Botswana: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

2. 6. 2017

Botswanský trh je malý a silně propojený se sousední JAR. Preciznost a solidnost ve vzájemné spolupráci firem jsou naprostou samozřejmostí. U zboží spotřebního charakteru dává většina firem přednost napojení bezprostředně na výrobce z důvodu uspoření nákladů na prostředníky. U strojírenského zboží je již více využíván distributor se svými sklady, který nakupuje na vlastní účet a prodává menším firmám.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Vzhledem ke vzdálenosti trhu je žádoucí při vývozu českého zboží využívat místních zástupců, případně
podle charakteru zboží distributorů. Pro počáteční kontakty a obchodní případy se doporučuje opatrnost
při volbě platební podmínky - nejlépe dokumentární akreditiv.
Většina významnějších firem má úzké napojení na jihoafrické případně jiné nadnárodní společnosti. Z
toho důvodu je nákupní politika utvářena mateřskou firmou v zahraničí.

zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Podmínky zaměstnávání cizích státních příslušníků se řídí příslušnými zákony. Viz informace k získání pracovního povolení na stránkách vládního portálu Botswany.

zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Podmínky zaměstnávání cizích státních příslušníků se řídí příslušnými zákony. Viz informace k získání pracovního povolení na stránkách vládního portálu Botswany.

zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Dovoz zboží ze zemí mimo SACU podléhá společnému vnějšímu tarifu („Common External Tariff"), který se vybírá v rámci celé unie a je poté přerozdělován mezi členské země podle jejich ekonomické síly. Také řada dovozních podmínek podléhá ustanovením o celní unii. Cla a spotřební daně na určité výrobky jsou stanovovány JAR s platností pro všechny členy a odpovídají tak spíše požadavkům JAR než např. Botswany. Od 1. 7. 2002 se uplatňuje při dovozu daň z přidané hodnoty. S ohledem na SACU musí Botswana uplatňovat stejná anti-dumpingová a ochranná opatření uplatňovaná JAR.
Při dovozu ze zemí mimo SACU musí být předložen dovozní „bill of entry", ze zemí SACU formulář
„transfer traffic form" CCA 1. Dovozní povolení a případně i zdravotní certifikát se vyžaduje u některého zboží jako např. domácí zvířata (psi, kočky apod.), rostliny a zvířata všeobecně, zbraně, živočišné produkty a lodě. Některé zemědělské produkty podléhají také dovozním omezením. Dovozní povolení na dovoz přímo z nečlenských zemí SACU vydává odbor obchodu a spotřebitelských věcí (Department of Commerce and Consumer Affairs) Ministerstva obchodu a průmyslu. Tato dovozní povolení se nevyžadují na dovoz z Malawi a Zimbabwe s výjimkou některých zemědělských produktů. Povolení nejsou přenosná a vydávají se na základě žádosti. Liberální devizový režim Botswany nepředstavuje překážku pro získání potřebných deviz na dovoz zboží. Dovozce musí pouze dokázat, že zboží došlo do Botswany, a deklarovat jeho hodnotu (faktura).

Při vývozu je nutno vyplnit u nečlenských zemí SACU vývozní „bill of entry", u zemí SACU formulář
„transfer traffic form" CCA 1. U většiny vývozů se nevyžaduje vývozní povolení. Toto je vyžadováno u radioaktivních materiálů, neleštěných diamantů, zlata, divoké zvěře a jejích trofejí, rostlin, usní a kůží a zemědělských produktů.

zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

V oblasti podpory vývozu botswanského zboží a podpory investic působí Botswana Investment and
Trade Centre (BITC), které sídlí v Gaborone a založilo několik zahraničních kanceláří, mj. v JAR v
Johannesburgu a ve Velké Británii v Londýně.
V případě, že český subjekt uvažuje o založení vlastní kanceláře, reprezentace či společného podniku
v Botswaně, je možno doporučit využití služeb této investiční agentury. BITC je „one-stop” centrum
služeb pro zahraniční investory, vyhledání obchodního partnera pro joint-venture, informace o pobídkách, sektorových příležitostech apod.

zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Vzhledem k vyspělosti botswanského trhu jsou propagace, marketing a reklama jedním ze základních
předpokladů úspěchu na trhu. V tomto oboru působí řada specializovaných firem a asociací, které jsou
schopny poskytovat servis na vysoké profesionální úrovni.
V oblasti reklamy jsou obvyklé jak inzeráty v denících, tak i v odborných časopisech, které jsou vydávány jednotlivými profesními svazy (textil, obráběcí stroje, strojírenství a důlní průmysl atd.).

zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Mezinárodní úmluvy: Botswana je členem ARIPO (The African Regional Intellectual Property
Organization); Úmluvy WIPO; Pařížské úmluvy (průmyslového vlastnictví); Bernské úmluvy (o ochraně literárních a uměleckých děl); PCT; WCT (WIPO o právu autorském); WPPT (WIPO Performances and Phonograms Treaty).


Ochranné známky: Požadavky na její zápis: plná moc (v angličtině); 2 výtisky ochranné známky; úplné údaje o žadateli; seznam výrobků a/nebo služeb, pro které se ochranná známka uplatňuje; doklad o přednostním právu spolu s ověřeným anglickým překladem. Ochrana je dvacet let a začíná běžet od data podání žádosti. Obnova: každý rok. Zahraniční žadatelé musí žádost o zápispředložit prostřednictvím místního zástupce.


Patenty: Typy patentů: vynálezy a patenty PCT (mezinárodní přihláška); požadavky na podání: 1)
vynálezy - plná moc (v angličtině);veškeré údaje o vynálezci a žadatelích; specifikace, požadavky,
abstrakt vangličtině; patentové nároky, anotace, příp. výkresy a obrázek k anotaci v angličtině; doklad o přednostním právu spolu s ověřeným anglickým překladem; 2) PCT - plná moc (v angličtině); veškeré údaje o žadateli; popis vynálezu, patentové nároky, anotace, příp. výkresy a obrázek k anotaci v angličtině; kopie zveřejněné mezinárodní rešerše; kopie zveřejněné mezinárodní přihlášky; doklad o přednostním právu spolu s ověřeným anglickým překladem. Doba platnosti patentu je dvacet let od data podání přihlášky. Obnova: každý rok (v den podání nebo datum vzniku práva přednosti).


Autorské právo: Botswana je členem Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl - je možné chránit autorská díla v této zemi, stejně jako ve všech ostatních členských zemích (více než 160zemí), v rámci jedné žádosti.
Právní základ: Copyright and Neighbouring Rights Act, Act No. 8 of 2000

zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Oblast veřejných zakázek je upravena od roku 1997 tzv. „Local Procurement Programme", na základě
kterého má být rezervováno ne více než 30 % vládního ročního rozpočtu na objednávky pro malé a
střední firmy zapojené v tomto programu. Aby se firma kvalifikovala do programu musí mít minimálně 25% místního kapitálu a splňovat alespoň dvě z těchto kritérií - roční obrat mezi 0,2 až 5 mil. Pula, méně
než 200 zaměstnanců a kapitál ve výši 50 tis. až 5 mil. Pula. Firma kvalifikovaná v rámci tohoto programu se však může také zúčastnit tendrů určených pro zahraniční dodavatele.

zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Pokud se česká firma dostane do obchodního sporu s firmou v Botswaně, je užitečné využít poradenské
asistence místní právnické kanceláře, která je dobře seznámena s lokálními zvyklostmi a právem.

zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Vzhledem k ekonomickému i národnostnímu propojení s JAR (většina obyvatel jihoafrické provincie North West, která hraničí s Botswanou, náleží k etniku Tswana, v Botswaně pak žije řada bělochů afrikánského původu) je prostředí i jednání dosti podobné JAR. Právní systém je také velmi blízký systému JAR. Bezpečnostní situace - kriminalita, je podstatně lepší než v JAR, i když i v Botswaně je nutno věnovat zvýšenou pozornost této problematice (doporučuje se větší částky peněz a dokumenty ponechávat v bezpečnostních schránkách v hotelu apod.). Korupce je značně nižší než v sousední JAR a vláda se věnuje jejímu dalšímu omezení, nicméně transparence státních zakázek není dostatečná (např. dle závěrů mise Světové banky do Botswany medializované v srpnu 2013).

zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Před cestou vřele doporučujeme zaregistrovat se v systému DROZD MZV ČR.

Víza: se vydávají na velvyslanectví Botswanské republiky v Londýně.
Cestující mohou bezcelně dovézt: 2 litry vína, 1 litr lihovin, 200 ks cigaret, 20 ks doutníků, 250 gramů
tabáku, 50 ml parfémů a 250 ml toaletní vody. Zbraně musí být licencované a musí být deklarovány při příjezdu. Není omezeno množství cizí měny přivážené do země, a to jakoukoliv formou (hotovost, kreditní karty, šeky, cestovní šeky). V Botswaně jsou akceptovány především kreditní karty VISA, MasterCard, American Express a Diners Club, avšak v odlehlejších oblastech omezeně - před cestou mimo hlavní centra a města je nutno se informovat. Výměnu valut na pula je nutno provést buď na letišti, na větších hraničních přechodech nebo ve velkých městech v bankách nebo směnárnách, protože není zajištěna směna v odlehlejších oblastech.

V Botswaně se vyskytuje malárie (v hlavním městě Gaborone nikoliv, což je však výjimka), na severu v distriktu Chobe se vyskytuje ojediněle moucha tse-tse, která roznáší spavou nemoc.

 

S účinností od 1.6.2017 je při vstupu do Botswany požadováno zaplacení poplatku ve výši 30,- USD. Poplatek se platí při vstupu do země na všech hraničních přechodech; poplatek lze zaplatit v hotovosti nebo debetní či kreditní kartou v určených platebních automatech. Tato povinnost se týká všech návštěvníků Botswany; nevztahuje se na občany Botswany a občany zemí Jihoafrického rozvojového společenství (SADC). Potvrzení o zaplacení je platné 30 dnů a během platnosti může sloužit pro více vstupů. Více informací lze získat na tdl@botswanatourism.co.bw nebo na lince +267 391 31 11 Ministerstva životního prostředí, ochrany přírodních zdrojů a turistiky Botswany.


Časový posun: +1 hod., v době letního času stejný čas jako v ČR

Všeobecně se hovoří anglicky. Motorová vozidla jezdí vlevo.

Mezinárodní provolba: +267

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: