Založení zákaznického účtu pro dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí

1. 9. 2017 | Zdroj: Portál veřejné správy

Dálkový přístup, poskytovaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, umožňuje získávat údaje z katastru nemovitostí, pro celé území ČR prostřednictvím sítě Internet. Vstup do tohoto systému je vyhrazen pouze pro ty uživatele, kterým byl na základě žádosti podané provozovateli založen zákaznický účet, na němž budou veškeré uživatelem provedené výstupy účtovány. Zákaznické účty jsou určeny především pro ty osoby, které předpokládají trvalé a časté využívání dálkového přístupu.

Identifikační kód

*

Kód životní situace

*

Pojmenování (název) životní situace

Založení zákaznického účtu pro dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí

Základní informace k životní situaci

Dálkový přístup (dále též „DP“), poskytovaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (dále též „ČÚZK“), umožňuje získávat údaje z katastru nemovitostí pro celé území České republiky prostřednictvím sítě Internet.

Vstup do tohoto systému je vyhrazen pouze pro ty uživatele, kterým byl na základě písemné žádosti podané ČÚZK založen zákaznický účet, na němž budou veškeré uživatelem provedené výstupy účtovány.

Založení zákaznického účtu je bezplatné.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každá právnická nebo fyzická osoba.

Zákaznické účty jsou určeny především pro ty osoby, které předpokládají trvalé a časté využívání DP.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel musí podat řádně vyplněnou žádost (na předepsaném formuláři – viz. bod 11), doplněnou všemi náležitostmi.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti.

Na které instituci životní situaci řešit:

Obraťte se na Český úřad zeměměřický a katastrální

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Žádost můžete:

  • podat osobně na podatelně ČÚZK v úředních hodinách:
  • pondělí a středa: 8:00 - 17:00 hod.,
  • úterý a čtvrtek: 8:00 - 15:00 hod.,
  • pátek: 8:00 - 13:00 hod.;
  • zaslat poštou na adresu:
  • Český úřad zeměměřický a katastrální - odbor správy dat, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8;
  • zaslat elektronickými prostředky se zaručeným elektronickým podpisem (e-mail podepsaný za pomoci kvalifikovaného certifikátu) na adresu: cuzk@cuzk.cz;
  • zaslat prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky ČÚZK: uuaaatg).

ČÚZK potvrdí přijetí žádosti a současně žadateli sdělí číslo zřízeného zákaznického účtu a identifikační údaje, tímto dochází k uzavření smluvního vztahu o poskytování DP.

Identifikačními údaji jsou uživatelské jméno a výchozí heslo, kterými se bude žadatel - jako registrovaný uživatel přihlašovat do systému.

Přidělené uživatelské jméno je po celou dobu neměnné; výchozí heslo slouží pouze k prvnímu přihlášení, kdy jej uživatel musí nahradit vlastním privátním heslem.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

V žádosti o založení zákaznického účtu si uživatel zvolí účtovací období, a to 1 měsíc nebo 3 měsíce.

Po uplynutí účtovacího období mu bude vystavena a zaslána faktura v hodnotě odpovídající rozsahu výstupů vyžádaných uživatelem v daném období, za předpokladu, že účtována částka překročí výši 2 000 Kč.

Faktura je splatná 15 dnů od data vystavení.

V případě neuhrazení faktury bude uživateli zaslána upomínka a zároveň dojde k zablokování zákaznického účtu.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář: „Žádost o založení zákaznického účtu pro dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí

Tento formulář můžete získat v informační kanceláři ČÚZK - v budově zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8, Pod sídlištěm 1800/9, v místnosti č. 391 (3. patro u centrálních výtahů) nebo na internetových stránkách ČÚZK.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Zřízení účtu DP je zdarma.

Informace o účtování výstupů z katastru nemovitostí, poskytovaných prostřednictvím DP, naleznete na internetových stránkách ČÚZK.

Účtováno je již nahlédnutí na stránku.

Aktuální stav svého zákaznického účtu DP, včetně přehledu zaúčtovaných výstupů, si může uživatel sám kdykoliv bezplatně zjistit pomocí funkce "Výpis zákaznického účtu".

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zákaznický účet je možné používat cca za 10 dnů od doručení žádosti ČÚZK.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu: podpora@cuzk.cz.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dostane-li se žadatel do prodlení s platbou vyúčtované částky za výstupy z DP, vyúčtuje poskytovatel žadateli za každý den prodlení v platbě úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky.

Nejčastější dotazy

1. Poplatek se účtuje za zobrazení 1 strany nebo až za vytisknutí?

Poplatek se účtuje za zobrazení výstupní sestavy, přičemž není rozhodující, jestli je sestava pouze prohlížena na obrazovce, stažena na lokální disk uživatele nebo též vytištěna.

Před otevřením každé vygenerované sestavy je uživateli zobrazena celková částka, která bude účtována za konkrétně požadovanou výstupní sestavu.

Zaúčtování je však provedeno teprve v okamžiku, kdy uživatel potvrdí souhlas se zaúčtováním.

2. Existuje nějaké školení (kurz, seminář), kde bych se mohl naučit používat DP?

Ano, v průběhu roku jsou pravidelně Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým, v.v.i., pořádány školící kurzy týkající se DP.

Více se dozvíte na internetových stránkách Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

Další informace

Pro DP je zřízena informační kancelář ČÚZK - v budově zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze 8, Pod sídlištěm 1800/9, v místnosti č. 391 (3. patro u centrálních výtahů), tel.: 284 041 868 nebo 284 044 455.

Úřední hodiny informační kanceláře:

  • pondělí a středa: 08:00 – 17:00,
  • úterý a čtvrtek: 08:00 – 15:00.

Můžete rovněž využít e-mailových adres: podpora@cuzk.cz (pro veřejnost) a cuzk.dpadmin@cuzk.cz (především pro již registrované uživatele DP), případně on-line formuláře pro požadavky.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Český úřad zeměměřický a katastrální

Za správnost návodu odpovídá útvar

Český úřad zeměměřický a katastrální – kancelář předsedy 

Kontaktní osoba

Mgr. Kateřina Štěpánková

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01. 09. 2017

Popis byl naposledy aktualizován

01. 09. 2017

Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek