Interim management: Injekce pro váš byznys

10. 5. 2010 | Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)

Věk 40+, překvalifikovaný ve své specializaci, zkušenosti v mezinárodním prostředí, flexibilní v čase i prostoru, sebemotivátor. Seznamte se s vaším interim manažerem - přijde, splní zadání a zase odejde.

Takzvaní interim manažeři neboli manažeři na dobu určitou získávají podle společnosti M.C. Triton, jedné z mála headhunterských fi rem s touto specializací v ČR, v krizi nový kredit. „Největší nárůst poptávky po dočasných manažerech byl v odvětvích a fi rmách krizí nejhůře zasažených. Například v podnicích poskytujících služby, v realizaci velkých investičních celků, a tedy i ve stavebnictví nebo v dopravě. Boom jej zastihl hlavně v malých a středních fi rmách. Nejdramatičtěji vzrostla potřeba schopných interim manažerů v řízení fi nancí a v řízení obchodu,“ shrnuje stávající situaci na poli interim managementu Luděk Pfeifer, spoluvlastník a předseda správní rady skupiny TRITON.

Závěry společnosti M.C. Triton ukazují na zajímavý trend, a sice, že interim management, přestože je tento obor na našem pracovním trhu teprve ve vývinu, není doménou pouze velkých silných společností, ale může posloužit také menším fi rmám. Jen v nich bude jeho role trochu odlišná. „Vždy záleží na tom, jaké zdroje a know-how v organizaci trvale existují a jak je lze dočasně doplnit. Věřím například ve velký přínos interim manažerů při zajišťování ,následnictví'' v soukromých či rodinných fi rmách. Mnozí zakladatelé fi rem ze začátku 90. let by dnes rádi předali zodpovědnosti, ale nevědí komu a jak. Tento přechod může interim manažer efektivně řídit,“ myslí si Jana Martinová, managing partner fi rmy AGIM Accord Group Interim Managers & Consultants.

Poptávka po odbornosti interim manažerů se podle šetření M. C. Triton měnila také v čase. V prvním pololetí byli žádáni především fi nančníci a procesní manažeři z důvodů probíhajících restrukturalizací a úspor. Ve druhém pololetí se hitem stali manažeři obchodu. Ukázalo se totiž, že snižování nákladů má jako odpověď na krizi své limity a klíč je v akceleraci příjmové stránky.

Konzultant, nebo manažer?

Uplynulý rok měl bezpochyby na fungování tuzemských podniků velký dopad. Z tohoto důvodu byla také poptávka po manažerech, kteří do fi rmy přicházejí zpravidla jen na několik měsíců, aby vyřešili jasně specifi kovaný úkol ve stanoveném termínu a za předem určenou odměnu, vyšší než v uplynulých letech. Řízení konkrétních projektů, krizový management a řízení nekrizových změn se loni staly nejčastější činností, na kterou byli interim manažeři do fi rem najímáni. Někdo vnímá interim manažera přednostně jako krizového manažera, restrukturalizátora, jiný naopak jako specialistu schopného implementovat konkrétní projekt nebo vítaný zástup.

Kromě interim manažera může fi rma najmout také interim konzultanta, který navrhuje řešení problému a postup, jak k cíli dospět. Nikdo od něj neočekává, že převezme velení na dobu určitou a zodpovědnost za rozhodnutí v organizaci. Naproti tomu interim manažer bývá po určitou dobu začleněn do organizační struktury společnosti se všemi odpovědnostmi spojenými s pozicí, kterou zastává.

Interim manažer může například ve fi rmě krátkodobě převzít obchodní oddělení, aby otevřel přístup na nové trhy, nebo se postavit do čela HR projektu a s nadhledem externího subjektu restrukturalizovat týmy, propustit či najmout zaměstnance. Nákupem zkušeného manažera řeší fi rmy svůj problém z hlediska času, protože mnohdy nemají ve svých řadách vhodného člověka pro danou pozici a na trhu práce může hledání trvat měsíce, navíc s nejistým výsledkem. Zároveň společnosti takto získávají nezaujatý pohled, nové nápady a především know-how.

Cena za interim management za jeden den ve Velké Británii činí 800 – 1500 liber, v Německu je to kolem 800 – 1200 eur. V České republice se rozumná cena za interim management pohybuje kolem 30 000 Kč za den, v tom se od našich západních sousedů nelišíme, diskuse může být nad podílem tzv. success fee, tedy části odměny vázané na splnění sjednaných cílů. Průměrná doba trvání interim managementu je přibližně sto dnů.

Trh interim managementu (západní Evropa)

Trh interim managementu (západní Evropa)

Západ versus ČR

V západní Evropě je podle Jany Martinové povědomí o interim managementu a jeho využití podstatně větší. Obraty v oboru se v zemích, jako je Německo, Nizozemsko, Švýcarsko nebo Velká Británie, pohybují v řádech miliard eur. U nás má zkušenosti s najímáním interim manažerů podle průzkumu společnosti AGIM Accord Group Interim Managers & Consultants 37 procent fi rem.

„Trh v západních státech je přehlednější. Existují tam asociace, v nichž se sdružují interim manažeři, zprostředkovatelé, ale i právní podpora či pojistitelé. Pravidelné průzkumy sledují vývoj interim managementu podle sektoru, úkolu, odměny a způsobu udělování mandátu,“ uvádí Martinová. V jednotlivých zemích vykrystalizovaly charakteristické vztahy, jako např. holandský model, kde služby interim manažera zprostředkovává provider, nebo model anglický, tam klient uzavírá smlouvu jak s interim manažerem, tak s providerem. Odlišnosti lze najít také v sektorech a pozicích, ve kterých interim manažeři vystupují: zatímco v UK se téměř 50 % interim manažerů uplatňuje ve veřejném sektoru (podle průzkumu AIM, 2009), v Německu působí často v rodinných, středně velkých fi rmách nebo ve fi rmách ovládaných PE fondy.

„V Česku se trh interim managementu teprve rodí. Firmy uvažují o možnosti najímat interim manažery, postupně se zvyšuje jejich nabídka na trhu, ale pořád zde panuje nejistota, co od takové služby čekat. Interim manažeři v ČR působí na základě mandátních smluv, často však netuší, že spadají do nějaké společné kategorie. Je zde prostor pro osvětu jak klientů, tak samotných interim manažerů a poskytovatelů. Proto jsme se rozhodli ještě v roce 2010 založit pro interim manažery profesní organizaci,“ dodává Martinová.

Počet interim manažerů je v porovnání se západem Evropy takřka mizivý. Zatímco například v Nizozemsku nebo Německu své služby nabízejí tisícovky profesionálů, v České republice je jich sotva pár set. „Již před krizí nebyla situace nijak slavná. Na trhu práce se objevovala řada lidí, kteří o sobě prohlašovali, že jsou zkušenými interim manažery. Zhruba v 70 % případů to přitom byli lidé bytostně upřednostňující trvalé angažmá a časově omezené působení viděli jen jako cestu k němu. Ve zbylých 30 % byla alespoň polovina poradců, která v novém kabátě nabízela staré kusy,“ vysvětluje Pfeifer.

Poptávka poroste

Odborníci na interim management předpokládají především posun od interim manažerů – sólistů – k interim manažerským týmům. Složitost problematiky a nároky na rychlost řešení v mnoha případech vylučují, aby jedinec podal očekávaný výkon. „Zahraniční trend v interim managementu jasně prokázal výhody dodavatelského týmu. Ten bývá sestaven lídrem týmu ad hoc nebo se jedná o ,sehranou partu'' z pragmatické, na implementaci orientované fi rmy z branže profesních služeb,“ říká Luděk Pfeifer.

V následujících letech poptávka po interim managementu dále poroste především od fi rem, na které krize teprve dolehne. Firem s dlouhým intervalem mezi kontraktem a dodávkou, které propad v obchodní úspěšnosti pocítí až po roce nebo dvou. Příkladem mohou být velké strojírenské a technologické fi rmy. Za jasných a férových smluvních podmínek se interim management podle Pfeifera stane atraktivním i pro malé a střední fi rmy. V tomto mu dává za pravdu i Jana Martinová: „Věřím ve velký přínos interim managementu při zajišťování ,následnictví'' v soukromých či rodinných fi rmách. Mnozí zakladatelé fi rem ze začátku 90. let by dnes rádi předali zodpovědnosti, ale nevědí komu a jak. Tento přechod může interim manažer efektivně řídit.“

Historie interim managementu

Myšlenka se objevila v 70. letech v Nizozemsku a reagovala na nepružný trh práce. Dlouhé výpovědní lhůty neumožňovaly fi rmám fl exibilně reagovat na měnící se podmínky, proto jich stále více začalo dávat přednost interim manažerům. V Nizozemsku uvádí přibližně 60 % společností zkušenost s interim manažerem. V 80. letech byl tento koncept postupně přebírán ostatními zeměmi a rozšířil se zejména ve Velké Británii a v Německu, kde činil obrat tohoto odvětví 1,3 mld. eur, přičemž růst v dalších letech se odhaduje okolo 20 %.

Zdroj: AIMP, 2008

Převzato z časopisu KOMORA.cz, vydávaném Hospodářskou komorou České republiky. Autorka: Kateřina Bártová.

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek