Tchaj-wan: Vztahy země s EU

20. 10. 2016

© Ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji (Tchaj-wan)
Obsah neuveden

3.1. Zastoupení EU v zemi

Evropská unie - European External Action Service je na Tchaj-wanu zastoupen svou ekonomickou a obchodní kanceláří European Economic and Trade Office. Svá zastoupení ve formě "kanceláře" mají na Tchaj-wanu, kromě ČR, dále tyto členské země EU:

Rakousko, Belgie, Velká Británie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Slovensko, Španělsko, Švédsko a Polsko. Kontaktní údaje obchodních, kulturních a konzulárních zastoupení jednotlivých zemí lze nalézt na EU Presence in Taiwan.

V Tchaj-pej sídlí dále organizace Centrum Evropské unie a European Chamber of Commerce.

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Tchaj-wan je jedním z asijských obchodních partnerů, jehož export meziročně rostl (2014-2015). Podle statistických dat Eurostatu vzrostl vzájemný obchod EU – TW v roce 2015 o 9,4%, ve srovnání s rokem 2014 a dosáhl nového rekordu na 43,9 mld. €. Vývoz zboží ze zemí EU pokračoval již třetím rokem v expanzi a vzrostl o 8,8% na 18,5 mld. €. Dovoz z TW však rostl ještě výrazněji, než export, a to o 9,8%, v celkové hodnotě 25,5 mld. €. Oproti tomu celosvětově export EU vzrostl o 5,1% a hodnota importu vzrostla meziročně o 2,1%. Silný růst importu z TW zapříčinil celkový deficit obchodu se zbožím v obchodu EU - TW v hodnotě 7 mld. €. V roce 2015 zaregistrovalo, kromě Německa a Francie, obchodní přebytek s TW i Rakousko. EU je TW 5. největším obchodním partnerem s podílem v importu 9,95% a exportu 9,17% za zeměmi ASEAN (12,28%) a USA (13,12%).

V rámci 28 ČS EU se Česká republika umístila v celkové obchodní bilanci s Tchaj-wanem na 12. místě, v importu na 10. místě (meziroční pokles o 23,3%) a exportu na 12. místě (meziroční nárůst o 36,5%)   

Tchaj-wan byl v roce 2015 19. největší obchodní partner zemí EU, sedmý v regionu Východní Asie. I když vzájemná obchodní výměna vzrostla o 9,4%, zaostává TW daleko za svými regionálními konkurenty - ČLR (2. místo, 14,8% z celkového EU obchodu), Japonskem (7. místo, 3,3%), J. Koreou (8. místo, 2,6%), srovnatelně s Hongkongem (15. místo, 1,4%) a Singapurem (16. místo, 1,4%). TW pozice importéra do zemí EU se meziročně změnila z 16. na 13. příčku. TW je pro země EU 22. největším exportním trhem, s 1,3% procentním podílem celkového EU exportu.

Obchod se zbožím mezi Tchaj-wanem a EU 2010 - 2015, (v mld. €)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Vývoz z EU na Tchaj-wan

14,8

16,2

15,8

16,5

17,0

18,5

- Roční růst vývozu, %

48

9,5

-2,5

4,4

3,0

8,8

Dovoz do EU z Tchaj-wanu

24,1

24,2

22,5

22,1

23,2

25,5

- Roční růst dovozu, %

34,6

0,4

-7,0

-1,8

5,0

9,8

Vzájemný obchod celkem

38,9

40,4

38,3

38,6

40,2

44

- Roční růst obchodu, %

39,4

3,9

-5,2

0,5

4,1

9,4

Obchodní bilance pro EU

-9,3

-8,0

-6,7

-5,6

-6,2

-7%

Zdroj: Eurostat

Obchodní výměna zemí EU se svými nejvýznamnějšími asijskými partnery v letech 2014 a 2015 (mld. €)

 

ČLR

Hongkong

Indie

Japonsko

J. Korea

Tchaj-wan

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Výměna celkem

582,4

520,7

45,9

49,6

72,5

77,4

107,9

116,3

82,1

90,2

40,2

43,9

Vývoz z EU

280

170,4

35,7

35,4

35,5

37,9

53,3

56,6

43,1

47,9

17,0

18,5

Dovoz do EU

302,4

350,3

10,2

14,2

37,0

39,4

54,6

59,7

39,0

42,3

23,2

25,5

Saldo

-137,7

-179,9

25,5

21,2

-1,6

-1,5

-1,3

-3,2

4,1

5,6

-6,2

-7,0

Zdroj: Eurostat

Obchod Tchaj-wanu s členskými státy EU

Jednotný trh EU a volný pohyb zboží na něm prakticky znemožňuje přiřazení specifických obchodních toků s nečlenskými ekonomikami jednotlivým členským zemím EU na základě údajů Eurostatu. Největším obchodním partnerem Tchaj-wanu je Německo, které se podílí téměř 32 % (14 mld. €) na celkovém obchodu Tchaj-wanu s EU. Dalších šest obchodních partnerů se na celkovém objemu obchodu EU s Tchaj-wanem podílí 80%. Jsou to Nizozemí (15.0 %, 6.6 mld. €), Velká Británie (13.5 %, 5,9 mld. €), Francie (8.6 %, 3,8 mld. €), Itálie (6.5 %, 2,9 mld. €) a Belgie (4.1 %, 1,8 mld. €), která přeskočila Španělsko (3.2 %, 1.4 mld. €)

Členské země EU, které mají menší objemy obchodní výměny s Tchaj-wanem, ovšem velmi často vykazují vyšší tempa růstu, která byla zaznamenána i po překonání krize v r. 2010. Prakticky ve všech případech je však důvodem schopnost rychlé expanze vývozu Tchaj-wanu do těchto zemí.

Pouze Německo Francie a Rakousko má v obchodu s Tchaj-wanem přebytek. Největší deficit v bilaterálním obchodu zaznamenaly v roce 2015 UK (-2799), Nizozemí (-973), Polsko (-663) a Maďarsko (-514). Statistiky EU však mohou dávat na stejnou situaci odlišný pohled – zejména díky skutečnosti, že tchajwanské zboží, vstupující na trh EU v jedné zemi (např. v holandském přístavu) často nachází konečného zákazníka v jiné členské zemi EU.

Obchod Tchaj-wanu s hlavními obchodními partnery z EU v l. 2011 - 2015 (v mil. €) - dovoz

dovoz z  Tchaj-wanu

2011

2012

2013

2014

2015

Německo

5192

4985

4970

5585

6598

Nizozemí

4071

3797

3579

3651

3792

V. Británie

3867

3924

4027

3926

4363

Francie

1685

1774

1744

1694

1884

ČR (pro porovnání)

711

628

590

629

482

 Obchod Tchaj-wanu s hlavními obchodními partnery z EU v l. 2011 - 2015 (v mil. €) - vývoz

Vývoz na  Tchaj-wan

2011

2012

2013

2014

2015

Německo

6246

5771

5880

6884

7425

Nizozemí

2272

2878

3606

2513

2820

V. Británie

1472

1303

1338

1308

1568

Francie

2012

1938

1722

1626

1910

ČR (pro srovnání)

111

125

114

137

186

 Obchod Tchaj-wanu s hlavními obchodními partnery z EU v l. 2011 - 2015 (v %) – podíl

Podíl zemí EU

2011

2012

2013

2014

2015

Německo

29

28

28

31

31,9

Nizozemí

16

17

19

15

15

V. Británie

13

14

14

13

13,5

Francie

9

10

9

8

8,6

Struktura podílů jednotlivých zemí EU v bilaterálním obchodu s Tchaj-wanem v roce 2015 (viz příloha)

 

Komoditní struktura

Více než 92% vzájemného EU-TW obchodu se zbožím tvoří výrobky (chemikálie, stroje, dopravní zařízení, telekomunikační zařízení, textil), zatím co primární produkty (zemědělské výrobky, paliva, produkty těžby) zaujímají pouze 6%.

Tchajwanská ekonomika je jedním z největších světových dodavatelů elektronických součástek, jako jsou počítačové paměťové čipy a polovodiče, stejně tak jako počítače a optoelektronika, včetně plochých obrazovek. Struktuře TW exportu dominují výrobky ICT, které jsou montovány na TW, či v ČLR a následně prodávány v Evropě a ve zbytku světa – je však potřeba si uvědomit, že výrobky původem z TW, avšak kompletované v ČLR, či v zemích JV Asie se neobjeví ve statistikách bilaterální obchodní výměny. Jinak řečeno, EU jako konečný trh je pro TW důležitější, než jak jej popisuje statistika. V roce 2015 tvořily kancelářská technika a ICT produkty jádro obchodu EU-TW (34.6 %, 8.8 mld. €). TW je hlavním dodavatelem integrovaných obvodů a elektronický součástek do zemí EU, kde zaujímá 15,3% dovozu v tomto průmyslovém odvětví. Strojírenské, zemědělské výrobky, železo a ocel, textil a oblečení, nápoje, potraviny a tabákové výrobky jsou také předmětem obchodu, ale v menším množství než uvedené hlavní položky.

Struktura tchajwanského vývozu do EU se mění poměrně rychle od vysoké koncentrace na malý okruh elektronických a počítačových výrobků (hlavně spotřebitelského zboží pro konečné užití) směrem k větší diverzifikaci. Dochází k tomu z velké části v důsledku přemísťování výroby hotových výrobků z Tchaj-wanu na území ČLR a do zemí jihovýchodní Asie, případně Evropy. Tchaj-wan se tudíž stal významnějším vývozcem elektronických součástí do EU: zejména ploché obrazovky, počítačové komponenty (7% vývozů), integrované obvody a mikroelektronické součástky.

Ačkoliv si země EU udržují s TW obchodní přebytek v mnoha obchodovaných komoditách, jako chemikálie (přebytek 2.6 mld. €), automobilový průmysl (1.4 mld. €), neelektrické stroje (1.2 mld. €) a zemědělské produkty (1.2 mld. €), deficit v kategoriích jako kancelářské, ICT výrobky (7.2 mld. €) a polotovary (2.2 mld. €), má za následek celkový obchodní deficit EU proti TW, dosahující 7 mld. €.

Import zemí EU z Tchaj-wanu v roce 2014.                                   

Největší položkou TW exportu do zemí EU v roce 2015 byla telekomunikační zařízení, kancelářské zařízení a zařízení na zpracování elektronických dat, integrované obvody a elektronické součástky (téměř 35%), následovány stroji (17%), dalšími opracovanými výrobky (12,6%), polotovary (11,6%) a dopravními zařízeními (11,4%), dále chemikáliemi (5%) a železem a ocelí (2,4%). Primární výrobky zaujímaly pouze 2,8% TW exportu do EU, z toho paliva a nerosty 1,6%, zemědělské výrobky pak 0,7%.

EU – komoditní struktura dovozu z Tchaj-wanu v roce 2015 (vybrané položky)

Skupina výrobků (dle SITC Rev. 3)

hodnota v mil. EUR

objem  v %

podíl na dovozu do EU %

CELKEM

25 487

100,0

1,5

VÝROBKY

24 575

96,4

2,2

Technika a dopravní zařízení

16 059

63

3,0

    Kancelářské a telekomunikační zařízení

8 824

34,6

4,4

    Další stroje

4 339   

17

2,1

    Dopravní zařízení

2 896

11,4

2,2

Další výrobky (vědecké nástroje, apod.)

3 207

12,6

1,8

PRIMÁRNÍ PRODUKTY

725

2,8

0,1

Paliva a produkty těžby

408

1,6

0,1

Zemědělské výrobky

180

0,7

0,1

Export zemí EU na Tchaj-wan v roce 2015.

TW zaujímá 1 % z celkového exportu EU. Hlavním exportním artiklem z EU jsou dlouhodobě strojní zařízení (23.1 %, 4.3 mld. €), chemikálie včetně farmaceutik (20.7 %, 3.8 mld. €), která zaujímají více než 7,7 % EU exportu. Dále jsou to dopravní zařízení (18.5 %, 3.4 mld. €, zejména automobily 12.4 %,  2.3 mld. €) a další výrobky (8.6 %, 1.6 mld. €). Vývoz zemědělských výrobků na TW v roce 2015 (7.6 %, 1.4 mld. €)  meziročně klesl stejně tak jako vývoz paliv a produktů těžby (3.4 %, 0.6 mld. €).

EU – komoditní struktura vývozu na Tchaj-wan v roce 2015 (vybrané položky)

Skupina výrobků (dle SITC Rev. 3)

objem v mil. EUR

objem  v %

podíl na vývozu z EU %

CELKEM

18 456

100,0

1,1

VÝROBKY

16 001

86,7

1,2

Technika a dopravní zařízení

9 317

50,5

1,3

    Kancelářské a telekomunikační zařízení

1634

8,9

2,3

    Další stroje

4270

23

1,2

    Dopravní zařízení

3413

18,5

1,2

Chemikálie   

3829

20,7

1,4

Další výrobky (vědecké nástroje, apod.)

1585

8,6

1,0

PRIMÁRNÍ PRODUKTY

2030

11

0,7

Paliva a produkty těžby

622

3,4

0,4

Zemědělské výrobky

1408

7,6

1,0

Pozn.: Statistiky pro tchajwanský obchod zbožím se svými partnery je publikován v USD, zatím co Eurostat svá data publikuje v €. Silná devalvace € proti USD mezi léty 2014 a 2015 vede k zásadním nesrovnalostem mezi různými statistikami. 

Obchod ve službách

Obchod ve službách mezi EU a Tchaj-wanem od roku 2010 postupně rostl o 2,8% na 7,3 mld. v roce 2014. TW udržuje pozitivní obchodní výsledek, rostoucí o 20% a dosahující v roce 2014 3 mld. €. Export služeb zemí EU od roku 2010 mírně klesá o 4,4% na současných 4,3 mld. € a to kvůli slabému výkonu exportu služeb ze strany zemí EU a také díky rychlému růstu vývozu TW v tomto sektoru během posledních pěti let. Obchodní přebytech ve službách zemí EU se tak snížil o 38% na 1,3 mld. v roce 2014.

Obchod ve službách zemí EU s Tchaj-wanem v letech 2010 - 2014 (mld. €)*

 

2010

2011

2012

2013

2014

Výměna celkem

7,0

7,3

7,0

7,4

7,3

Vývoz z EU

4,5

3,9

4,3

4,3

4,3

Dovoz do EU

2,5

2,4

2,7

3,1

3,0

Růst (%)

-

-10,7

11

5,8

0,1

* Vzhledem k ročnímu zpoždění zveřejňování statistik obchodu se službami jsou údaje aktuální k roku 2014.  

 

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Tchaj-wan byl Evropskou komisí zahrnut mezi země, které se mohou zapojit do projektu "Horizont 2020", což je nejrozsáhlejší program EU zaměřený na výzkum a inovace s rozpočtem 80 mld. €, v časovém horizontu sedmi let (2014 to 2020). Tchajwanské úřady zřídily Národní kontaktní místo přímo pro tento projekt. Více lze nalézt přímo na stránkách National Contact Point for EU Framework Programmes.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: