Mauricius: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název: Mauricijská republika (ang. Republic of Mauritius).

V čele vlády stojí premiér, jímž je pan Anerood Jugnauth (od prosince 2014)

Prezidenta volí parlament na 5 let a má pouze ceremoniální funkci, prakticky nevykonává téměř žádné pravomoci. Je jím paní Ameenah Gurib (od 5. června 2015). Seznam mauricijských ministerstev s odkazy na jejich stránky naleznete na webu govmu.org.

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Demografické ukazatele:

 • Počet obyvatel: 1 331 155
 • Hustota osídlení na km2: 653 obyvatel/km2
 • Rozloha: 2040 km2 (ostrov Mauricius 1757 km2; ostrov Rodrigues 108 km2 a další drobné ostrovy)
 • Průměrný roční přírůstek obyv.: 0,66 % (průměr za ostrovy, odhad červenec 2014)
 • V r. 2011 se na Mauriciu uskutečnilo sčítání lidu, domů a bytů. Výsledky nalezente na stránkách statistického úřadu.

Národnostní složení:

 • 52 % - mauricijští Indové (Hindu)
 • 27 % - Kreolové (původně otroci z Afriky a Madagaskaru)
 • 17 % - mauricijští Indové (Islám)
 • 2 % - mauricijští Číňané (cca 30 000)
 • 2 % - mauricijští Francouzi (ekonomicky nejsilnější skupina) 

Náboženské složení:

 • 52 % - hinduisté
 • 30 % - katolíci (včetně Kreolů a většiny Číňanů - převážně římští, velmi malé procento protestanti)
 • 17 % - muslimové
 • 1 %  - ostatní (budhisté) 

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Základní makroekonomické ukazatele

Ukazatel

MJ

2011

2012

2013

2014

2015

HDP v běžných cenách

mld. USD

11,0

11,2

11,9

12,6

11,6

HDP na obyvatele

USD

8 811

8 936

9 480

10 033

9 218

růst HDP

%

3,9

3,2

3,2

 3,6 3,4

míra inflace

%

6,5

3,85

3,5

3,2

1,3

míra nezaměstnanosti

%

7,9

8,0

8,0

7,8

7,6

Zdroj: MMF, WEO databáze duben 2016, údaje za rok 2015 jsou odhady

Zpomalení ekonomiky v 2014 vedlo k nižšímu výběru daní, zvýšení veřejného dluhu a snížení vládních výdajů. Za první pol. 2015 se rovněž snížily o 10 % příjmy z turismu, a to i přes 7% nárůst počtu příjezdů. 

Ústřední banka aktivně navyšuje devizové rezervy země a snaží se o stimulaci vnitřního trhu. V listopadu 2015 snížila klíčovou úrokovou sazbu z 4.65 % na 4.4 %.Očekává se další oslabování národní měny vůči USD.

Předseda vlády představil v 2015 pětiletý plán, v jehož rámci by měl Mauricius na konci dekády dosáhnout statusu vyspělé ekonomiky. Vláda rovněž usiluje o diverzifikaci národního hospodářství, které je založeno na výrobě cukru a textilu, turistice a finančních službách. S cílem etablovat zemi jako centrum výzkumu a inovací vláda investuje do vzdělávání a infrastruktury. Vládní výdaje jsou ale limitovány zákonem, jenž vyžaduje snížení vládního zadlužení ze současných 57 % pod 50 % HDP do 2018. Země se také potýká s nedostatkem kvalifikované pracovní síly a vážnými problémy v zásobování vodou a elektřinou (kterou zajišťují neefektivní státní podniky). K urgentním investicím do elektrárenské soustavy vyzvala zemi i Světová banka.

I když Mauricius v žebříčku Global Competitiveness Report poklesl o sedm pozic a pro roky 2015/2016 se nachází na 46. místě ze 140 hodnocených zemí, je stále nejlépe hodnocenou zemí subsaharské Afriky. Vláda i přes intervencionistickou rétoriku usiluje o další zlepšování podnikatelského prostředí, přičemž se kromě vytváření příznivých podmínek pro investice zejména v sektoru služeb chce soustředit na podporu malých a středních podniků. Další prioritou je rozvoj rybářství a zpracování úlovků, zlepšení přístavní infrastruktury a mořský výzkum.

 

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let


 

2011

2012

2013

2014

2015

Příjmy

69 223

73 773

78 224

79 674

91 405

Výdaje

79 570

80 115

91 048

92 214

105 324

Saldo

-1 069

- 560

-3 567

-6 367

-7 452

Údaje v mld. Mauricijských rupií 
Zdroj: Mezinárodní měnový fond, databáze WEO z dubna 2016, údaje za rok 2015 jsou odhady

Fiskální rok začíná na Mauriciu 1.7. a končí 30.6. Státní rozpočet bývá schodkový. 

Hrubý státní dluh v absolutním vyjádření vzrostl ze 151178 mld. rupií v r. 2010 na 204696 mld. rupií v r. 2014. V relativním vyjádření (poměr hrubé zadluženosti k HDP) představuje 61 %.

O rozpočtu 2015/16 - hlavní priority, projekty a statistiky v projevu ministra financí.

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

Platební bilance (mld. USD) -1 525 -818 -753 -713 -590
Veřejný dluh vůči HDP (%) 52,3 51,5 53,9 56,1 58,1
Zahraniční zadluženost (mld. Mauricijských rupií) 168 866 177 038 197 306 216 875 236 475

Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2016 (2015 odhady)

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní soustava se řídí bankovním zákonem z roku 1988 a zákonem o Mauricijské bance (Bank of Mauritius - centrální banka). Oblast směnárenství se řídí zákonem o obchodnících s valutami 1995. Kontrolní a řídící roli zde hraje Odbor dozoru Mauricijské banky (Supervision Department - Bank of Mauritius).

Na Mauriciu působí dále řada pojišťovacích a finančních institucí, které se snaží pronikat i na zahraniční trhy, především do zemí východní a jižní Afriky.

Regulaci a kontrolu sektoru finančních služeb vykonává Komise finančních služeb (Financial Services Commission - FSC), která má dále za úkol regulaci a kontrolu akciového trhu, vydávání pověření k činnosti pro finanční, burzovní a pojišťovací společnosti.

Další institucí činnou v oblasti finančních služeb je Agentura na podporu finančních služeb (Financial Services Promotion Agency - FSPA), která zajišťuje podporu financování obchodu, výroby a služeb.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Mauricius má jednu z nejnižších daňových zátěží na světě. Základní daňová sazba je pro jednotlivce i firmy 15%. Zdanění se řídí zákonem o dani z příjmů (Income Tax Act, 1995) a souvisejícími právními předpisy. Výběr daní a cel zajišťuje daňový a celní úřad MRA - Mauritius Revenue Authority. Zásady daňového systému naleznete na webu MRA.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: