Lesotho: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

1. 4. 2015

© Zastupitelský úřad Pretoria (Jihoafrická republika)

7.1. Smluvní základna

V roce 1984 byla uzavřena Obchodní dohoda, jejíž  platnost byla ukončena dne 30. 4. 2004 z důvodu vstupu ČR do EU a společné obchodní politiky EU. Po vstupu ČR do EU se  ČR také stala smluvní stranou  Dohody z Cotonou mezi EU a zeměmi ACP. Dne 4. června 2009 podepsalo Lesothské království prozatímní dohodu o hospodářském partnerství (tzv. interim EPA), která nahradila obchodní ustanovení Dohody z Cotonou mezi EU a zeměmi ACP.

zpět na začátek

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let v tis. USD
 20092010201120122013
Vývoz 191 70 40 98 94
Dovoz 18 2 103 397 449
Saldo 173 68 -63  -298  -335

Zdroj: Český statistický úřad (r. 2013 - předběžné údaje)

Vzájemný obchod je jak z pohledu ČR, tak i Lesotha, téměř zanedbatelný a pohyboval se většinou v řádu tisíců až statisíců USD.

zpět na začátek

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

Vzhledem k omezenému rozsahu vzájemného obchodu v jeho komoditní struktuře typicky dominuje jedna až dvě kategorie.

Za období od ledna do prosince 2013 to na straně českého vývozu byly "revolvery a pistole" a chmel a na straně dovozu z Lesotha do ČR "vypínače elektrických obvodů". V r. 2012 se z Lesotha dovážely také "části a součásti nábytku."

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu Českého statistického úřadu, www.czso.cz

zpět na začátek

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

Vzhledem k velmi omezenému trhu Lesotha a jeho úzkému napojení na JAR je obtížné hovořit o perspektivních položkách vývozu z ČR. Jisté uplatnění mohou na tomto trhu nalézt některé strojírenské položky, případně průmyslové výrobky.

zpět na začátek

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Dosud neexistuje žádný joint-venture české a lesothské firmy.

zpět na začátek

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

Ekonomický úsek neregistruje žádnou poptávku po českém zboží, ani nabídku na výrobní kooperaci.

zpět na začátek

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

Lesotho je příjemcem zahraniční rozvojové spolupráce. Česká republika poskytuje finanční prostředky prostřednictvím EU.

V roce 2011 nerealizuje ČR v Lesothu žádný bilaterální rozvojový projekt.

zpět na začátek

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Dle údajů dostupných ZÚ není evidována.

zpět na začátek

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

 

Zákoník práce z roku 1992 vyžaduje, aby každý zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná nemající statut lesothského občana disponoval pracovním povolením. Pracovní povolení vydává komisař, který musí být přesvědčen, že pro tuto práci není dostatečně kvalifikován lesothský občan. Maximální doba trvání pracovního povolení činí 2 roky.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: