Právní výhrada

Portál BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz) byl vytvořen jako hlavní veřejnoprávní internetový portál zaměřený na podporu podnikání a exportu (dále jen „Portál“). Portál poskytuje především údaje informativního charakteru pro lepší orientaci tuzemských podnikatelů (především s orientací na malé a střední podnikatele) v právních, ekonomických, vývozních, daňových a jiných otázkách spjatých s podnikatelskou činností.

Provozovatelem Portálu je Česká agentura na podporu obchodu/ CzechTrade, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ: 120 00, státní proexportní agentura zřízená Ministerstvem průmyslu a obchodu, mající statut příspěvkové organizace.

Každý budoucí uživatel Portálu jej používá na vlastní riziko a jeho užíváním akceptuje níže uvedené závazná pravidla týkající se provozování, přístupu a užívání Portálu. Osobě, která nemá zájem se podřídit níže uvedeným pravidlům, není tento Portál určen a Provozovatel vyzývá takovou osobu, aby od dalšího užívání Portálu upustila.

 • Všechny na Portále zveřejněné informace, pokud nejsou informacemi převzatými z jiných informačních zdrojů a takto označených, jsou předmětem duševního vlastnictví Provozovatele, který si vyhrazuje vykonávat k Portálu autorská práva, zejména právo Portál zveřejňovat, šířit a upravovat, při současném respektování práva autorů na uvádění jejich autorství;
 • Provozovatel je majitelem přihlášené ochranné známky BusinessInfo;
 • Informace zveřejněné na Portále mají informativní povahu nezakládající žádnou právní ani jinou závaznost za uveřejněné údaje z hlediska jejich správnosti, úplnosti, obsahové neporušenosti, aktuálnosti s ohledem na skutečnost, že Portál zveřejňuje řadu informací, které pocházejí z jiných informačních zdrojů a jsou v časově odlišných okamžicích podle svého významu a závažnosti aktualizovány, přestože Provozovatel usiluje o to, aby všechny údaje na Portálu byly aktuální a správné;
 • Obsahem Portálu jsou i údaje získané z důvěryhodných zdrojů jako jsou např. zpravodajské informace získané od agentur (např. od ČTK nebo Newton Information Technology) na základě příslušných smluv uzavřených se jmenovanými agenturami a upravujících způsoby šíření agenturních zpráv s tím, že poskytnuté informace zůstávají duševním vlastnictvím agentur a Provozovatel nenese žádnou odpovědnost vůči uživateli Portálu pro případ, že by se ukázalo, že některá takováto informace je nesprávná, nepravdivá, neaktuální, neúplná nebo jinak závadná a mohla by způsobit uživateli i škodu v důsledku jejího použití;
 • Provozovatel Portálu neodpovídá za jakékoliv případné škody vyplývající nebo související s využitím dat nebo služeb zveřejněných prostřednictvím Portálu nebo naopak z důvodů částečné či neúplné nefunkčnosti Portálu a také Provozovatel nezaručuje uživatelům možnost připojení se k Portálu a v žádném ohledu není Provozovatel odpovědný za jakékoliv případné škody na straně uživatele vzniklé nebo související s důvodem, že nebylo možné se k Portálu připojit;
 • Jsou-li zveřejňovány na Portále nějaké právní předpisy, upozorňuje Provozovatel uživatele výslovně na to, že jediným autorizovaným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné v tištěné podobě ve Sbírce zákonů, přičemž platným a závazným je aktuální znění příslušného právního předpisu;
 • V případě, že není pod příslušným textem uveden jmenovitě autor, jenž je odpovědný za obsah dokumentu uveřejněného na Portále, pak takový text byl připraven Provozovatelem přímo nebo ve spolupráci s kompetentními ministerstvy a jinými úřady veřejné správy;
 • Provozovatel Portálu neodpovídá ani neručí za pravdivost, obsah ani formu reklamy, uveřejněné na Portále a ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky mohou být součástí reklamy;
 • Provozovatel si výslovně upravuje právo kdykoliv a v jakémkoliv rozsahu a jakýmkoliv způsobem změnit, doplnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Portálu;
 • Údaje uveřejněné na Portále jsou aktuální výlučně k okamžiku jejich prvotního uveřejnění nebo popřípadě jejich následné aktualizace, a proto Provozovatel doporučuje uživatelům si vždy zkontrolovat aktuálnost údajů prezentovaných na Portále, přičemž Provozovatel v žádném případě neručí za aktuálnost údajů uveřejněných na Portále;
 • Provozovatel nedoporučuje uživatelům Portálu zasílat prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) důvěrné informace, které jsou chráněny příslušnými právními předpisy nebo jenž si přeje uživatel Portálu utajit před nepovolanými osobami;
 • Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat od budoucího uživatele poskytnutí některého identifikační údaje osobní povahy ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. s odkazem na příslušnou obecně závaznou právní úpravu;
 • Využívání dokumentů a/nebo údajů publikovaných na Portálu pro svou osobní potřebu se připouští, zatímco užití dokumentů a/nebo údajů publikovaných na Portálu pro potřeby třetích osob, bez ohledu na to, zda takové využívání má být zdarma nebo za úplatu, lze pouze s předchozím písemným souhlasem Provozovatele.
 • Provozovatel zakazuje třetím osobám zpracovávat, upravovat a zasahovat do obsahu Portálu. Rovněž je zakázáno zasahovat do technické stránky Portálu.

Porušení shora uvedených pravidel opravňuje Provozovatele k podniknutí odpovídajících právních kroků a/ nebo opatření dovolených právním řádem ČR ve věci ochrany práv a majetkových zájmů Provozovatele vůči osobě, která současně na jedné straně užívá Portál a na druhé straně nerespektuje pravidla určená k provozování, přístupu a užívání Portálu.

© 2004 – 2021 CzechTrade