2015

2016p

1,5

-3,0

-1,5

2,1

1,4

0,3

 

Zdroj: Asian Development Outlook 2016 (Asian Development Bank).

Zaměstnanost

Počet ekonomicky aktivních osob činil podle posledních dostupných údajů z roku 2005 pouze 37 tis. pracovníků, z nichž 34,7 tis. bylo zaměstnaných a 2,3 tis. nezaměstnaných; to odpovídá míře nezaměstnanosti 6,1 %. Skutečná nezaměstnanost je však daleko vyšší. Statistická zpráva o příjmech domácností z roku 2006 uvádí celkovou nezaměstnanost až ve výši 38,2%.

Značná část ekonomicky aktivního obyvatelstva je zaměstnána jen částečně (až 70 %) a s nízkým věkem povinného odchodu do důchodu (50 let). Zhruba 24 % obyvatel je zaměstnáno ve formální ekonomice. 60 % formálních pracovních příležitostí je soustředěno na ostrově South Tarawa.

Na HDP se významně podílí licence k rybolovu. V roce 2015 díky silnému efektu El-niňo profitovaly všechny ekonomiky v regionu z nebývale silné migrace tuňáků. Infrastrukturní projekty zaměřené na budování silnic a rozvodných sítí taktéž přispěly k ekonomickému růstu.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Rozpočet Kiribati na rok 2016 se zaměřuje zejména na zlepšení infrastruktury, a to zejména silnic a vodovodů. Dále je velkou součástí rozpočtu rozšíření letišť Bonriki a Cassidy, vodovody a odpadové hospodářství, a dále elektrifikace odlehlých ostrovů.

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016p

Příjmy

59,7

84,2

94,4

128,7

105,4

103,4

Výdaje

81,8

80,8

84,9

107,7

106,5

107,6 

Saldo

-22,1

3,5

9,5

21,0

-1,1

-6,2 

Zdroj ADB (v mil. USD)

Rozvojový plán pro léta 2016-2019 se zaměřuje na klíčové oblasti hospodářství:

 • Management růstu populace
 • Posílení vládnutí
 • Zlepšení infrastruktury
 • Stabilní makroekonomický rámec
 • Ekonomický růst
 • Zlepšení přístupu k základním službám
 • Zlepšení úrovně zdravotnictví
 • Adaptace na klimatickou změnu
 • Snížení chudoby
 • Rovnost pohlaví
 • Čistota životního prostředí.

Zahraniční finanční pomoc z EU, Austrálie, Nového Zélandu , Taiwanu, agentur OSN a v menší míře dalších států (USA, Kanady apod.) představuje zhruba 20-30 % HDP. Kiribati je řazeno mezi nejméně rozvinuté země (LDC - Least Developed Countries), nicméně již podruhé za šest let Kiribati splnilo kritéria pro postup do vyšší kategorie rozvojových zemí. Komise pro rozvojovou politiku OSN v březnu 2015 ve své trienální revizi odložila rozhodnutí o změně statusu Kiribati z nejméně rozvinuté země až do další revize v roce 2018 z důvodu zranitelnosti ekonomiky a pochyb o udržitelnosti současné úrovně státních příjmů. 

Dalším významným zdrojem jsou platby od námořníků pracujících v zahraničí, avšak silná konkurence a technologické trendy v oboru zapříčinili pokles těchto plateb. V roce 2015 činily tyto platby 7,2 mil. USD (vrcholem byl rok 2002, kdy platby činily 12,5 mil. USD). Na HDP se významně podílí licence k rybolovu. V roce 2015 díky silnému efektu El-niňo profitovaly všechny ekonomiky v regionu z nebývale silné migrace tuňáků. V r. 2015 odhadem činily tyto příjmy 75 mil. USD ( v roce 2014 se odhadovaly na 38 mil. USD, avšak skutečně činily 141,6 mil. USD). Příjmy z daní, zejména v roce 2014 zavedené DPH, se předpokládají ve výši 31,6 mil. USD.Infrastrukturní projekty zaměřené na budování silnic a rozvodných sítí by měly v dalších letech významně přispět k růstu HDP.

Důležitým zdrojem státní pokladny je fond RERF, který slouží k vyrovnávání přechodných výpadků rozpočtových příjmů. Tento fond byl založen již Brity s využitím příjmů, které plynuly z důležitého fosfátového dolu, uzavřeného v roce 1979. RERF disponuje více než 500 mil. USD. V r. 2016 se předpokládá doplnění 36 mil. USD do tohoto fondu v souvislosti s nadstandardními příjmy z rybářských licencí v roce 2015.

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Bilance běžného účtu  
2011 2012 2013 2014 2015
-11,9 0,5 15,7 17,9 25

Zdroj: ADB (% HDP)

Zahraniční dluh   
2011 2012 2013 2014 2015
14 14 14 14 14

Zdroj: ADB (mil.USD)

Poměr veřejného dluhu k HDP  
2011 2012 2013 2014 2015
3,1 3,9 3,8 2,4 2,9

Zdroj: ADB

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Kiribati nemá centrální banku. (používanou měnou je Australský dolar).

Jedinou komerční bankou je Bank of Kiribati Limited (ze 75% vlastněná australskou ANZ)

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daň z příjmu fyzických osob

příjem

sazba daně

4 001-15 000

20%

15 001-30 000

25%

nad 30 000

30%

v AUD

Daň z příjmu právnických osob

příjem

sazba daně

0 -25 000

20%

25 001-50 000

30%

nad 50 000

35%

v AUD

Nerezidentní právnické osoby jsou zatíženy jednou daní z příjmu ve výši 30 %.

Od roku 2014 byla zavedena daň z přidané hodnoty ve výši 12,5 %.

Sazebník daní je k dispozici zde.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: