Přijímání nových členů do WTO

1. 2. 2010 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Členská základna Světové obchodní organizace (World Trade Organization - WTO) se neustále rozšiřuje. Dokument uvádí současné uchazeče o členství ve WTO a jaký je postup při přijímání nových členů.

V dubnu 2008 měla Světová obchodní organizace 150 členů. Bližší informace jsou na internetové stránce WTO. Prozatím posledním členem WTO se stala Ukrajina, jež má členství zapsáno k 16. května 2008.

V současné době probíhá proces přijetí za nové členy u 27 uchazečských zemí – viz stránky WTO. Mezi uchazeče o členství ve WTO patří země na téměř všech stupních ekonomického a politického vývoje. Jedná se napíklad o Ruskou federaci, Bělorusko, Srbsko či Černou horu, ale i země malé jako Andora, Seychely, Samoa, země s přechodovou ekonomikou (např. většina bývalých republik SSSR, Bosna a Hercegovina) a řada dalších zemí (např. Jordánsko, Alžírsko, Súdán, Vietnam, Laos, Kambodža a mnoho dalších). Dokončení jednání, která jsou stále považována na jednu z nejdůležitějších činností v rámci WTO, bude znamenat, že Světová obchodní organizace se stane skutečně univerzální organizací zabývající se mezinárodním obchodem a jeho jednotlivými dílčími aspekty.

Postup při přijímání nových členů

Proces přijetí nového člena je zahájen podáním písemné přihlášky uchazečské země, jejím schválením Generální radou WTO a vytvořením Pracovní skupiny, která posuzuje žádost o přijetí. V rámci Pracovní skupiny jsou zahájena konkrétní jednání o obchodní politice příslušné země a o její slučitelnosti s pravidly Světové obchodní organizace (aktuálně se jedná například o Pracovní skupinu, která reviduje iráckou obchodní legislativu a jejíž druhé zasedání proběhlo 2. dubna 2008). Činnosti Pracovní skupiny se mohou zúčastnit všechny členské státy WTO, v praxi však do jednání vstupují především ty země, které mají na obchodních vztazích s uchazečskou zemí rozhodující zájem.

Základem pro jednání Pracovní skupiny je souhrnný dokument, tzv. Memorandum o zahraničně obchodních vztazích, ve kterém jsou obsaženy podrobné informace o jednotlivých oblastech obchodní politiky a o právním režimu přistupujícího státu. Jednání jsou vedena velmi detailně v písemné i ústní formě a zahrnují všechny základní aspekty hodnocení ekonomiky, především problematiku obchodu průmyslovými výrobky a zemědělskými produkty. Ve většině případů je projednáván také obchod službami, otázky transparentnosti, obchodních práv, státního obchodování, subvencí, investičních opatření i obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví, atd.

Paralelně s mnohostrannými jednáními v Pracovní skupině probíhají na bilaterální úrovni mezi zainteresovanými členy a uchazečským státem jednání o obsahu listin celních závazků ve zboží a specifických závazků ve službách. Právě v průběhu těchto jednání, zejména v průběhu dvoustranných konzultací, se otevírá významný prostor pro českou podnikatelskou sféru k prosazení jejích obchodních zájmů vůči příslušným teritoriím. Neúspěšné vedení dvoustranných konzultací může totiž pro přistupující země představovat hrozbu zablokování jejich vstupu do WTO nebo alespoň jeho významné oddálení, které znamená další ztrátu vlivu na tvorbu mezinárodních pravidel obchodu a nutnost v podstatě pasivního přizpůsobení se těmto dále se vyvíjejícím pravidlům.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek