Mauricius: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

2. 6. 2017

Obsah neuveden

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název: Mauricijská republika (ang. Republic of Mauritius).

V čele vlády stojí premiér, jímž je pan Pravind Kumar Jugnauth (od konce ledna 2017)

Prezidenta volí parlament na 5 let a má pouze ceremoniální funkci, prakticky nevykonává téměř žádné pravomoci. Je jím paní Ameenah Gurib (od 5. června 2015). Seznam mauricijských ministerstev s odkazy na jejich stránky naleznete na webu govmu.org.

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Demografické ukazatele:

 • Počet obyvatel: 1 262 605 (2015)
 • Hustota osídlení na km2: 653 obyvatel/km2
 • Rozloha: 2030 km2 (ostrov Mauricius 1757 km2; ostrov Rodrigues 108 km2 a další drobné ostrovy)
 • Průměrný roční přírůstek obyv.: 0,1 % (průměr za ostrovy, odhad z roku 2015)
 • V r. 2011 se na Mauriciu uskutečnilo sčítání lidu, domů a bytů. Výsledky nalezente na stránkách statistického úřadu.

Národnostní složení:

 • 52 % - mauricijští Indové (Hindu)
 • 27 % - Kreolové (původně otroci z Afriky a Madagaskaru)
 • 17 % - mauricijští Indové (Islám)
 • 2 % - mauricijští Číňané (cca 30 000)
 • 2 % - mauricijští Francouzi (ekonomicky nejsilnější skupina) 

Náboženské složení:

 • 52 % - hinduisté
 • 30 % - katolíci (včetně Kreolů a většiny Číňanů - převážně římští, velmi malé procento protestanti)
 • 17 % - muslimové
 • 1 %  - ostatní (budhisté)

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Základní makroekonomické ukazatele

Ukazatel

MJ

2012

2013

2014

2015

2016 

 2017*

HDP v běžných cenách

mld. USD

11,2

11,9

12,61

11,51

11,74

 -

HDP na obyvatele

USD

8 936

9 480

10 019

9 142

9 322

 -

růst HDP

%

3,2

3,2

 3,6 3,5 3,6 3,9

míra inflace

%

3,85

3,5

3,2

1,3

1,0

3,2

míra nezaměstnanosti

%

8,0

8,0

7,8

7,9

7,3

7,8

Zdroj: MMF, WEO databáze duben 2017, údaje za rok 2017 jsou odhady

 

Mauricius je malou otevřenou ekonomikou, která je závislá na dovozu potravin a paliva a dále na přílivu turistů a investic zejména z Evropy a USA. Vedle toho na něj má vliv i vývoj ekonomické situace v Číně. Ekonomický vývoj se však nyní zdá být poměrně stabilní bez výrazných výkyvů a vyhlídky podle MMF jsou pozivní až na předpokládaný nárůst inflace.  

Ústřední banka aktivně navyšuje devizové rezervy země a snaží se o stimulaci vnitřního trhu. Směnný kurz mauricijské rupie vůči dolaru a euru se očekává, že bude stabilní (současný kurz je 35,6 MRs/US).

 

Cílem vlády je, aby dosáhla statusu vyspělé ekonomiky do konce roku 2020. Vláda rovněž usiluje o diverzifikaci národního hospodářství, které je založeno na výrobě cukru a textilu, turistice a finančních službách. S cílem etablovat zemi jako centrum výzkumu a inovací vláda investuje do vzdělávání a infrastruktury. Vládní výdaje jsou ale limitovány zákonem, jenž vyžaduje snížení vládního zadlužení ze současných 58,9 % pod hodnotu50 % HDP do 2018. Země se také potýká s nedostatkem kvalifikované pracovní síly a vážnými problémy v zásobování vodou a elektřinou (kterou zajišťují neefektivní státní podniky). K urgentním investicím do elektrárenské soustavy vyzvala zemi i Světová banka.

V žebříčku Global Competitiveness Report se Mauricius nachází na 45. místě a polepšil si oproti minulému roku o jednu pozici. Zůstává i nadále nejlépe hodnoceou zemí subsaharské Afriky. Vláda i přes intervencionistickou rétoriku usiluje o další zlepšování podnikatelského prostředí, přičemž se kromě vytváření příznivých podmínek pro investice zejména v sektoru služeb chce soustředit na podporu malých a středních podniků. Další prioritou je rozvoj rybářství a zpracování úlovků, zlepšení přístavní infrastruktury a mořský výzkum.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2012

2013

2014

2015

 2016

Příjmy

73 773

78 224

79 674

91 405

 98 564

Výdaje

80 115

91 048

92 214

105 324

 110 254

Saldo

- 560

-3 567

-6 367

-7 452

-11 690

Údaje v mld. Mauricijských rupií 
Zdroj: Mezinárodní měnový fond, databáze WEO z dubna 2017, údaje za rok 2017 jsou odhady

 

Fiskální rok začíná na Mauriciu 1.7. a končí 30.6. Státní rozpočet bývá schodkový. 

Hrubý státní dluh v absolutním vyjádření vzrostl ze 204,7 mld. rupíí v r. 2014 na 252 mld. rupií v r. 2016. V relativním vyjádření (poměr hrubé zadluženosti k HDP) představuje 58,9 %.

O rozpočtu 2016/17 - hlavní priority, projekty a statistiky v projevu ministra financí.

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

2012

2013

2014

2015

 2016

Platební bilance (mld. USD) -818 -753 -713 -565,6 -
Veřejný dluh vůči HDP (%) 51,5 53,9 56,1 58,1 58,9
Zahraniční zadluženost (mld. Mauricijských rupií) 177 038 197 306 216 875 236 475 252 254

Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2017 (2016 odhady)

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní soustava se řídí bankovním zákonem z roku 1988 a zákonem o Mauricijské bance (Bank of Mauritius - centrální banka). Oblast směnárenství se řídí zákonem o obchodnících s valutami 1995. Kontrolní a řídící roli zde hraje Odbor dozoru Mauricijské banky (Supervision Department - Bank of Mauritius).

Na Mauriciu působí dále řada pojišťovacích a finančních institucí, které se snaží pronikat i na zahraniční trhy, především do zemí východní a jižní Afriky.

Regulaci a kontrolu sektoru finančních služeb vykonává Komise finančních služeb (Financial Services Commission - FSC), která má dále za úkol regulaci a kontrolu akciového trhu, vydávání pověření k činnosti pro finanční, burzovní a pojišťovací společnosti.

Další institucí činnou v oblasti finančních služeb je Agentura na podporu finančních služeb (Financial Services Promotion Agency - FSPA), která zajišťuje podporu financování obchodu, výroby a služeb.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Mauricius má jednu z nejnižších daňových zátěží na světě. Základní daňová sazba je pro jednotlivce i firmy 15%. Zdanění se řídí zákonem o dani z příjmů (Income Tax Act, 1995) a souvisejícími právními předpisy. Výběr daní a cel zajišťuje daňový a celní úřad MRA - Mauritius Revenue Authority. Zásady daňového systému naleznete na webu MRA.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: