San Marino: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

8. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR ve Vatikánu (Svatý stolec)

Země je relativně bohatá, životní úroveň obyvatelstva odpovídá standardům nejvyspělejších regionů Itálie. Ekonomika San Marina byla tradičně založena na zemědělství, lesnictví a těžbě kamene, avšak během druhé poloviny dvacátého století význam těchto odvětví výrazně poklesl. V současné době je ekonomika země založena na cestovním ruchu a službách s ním spojených, na bankovnictví, na průmyslové výrobě (stavební hmoty, textil, dřevozpracující a nábytkářský průmysl, elektronika), na řemeslné výrobě (výrobky kožené a keramické, opracování dřeva, kovu a kamene) a na potravinářství; významná je i produkce v oblasti filatelie a numismatiky. Z nerostných přírodních zdrojů má země k dispozici pouze stavební kámen. San Marino má celní a měnovou unii s Itálií a jejím prostřednictvím s Evropskou unií.

V rámci hospodářské politiky se RSM zaměřuje na podporu a rozvoj cestovního ruchu (v poslední době na jeho nové formy – např. kongresová turistika) a na podporu moderních odvětví průmyslu a služeb.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

Republika San Marino - zkratka RSM (italsky: Repubblica di San Marino)

Funkci hlavy státu vykonávají kapitáni - regenti (Capitani Reggenti), volení parlamentem, tj. Velkou generální radou (60 členů).  Jsou voleni každých šest měsíců a funkce se ujímají 1. dubna resp. 1. října. Společně řídí Velkou generální radu (Consiglio Grande e Generale), Státní kongres (vládu) a Radu dvanácti (Consiglio dei XII). Mají vůči sobě právo veta. Současnými kapitány – regenty jsou Mimma Zavoli a Vanessa d´Ambrosio.

Současná vláda (Státní kongres, Congresso di Stato) je složena z koalice složené z následujících stran:

 • Adesso.sm
 • San Marino First
 • Democracy in Motion

Složení vlády:

 

Nicola Renzi – ministr zahraničních věcí , ministr spravedlnosti (Minister of Foreign and Political Affairs, Justice)

Guerrino Zanotti – ministr vnitra, veřejného sektoru (Minister of Internal Affairs, Public Sector, Relations with Townships Councils, Regulatory Simplification, Institutional Affairs, Peace)

Simone Celli – ministr financí a rozpočtu, pošt, dopravy a hospodářského plánování (Minister of Finance and the Budget, Posts, Transport, Economic Planning)

Andrea Zafferani – ministr průmyslu, řemesel, obchodu, práce, kooperace, telekomunikací (Minister of Industry, Handicraft, Trade, Labour, Cooperation, Telecommunications)

Augusto Michelotti – ministr životního prostředí, zemědělství, turistiky, civilní obrany, mládeže (Minister of Territory and Environment, Agriculture, Tourism, Civil Protection, Relations with the Public Works State Corporation, Youth Policies)

Franco Santi – ministr zdravotnictví a sociálních věcí (Minister of Health and Social Security, Equal Opportunities, Welfare and Social Affairs)

Marco Podeschi – minister školství, kultury, výzkumu, informací, sportu, technologických inovací (Minister of Education, Culture and University, Research, Information, Sport, Technological Innovation, Relations with the Public Utilities State Corporation)

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Demografické ukazatele:

 • Počet rezidentních obyvatel: 33 000 (červenec 2016)
 • Přírůstek obyvatel: 0,86 % (prosinec 2012 – prosinec 2011)
 • Index porodnosti: 9,02 % (2012; na 1000 obyvatel)
 • Index úmrtnosti: 7,32 (2012; na 1000 obyvatel)
 • Index stáří: 118,8 (2012; na 1000 obyvatel)
 • Průměrný věk: muži 81,7 let (2014) – ženy 86,37 let (2014)
 • Vzdělání: VŠ 3 159  (prosinec 2012 z 32.471 rezidentních obyvatel)
 • Z rezidentních obyvatel San Marina bylo v roce 2013 85,1 % Sanmarinců (27 705), 12,9 % Italů (4 189) a 2,1 % tvořily ostatní národnosti  (mj. 124 Rumunů, 65 Argentinců, 62 Ukrajinců, 40 Albánců, 39 Rusů….)
 • Náboženství: převážně katolické

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

  2012 2013 2014 2015 2016
HDP (v mil) 1 323,00 € 1 276,00 € 1 390,50 € 2 003 $ 2 023 $
reálný pohyb HDP (v %) -4 -3,5 -3,6 0,5 1
HDP per capita (v tis.) 41,76 € 41,88 € 41,22 € 46,19 $  
míra nezaměstnanosti (v %) 6,95 8,1 8,7 9.2 8,6 (plán)
míra inflace (v %) 2,8 1,3 1,1 0,1 0,6 (plán)

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2009

2010

2011

2012

2013 (odhad)

Příjmy 

562 175 961,90

 530 677 196,20

 523 349 659,50

 548 881 975,00

 544 521 250,00

Výdaje

533 870 739,40

 529 154 889,00

 544 546 919,80

 559 822 868,00

 565 398 380,00

Saldo

 28 305 222,50

  1 522 307,20

 -21 197 260,30

-10 940 893,00

-20 877 130,00

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2010

2011

2012

2013

Saldo státního rozpočtu (podíl v % na HDP)

-10,3

-4,6

-3,0

-4,3

 

2010

2011

2012

2013

Veřejný dluh (v % na HDP)

3,0

2,8

6,8

13,6

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém San Marina dnes již odpovídá evropským standardům. Patří do něj 12 bank, cca 50 finančních společností a cca 30 zprostředkovatelských pojišťovacích brokerů.

Bankovní systém San Marina dnes již odpovídá evropským standardům.

Nejvýznamnější banky:

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňový systém obsahuje  zejména daně přímé (Igrl e Igrp) a jednu nepřímou (monofase).

Přímé daně

I.g.r. l. (imposta per persone fisiche e sostituti d'imposta) je všeobecná daň  z příjmu  fyzických osob a   I.g.r.p. (imposta per persone giuridiche) z příjmu právnických osob. Pro příjmy firem činí všeobecná daň ve výši 17% z čistého zisku, zatímco na odvody rezidentních i nerezidentních fyzických osob (pouze z příjmů vyprodukovaných v San Marinu) se aplikuje progresivní kvóta dle výše příjmu.

Nepřímá daň

Monofase je nepřímá daň, která se uplatňuje pouze jednou na hodnotu zboží a služeb dovezených do San Marina ve výši 17%. Jakožto dovozní daň je uznávána jako ekvivalent italské IVA (DPH).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: