Guatemala: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • Guatemalská republika
 • República de Guatemala

Složení vlády:

Vláda jmenovaná a řízená prezidentem republiky má celkem 26 ministrů. Členy širší vlády jsou kromě prezidenta, viceprezidenta a ministrů (15) i tzv. tajemníci prezidenta (Secretarios – 11), kteří koordinují spolupráci prezidentské kanceláře s jednotlivými ministerstvy. Složení vlády, která zahájila svou činnost 14. 1. 2016:

 • Prezident republiky – Jimmy Morales Cabrera (inaugurován 14. 1. 2016)
 • Viceprezident republiky – Jafeth Ernesto Cabrera Franco
 • Ministr zahraničních věcí – Carlos Raúl Morales Moscoso
 • Ministr vnitra – Franisco Manuel Rivas Lara
 • Ministr ekonomiky: Rubén Estuardo Morales Monroy
 • Ministr národní obrany – gen. Williams Agberto Mansilla Fernández
 • Ministr veřejných financí – Julio Héctor Estrada Domínguez
 • Ministr zemědělství a výživy – Mario Esturado Mendez Cóbar
 • Ministr veřejného zdravotnictví a sociální pomoci – Dr. José Alfonso Cabrera Escobar
 • Ministr energetiky a těžby – Luis Alfonso Chang Navarro
 • Ministr kultury a sportu – Dr. José Luis Chea Urruela
 • Ministr školství – Oscar Hugo López Rivas
 • Ministryně práce – Aura Leticia Teleguario Sincal
 • Ministr životního prostředí – Sydney Alexander Samuels Milson
 • Ministr sociálního rozvoje: José Guillermo Moreno Cordón
 • Ministr komunikací, infrastruktury a bydlení - Aldo Estuardo García Morales

 

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

V Guatemale žije podle posledních odhadů 14,7 mil. obyvatel, hustota osídlení činí 135 ob./km2, cca 6,168  mil. obyvatel je ekonomicky činných. Průměrný roční přírůstek činil 2,37 %.

Největší skupinu obyvatelstva tvoří mesticové (50 %), následují indiáni (44 %). Běloši se na celkové populaci podílí 5 %, černoši 1 %.

Většina obyvatel vyznává katolickou víru, asi 25 % protestantskou (evangelíci), zastoupena jsou i náboženství indiánských skupin obyvatel a judaismus. Bez vyznání jsou 3 % obyvatelstva.

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Ekonomika Guatemaly vzrostla v roce 2015 o 4,1 % (2014 o 4,2 %). V roce 2016 se očekává tempo růstu ekonomiky – 3,6 %. Inflace se oproti předchozímu období (2,95 %) mírně zvýšila na 3,07 %. Hlavním důvodem je propad cen ropy. Mezi priority ekonomické politiky vlády patří liberalizace zahraničního obchodu.

V roce 2015 se kurz Q/USD pohyboval v rozmezí 7,59133 – 7,77216 Q/USD.

Faktory, které by mohly podpořit růst ekonomiky v následujících letech, jsou:

 • vývoj úrokových sazeb (místní, zahraniční)
 • posílení vnitřního trhu
 • vývoj cen ropy
 • implementace fiskálních reforem
 • stabilita kurzu národní měny.

Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let

 

2011

2012

2013

2014

2015

HDP (%)

4,20

3,00

3,70

4,20

4,10

HDP v běžných cenách (mld. Q)

371,01

394,72

423,10

454,10

488,33

HDP/ob. (USD)

3166,6

3278,6

3432,0

3673,1

-

Inflace (%)

6,20

3,45

4,39

2,95

3,07

Nezaměstnanost (%)

4,1

2,9

3,0

2,9

2,4

Zdroj: Banco de Guatemala, Národní statistický úřad a Světové banka

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2011

2012

2013

2014

2015

Příjmy

43,1540

45,8738

49,2592

52,2243

52,7512

Výdaje

53,5110

55,3196

58,2690

60,8187

59,8912

Saldo

-10,3570

-9,4458

-9,0098

-8,5944

-7,1400

Zdroj: Ministerstvo financí, mld. Q

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance

 

2011

2012

2013

2014

2015

Běžný účet (mld. USD)

-1,5987

-1,3096

-1,3511

-1,2297

-0,2025

Kapitálový účet (mld. USD)

0,0026

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Finanční účet (mld. USD)

2,0268

2,2620

2,6198

1,7969

1,0615

Zdroj: Banco de Guatemala

Devizové rezervy

 

2011

2012

2013

2014

2015

Devizové rezervy (mld. USD)

6,1879

6,6938

7,2726

7,3334

7,7512

Zdroj: Banco de Guatemala

 


Veřejný dluh

 

2011

2012

2013

2014

2015

Veřejný dluh/HDP (%)

23,9

24,6

24,8

24,4

24,3

Zahraniční zadluženost

(mld. USD)

11,370

12,270

13,371

14,599

15,542

Dluhová služba (mld. Q )

7,58192

8,42474

8,83389

8,92716

10,22590

Zdroj: Banco de Guatemala, Ministerstvo financí, Světová banka

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém je tvořen centrální bankou Banco de Guatemala a 20 dalšími bankami. V roce 2002 byla zahájena reforma peněžnictví země s cílem řešit strukturální problémy bankovního sektoru (nevýkonnou administrativu, slabost bankovního dohledu, obtížný přístup k úvěrům, vysokou nákladnost informačních systémů, státní zásahy na záchranu krizí postižených finančních institucí). Byly přijaty zákony k transformaci guatemalské finanční soustavy (zákon proti praní špinavých peněz, zákon o Banco de Guatemala, zákon uvolňující hospodaření devizami, zákon o bankách a finančních skupinách, měnový zákon a zákon o finančním dohledu). Seznam bank a finančních institucí je možné najít na www.sib.gob.gt (Superintendenica de Bancos de Gautemala).

Pět největších guatemalských bank:

 • Banco Industrial
 • Banco G and T Continental
 • Banco Agromercantil de Guatemala
 • Banco Reformador
 • Banco de Desarollo Rural

Vztah ke Světové bance:

 • člen od 28. prosince 1945
 • podíl na kapitálu banky: 0,13 %

Vztah k Mezinárodnímu měnovému fondu:

 • člen od 28. prosince 1945
 • kvóta: 210,2 mil. SDR
 • implementace iniciativy HIPC (Heavily Indebted Poor Countries): ne – Guatemala již nepatří mezi země, na něž by se vztahovala.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Fiskální legislativa zahrnuje tři základní daňové sazby.

Daň z přidané hodnoty činí 12 % a postihuje prodej věcí movitých i nemovitých, služeb, dovoz a vývoz zboží, dary a pronájem nemovitostí.

Daň z příjmu právnických osob nebo osob fyzických provozujících obchodní činnost činí 31 % z příjmu podléhajícího dani. Sazba daně z příjmu právnických osob je 31 % a vztahuje se i na zisky poboček (filiálek) zahraničních podniků. Dividendy transferované do zahraničí nepodléhají dani z příjmu, pokud byla zaplacena daň ze zisku, z něhož se dividendy vyplácejí. Jinak dividendy podléhají 10% srážkové dani.

Kromě nich byla v roce 1997 zavedena tzv. Mimořádná dočasná daň na financování výsledků mírových dohod, která se však změnila v trvalou (Impuesto sobre Empresas Mercantiles y Agropecuarias – IEMA). Platí ji obchodní a zemědělské společnosti a počítá se z čistých celkových aktiv nebo hrubých tržeb podniku (plátce daně si může vybrat podle toho, co je pro něho méně nákladné). V případě čistých aktiv se aplikuje sazba 3,5 %, v případě hrubých tržeb sazba 2,25 %.

Vedle daní základních existuje i spotřební daň, která je aplikována na řadu výrobků považovaných za luxusní, jako je tabák, alkoholické nápoje, sodovky a limonády, pohonné hmoty, nové automobily atd.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: