Jihoafrická republika: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

2. 6. 2017

Obsah neuveden

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Jihoafrická republika, JAR (Republic of South Africa, RSA)

Prezident - Jacob Zuma. Ve funkci od 2009, znovu zvolen v r. 2014. Prezident je v JAR hlavou moci výkonné.

Personální obměny ve vládě jsou v JAR relativně časté. Aktuální seznam ministrů jihoafrické vlády s jejich portfolii nalezdete na oficálním vládním portále www.gov.za

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 54,96 mil. (2015)

Meziroční nárůst obyvatelstva je přibližně o 2 %.

V JAR žije 25,2 mil. mužů a 26,6 mil. žen. Značná část populace je mladá: nejsilnější věkové skupiny jsou
20 - 25 let (10,4%), dále 25 - 29 let (9,8%) a 15 - 19 let (9,6%). 

Jihoafrické statistiky rozlišují 4 základní etnické skupiny, které jsou v populaci zastoupeny následovně:

 • původní africké obyvatelstvo, tzv. Black African (především Zulu, Xhoza, Sotho, Ndebele, Swati) - 41 mil.,
 • tzv. barevní, míšenci - Coloured 4,6 mil., 
 • běloši - 4,586 mil.;
 • indicko-asijského původu 1,28 mil.

Jihoafrická etnika v procentuálním vyjádření:

 • 79 % původní africké obyvatelstvo
 • 9 % běloši
 • 9 % míšenci (coloured)
 • 2,5 % indicko-asijského původu

Zdroj: Statistics South Africa, červenec 2011

 

Jihoafrická republika má ve své legislativě zakotveno 11 oficiálních jazyků (angličtina; afrikánština; isiZulu; isiNdebele; isiXhosa; Sependi; Sesotho;Setswana; siSwati; Tschivenda a Xitsonga).

Přestože angličtina v JAR není nejrozšířenějším rodným jazykem, ale řadí se až na 4. místo (po zulštině, afrikánštině a sesotštině), považuje se všeobecně za základní pro dorozumění.

 

Náboženské složení podle výsledků sčítání lidu z r. 2001:

 • cca 80 % obyvatel patří k různým křesťaným církvím (katolíci cca 7 %, holandské reformované církve cca 7 %,  sionisté 11 %, letniční církve 8 %, jiné apoštolské církve 12 %, anglikáni 4 %, presbyteriáni 1,8 %, luteráni 2,5 %)
 • 1,4 % se hlásí k islámu
 • 1,2 % k hinduismu
 • 0,2 % k judaismu
 • 0,3 % k tradičním africkým kultům
 • 15% obyvatel uvedlo "bez vyznání"

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

HDP v běžných cenách

mld. USD

397,39

366,24

350,14

314,73

280,37

-

HDP na obyvatele

USD

7 592

6 890

6 484

5 695

5018

-

růst HDP

%

 

2,2

 

2,5

1,7

1,3

0,3 0,8

míra inflace

%

5,65

5,75

6,07

4,6

6,3

6,2

míra nezaměstnanosti

%

24,875

24,725

25,1

25,4

26,3

27,8

Zdroje: MMF databáze WEO, duben 2017 údaje za rok 2017 jsou odhady

Průměrný směnný kurs jihoafrické měny k EUR: 

 • 10,553 ZAR/EUR v r. 2012 
 • 12,82 ZAR/EUR v r. 2013
 • 14,44 ZAR/EUR v r. 2014
 • 14,16 ZAR/EUR v r. 2015
 • 14,44 ZAR/EUR v r. 2016
 • 14,70 ZAR/EUR v r. 2017

Ekonomika JAR je podle absolutní výše HDP po Nigérii druhou nejsilnější ekonomikou v subsaharské Africe. V Johannesburgu se nachází nejstarší a největší burza kontinentu. Výhledově se v JAR očekávají mírná tempa ekonomického růstu, nutnost investic do infrastruktury, adaptace na měnící se vnější podmínky a zejména potřeba strukturálním reforem.

Výkon jihoafrické ekonomiky v roce 2016 výrazně zpomalil a země se potýká s vážnými strukturálními problémy. I přes nominální růst HDP se v přepočtu na hlavu snížil, jelikož přírůstek obyvatel byl rychlejší. Nízké ceny komodit, snížení poptávky ze strany Číny, zvyšování úrokových sazeb, nejhorší sucho za posledních mnoho let, negativní očekávání ze strany podnikatelů i spotřebitelů a infrastrukturální problémy (zejména ve výrobě elektřiny a zásobování vodou) vedou k očekávanému růstu HDP v roce 2017 pod úrovní 1%. Rizikem je obnovení stávek (především v důlním průmyslu), které se negativně projevily na hospodářském výkonu země v letech 2014 a 2015. Růst by naopak mohly podpořit nízké ceny ropy/pohonných hmot a větší příliv turistů, jež se snížil po zavedení restriktivních vízových opatření v roce 2014, která byla částečně zrušena.

 

Přímé zahraniční investice za rok 2015 poklesly o 75% (UNCTAD) na 1,5 mld. USD a pro rok 2016 jsou očekávány podobné údaje. Zemi také hrozí odliv stávajících investic a vývoz kapitálu. I přesto vláda, formálně z důvodu posilování role většinového černošského obyvatelstva, v roce 2015 dále rozšířila a zkomplikovala procedury v rámci BBBEE (Broad-Based Black Economic Empowerment, což dále komplikuje zejména zahraničním společnostem podnikání v zemi a týká se již v zásadě všech oblastí hospodářství. Prezident také v tichosti podepsal 15. prosince 2015 zákon o ochraně investic, jenž dle představitelů Hospodářské komory EU v JAR a dalších relevantních aktérů ochranu investic ve skutečnosti oslabuje.

 

Mezi zásadní problémy země patří snižující se úroveň základního, vyššího i středního odborného školství, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, neflexibilní trh práce a vysoká nezaměstnanost. Ta dosahovala v roce 2016 26,3% (34,6% při započtení práce nehledajících), přičemž 66% je dlouhodobě nezaměstnaných a nezaměstnanost mladých činila 48,8% (s 62% dlouhodobě nezaměstnaných). Vzhledem k propouštění v některých sektorech (zejména těžebním průmyslu) a zpomalování ekonomiky řeší vláda tento problém vytvářením pracovních míst ve státních programech a veřejném sektoru (který se podílel v roce 2014 na vzniku nových pracovních míst z 88%). Země má jeden z nejvyšších rozdílů mezi bohatými a chudými (Gini koeficient 0,7). Zejména chudí jsou postiženi epidemií AIDS a tuberkolózy. Podařilo se zastavit prudký pád očekávané délky života při narození (z 52 let v roce 2010 zpět na 62 let v roce 2014 – stejný údaj jako v roce 1992). Klesá úmrtnost kojenců i dospělých, zdravotní systém je ale neefektivní a připravuje se zavedení všeobecného zdravotního pojištění.

Snaha o řešení ekonomických a sociálních problémů země pomocí direktivních opatření, centralizovaných ad hoc programů a projektů vede k rozporuplným a zmatečným řešením, které navíc vedou ke zvyšování výdajů státní pokladny. Tento trend bude pokračovat spolu s blížícími se parlamentními (jaro 2019) volbami a poklesem popularity vládního ANC. Deficit běžného účtu vzrostl v roce 2016 do 3,3 % a do roku 2019 se předpokládá jeho další zvyšování. Veřejný dluh roste již od roku 2008 a podle zprávy IMF překročil medián emerging economies. Ve srovnání s evropskými zeměmi se nachází ještě na relativně nížší úrovni 51,7%. Rating Jihoafrické republiky byl v prvním čtvrtletí 2017 snížen kvůli nečekaným změnám ve vládě (zejména odvolání ministra financí), které provedl prezident Zuma. JAR se tedy dostal do spekulativního pásma. Neutěšenou situaci dobře ilustruje i další propad JAR v žebříčku Economic Freedom of the World 2015 zveřejněném v září – ze 42. místa v roce 2000 se posunula na 96. K nemnoha dobrým zprávám patří zastavení propadu v Global Competitivness Index Světového ekonomického fóra, kde si země o dvě pozice polepšila a skončila na 47. místě ze 138 hodnocených zemí. V kritériích významných z hlediska středně a dlouhodobých perspektiv (vzdělávání, zdravotní péče) se ale pohybuje o desítky míst níže.

 

V závěru r. 2014 a v průběhu r. 2015 a i 2016 docházelo v JAR k řízenému časově omezenému zastavování dodávek elektřiny. Energetika JAR dlouhodobě funguje na hranici výrobních kapacit s ohledem na nedostatek investic v předchozích letech. Částečně adaptaci pomáhá rozvoj obnovitelných zdrojů a zapojení nezávislých výrobců (IPPs).

Ekonomické resorty JAR revidují a zpřesňují své strategické instrumenty. Promítají do nich strategii rozvoje do roku 2030, tzv. Národní rozvojový plán (NDP, 2011). V květnu 2014 se v JAR uskutečnily volby, v nichž opětovně zvítězil Africký národní kongres (ANC). V půběhu volebního roku byla přijata celá řada nových právních norem. V oblasti ekonomické emancipace dříve znevýhodných skupin obyvatel, tzv. B-BBEE, byla začátkem roku 2014 přijata novela, platná od dubna 2015. Dále byly v r. 2014 schváleny nový zákon o restituci půdy (s dopadem na pozemkovou reformu), zákon o registraci firem (Licensing of Businesses Bill) a o nerostném bohatství (tzv. MPRDA). Tzv. Investiční zákon (Promotion and Protection of Investment Bill), který má do značné míry nahradit dřívější systém bilaterálních smluv na ochranu a podporu investic, je v pokročilé fázi schvalovacího procesu.

Výhledově JAR hrozí nedostatek vody, kdy 98 % vodních zdrojů je již plně využíváno a množství srážek v zemi je ve světovém srovnání podprůměrné (zejména se týká Západního Kapska).

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Ministr financí JAR každoročně v únoru v parlamentu představí rozpočet na nový finanční rok, který začíná 1. dubna. 

Veškeré informace o rozpočtu a také daních na nadcházející finanční rok lze pak nalézt na stránkách ministerstva.

 

Vývoj státního rozpočtu JAR a střednědobá prognóza

Finanční rok

2012

2013

2014

2015

2016

Příjmy, mld. ZAR

0,889

0,98

1,074

1,188

1,278

Výdaje, mld. ZAR

1,021

1,119

1,214

1,345

1,44

Bilance, mld. ZAR

-0,132

-0,139

-0,14

-0,157

-0,162

Deficit jako % HDP

4,7

3,9

3,6

3,3

3,4

Zdroj: MMF, report duben 2017

 

Pro vládu JAR je imperativem podpora růstu a tvorba pracovních míst. MF JAR se hlásí k cílům Národního rozvojového plánu (National Development Plan 2030, NPC). Na výdajové stránce rozpočtu nemá MF JAR moc prostoru k úsporám, zároveň na příjmové stránce se podepisují tempa růstu HDP, která nedosahují předkrizové úrovně. Přes třetinu výdajové stránky rozpočtu tvoří výplaty zaměstnancům státního sektoru, a ty v následujících 3 letech v průměru porostou relativně pomalu o 1,3 % ročně. Podle analytiků by v JAR na příjmové stránce rozpočtu nebylo řešením zvýšení daní, neboť poplatníků je v poměru k populaci málo a vyšší zátěž by vedla jen k tomu, že by se jejich počet ještě snížil.

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2012

2013

2014

2015

2016

Platební bilance (mld. USD) -19,696 -21,116 -19,055 -13,671  
Veřejný dluh vůči HDP (%) 34,7 37,6 40,4 44,7 51,7
Zahraniční zadluženost (mld. Randů)  1,13 1,33 1,53 1,78 2,21

Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2017 (2016 odhady)

 

Platební bilance: Podrobné informace centrální banka JAR vydává čtvrtletně v publikaci Quaterly Bulletin.

Hrubé zlaté a devizové rezervy JAR činily v rocee 2016 celkem 45,9 mld ZAR

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

JAR má historicky velmi dobře rozvinutý finanční systém. Centrální banka South African Reserve Bank (SARB, www.resbank.co.za) byla založena v r. 1921. Je akciovou společností a je řízena 15-člennou bankovní radou. Guvernéra a tři viceguvernéry jmenuje prezident republiky.  Na internetových stránkách SARB lze nalézt aktuální seznam bankovních ústavů v JAR vč. poboček zahraničních bank.

Většinu bankovního sektoru v JAR kontrolují následující čtyři velké společnosti:

Finanční společnost  

Název nejrozšířenější banky

Celkem aktiva

ABSA Group Limited (dříve Amalgamated Banks of South Africa, dnes 62 % Barclays)

ABSA 

718 mld. ZAR (2011)

FirstRand Bank Holdings Limited

First National Bank - FNB

90,3 mld. USD (2011)

Nedbank Group (dříve Nedcor Group)

Nedbank 

73 mld. USD (2009)

The Standard Bank of South Africa Limited

Standard Bank

201,49 mld. USD (2010)

V r. 2012 oslavila 100 let existence zemědělská banka Land and Agricultural Bank of South Africa. V r. 1983 byla založena Jihoafrická rozvojová banka - Development Bank of Southern Africa.

Pojišťovnictví tvoří významnou součást finančního trhu v JAR. V druhé polovině 90. let minulého století patřilo 20–25 % celkových aktiv společností kotovaných na johannesburgské burze JSE pojišťovacím společnostem.

Trh je rozdělen na dlouhodobé a krátkodobé pojištění. V sektoru dlouhodobého pojištění (především životní a zdravotní pojištění) existuje několik desítek pojišťoven; z hlediska tržeb ovládají tento trh ze 62 % dvě univerzální společnosti - Old Mutual a Sanlam. V sektoru krátkodobého pojištění, kam patří rizika spojená s podnikatelskou činností, provozem motorových vozidel, atd. působí mimo uvedených univerzálních pojišťoven také Mutual and Federal, Santam, Guardian National SA Eagle (sdružené pojištění), Auto and General Hollard (specializovaná pojištění), ABSA a Prefsure (bankovní sektor).

Ve sféře zajištění mají na jihoafrickém trhu nejvýznamnější postavení společnosti Munich Reinsurance, Swiss Reinsurance South Africa a Hollandia Reinsurance.

V roce 2003 byla vypracována politika B-BBEE pro oblast finančních služeb (tzv. charta) upravující posílení ekonomického vlivu původního černošského obyvatelstva, která výrazným způsobem zasáhla do vlastnictví bankovních a finančních institucí.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daňový systém JAR a jednotlivé druhy daní a odvodů (levies) jsou detailně popsány na stránkách jihoafrické daňové a celní správy (SARS.)

Typy daní a platné sazby na aktuální finanční období jsou shrnuty také v tzv. daňovém průvodci, Tax Pocket Guide, který lze nalézt na stránkách MF JAR (otevře se soubor pdf).  

Cca 1/3 daňových příjmů státního rozpočtu generují nepřímé daně, hlavně DPH (VAT, s jednotnou sazbou 14 %). Jejich hlavním zdrojem je ale daň z příjmu, kterou upravuje Zákon o dani z příjmu (Income Tax Act). Zákon stanovuje daňové sazby a úlevy týkající se vybraných ekonomických aktivit. V letech 1997–2000 prošel jihoafrický daňový systém reformou a předmětem daně se stal každý příjem jihoafrického rezidenta vytvořený v tuzemsku i v zahraničí (Residence-based system). Pro daňové účely se jihoafrickým rezidentem rozumí také každá fyzická osoba, která ve třech po sobě následujících letech strávila v JAR více než 549 dní, přičemž minimální počet strávených dní v jednom roce nesmí být menší než 91. Základ daně se vypočítává z hrubého příjmu sníženého o odčitatelné položky nepodléhající zdanění.

Daň z příjmu fyzických osob (Individual Income Tax) je rozdělená do 6 daňových pásem v závislosti na výši příjmu, má progresivní charakter a je složená ze dvou částí - paušální a procentuální (vypočítaná ze základu daně). Nejnižší sazba představuje 18 % a nejvyšší 41 %.

Daň z příjmu právnických osob (Corporate Income Tax) má stanovenu sazbu 28 %, která se v posledních letech neměnila. Pro malé a střední firmy existují snížené sazby.

Existují max. 15 % daň z dividend, 15 % daň z transferů (royalties), daň z kapitálu (18,6 %), dárcovská daň (20 %) a daň z nemovitostí ve výši 20 %.

Zaměstnavatel, který vyplácí ročně mzdy vyšší než 500 tis. ZAR, povinen odvádět za všechny fyzické osoby v trvalém zaměstnaneckém poměru tzv. Daň na rozvoj dovedností resp. zvyšování kvalifikace (Skills Development Levy), která představuje 1 % z celkových mezd. Takto získaný příjem státu je redistribuován z větší části prostřednictvím tzv. oborových úřadů pro vzdělávání a výcvik (SETA , více též zde). Zaměstnanci i zaměstnavatelé platí příspěvky na pojištění v nezaměstnanosti (Unemployment Insurance Contributions).

Tak jako je omezený okruh výrobků zatížen spotřební daní, vybírá se u tohoto zboží při dovozu dodatečné clo. V daňovém období 2013/2014 vzrostla sazba spotřební daně na alkohol, cigarety, tabák, plastové tašky v obchodech a na neekologické zářivky (ze 3 na 4 ZAR na 1 zářivku.) Tradiční africké pivo (craft beer) je ze zdanění vyjmuto. Růst sazby u vína byl o 20 centů na 2,70 ZAR na 1 litr, u perlivého vína +75 centů na 1 litr. V JAR se dále vybírá poplatek za pohonné hmoty (Fuel levy), který byl od 1. 4. 2015 zvýšen.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: