Zásady zpracování osobních údajů

Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade, se sídlem Dittrichova 21, 128 01 Praha 2, IČ: 00001171 (dále jen „Správce“), jakožto realizátor portálu BusinessInfo.cz a správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat subjekty údajů, se kterými přichází do styku v rámci portálu BusinessInfo.cz o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů subjektů údajů ze strany Správce, včetně rozsahu práv údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Správcem.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Jako správce osobních údajů na základě povinnosti dané zvláštními zákony při zpracování osobních údajů Správce dbá práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů.

Ochrana osobních údajů uživatelů portálu BusinessInfo.cz:

Informace zveřejňované na stránkách portálu BusinessInfo.cz uživatel získá bez poskytnutí svých osobních údajů. Pokud uživatel poskytne portálu BusinessInfo.cz kterékoliv ze svých osobních údajů (např. jméno, příjmení, adresu, kontakt na zaměstnavatele, telefon či fax), jsou tyto údaje použity pouze ke komunikaci s uživatelem, k interním statistickým účelům a v rámci přihlášení uživatele na jím vybranou akci. Žádné poskytnuté osobní údaje nejsou bez výslovného souhlasu uživatele zveřejňovány, prodávány ani vyzrazeny třetím osobám, s výjimkou případů stanovených zákonem.