Provádění kontrol provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie - podmínky pro získání povolení

1. 4. 2014 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

V dokumentu naleznete podmínky získání osvědčení ke kontrole kotlů, náležitosti žádosti a další informace o povolovacím řízení.

zpět na dokument „Provádění kontrol provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie - oprávnění krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

  • složení odborné zkoušky (před zkušební komisí, kterou jmenuje ministerstvo průmyslu a obchodu),
  • způsobilost k právním úkonům,
  • bezúhonnost daná tím, že uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin,
  • odborná způsobilost - Za odbornou způsobilost se pro účely tohoto zákona považuje vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programech v oblasti technických věd a jejich oborech energetiky nebo stavebnictví a 3 roky praxe v oboru nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblastech vzdělání technického směru v oboru energetiky nebo stavebnictví a 6 roků praxe v oboru nebo vyšší odborné vzdělání v oblastech technického směru v oboru energetiky nebo stavebnictví a 5 let praxe v oboru.

Náležitosti žádosti

  • doklady o odborné způsobilosti, které zahrnují doklad o vzdělání a doklad o praxi v oboru;
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
  • doklad o složení odborné zkoušky;

Požadavky související s poskytováním služeb poskytovatelem z jiného členského státu

Energetický audit, energetický posudek, průkaz energetické náročnosti budovy, provádět kontrolu kotlů a rozvodů tepelné energie a provádět kontroly klimatizačních zařízení může provést i osoba usazená v jiném členském státě, která má oprávnění k výkonu této činnosti. Provedení výše uvedených činností osobou usazenou v jiném členském státě je zadavatel povinen oznámit ministerstvu průmyslu a obchodu.

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

  • Zápis na seznam energetických specialisstů vedený MPO a osvědčení o odborné způsobilosti energetického auditora

Příslušný úřad

  • Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kontrolní a dozorové orgány

  • Státní energetická inspekce


Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

  • Obecná dle správního řádu, tedy 30 dní.

Poplatky

  • v současné době nejsou vybírány žádné poplatky.

Doba platnosti povolení

  • Doba platnosti povolení je omezena, každé 3 roky musí energetický specialista absolvovat tzv. průběžné vzdělávání (viz. §10a zák. č. 406/2000 Sb.). Povolení lze zrušit na základě § 10b zák. č. 406/2000 Sb.

Spojené řízení (uznávání kvalifikací a udělení oprávnění)

  • Za účelem zápisu na seznam specialistů jsou kvalifikace získané v jiném členském státě uznávány podle zákona č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace.

Vznik oprávnění uplynutím lhůty

  • Na toto řízení se uplatní procedura vzniku oprávnění uplynutím lhůty

Právní úprava

  • Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Pojištění profesní odpovědnosti

  • Je vyžadováno pouze u osob vlastnících oprávnění zpracovávat energetický audit a energetický posudek.

zpět na dokument „Provádění kontrol provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie - oprávnění krok za krokem“

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články