Monako: Zahraniční obchod a investice

1. 6. 2015

© Zastupitelský úřad ČR v Paříži (Francie)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

V roce 2013 došlo k výraznému zvýšení dynamiky zahraničního obchodu, neboť poprvé od roku 2009 mělo Monako kladnou obchodní bilanci (přebytek 11 mil. euro). Vývoz v roce 2013 dosahoval hodnoty 1 091 mil. euro a dovoz 1 080 mil. euro. Celkový objem zahraničního obchodu v roce 2013 se zvýšil o 41 % a činil 2 171 mil. euro.

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavním obchodním partnerem Monaka jsou země EU s 60% podílem na zahraničním obchodu – export do EU se v roce 2013 zvýšil o 36,6 % a dovoz o 36 % ve srovnání s předcházejícím rokem.

Dominantní postavení v zahraničním obchodu mají Itálie, Švýcarsko a Německo, kam směřuje kolem 30 % celkového exportu Na 4. místě v zahraničním obchodu Monaka figuruje Velká Británie a na 5. Čína.

Nejdynamičtěji se rozvíjí obchod s asijskými zeměmi – např. v letech 2011 až 2013 se zvýšil export Monaka do zemí Asie o 168 % a činil 10 % celkového vývozu.

V dovozech je nejvýznamnějším partnerem Monaka Itálie, ačkoli její podíl na celkovém importu Monaka se mezi roky 2012 a 2013 snížil z 27,9 % na 23,7 %. Itálie, Švýcarsko a Německo realizují celkem 71 % dovozů. Výraznou dynamiku v posledním roce vykazuje dovoz z Japonska a Číny. Podíl ČR na zahraničním obchodu Monaka nepřevyšuje 1 %.

Největší obchodní partneři Monaka v milionech euro v roce 2013

 

Itálie

Švýcarsko

Německo

Velká Británie

Čína

Vývoz

126

124

105

70

48,5

Dovoz

240

50

66,5

123

70

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Nejvýznamnější položkou vývozu jsou průmyslové výrobky (52,5 %), dále elektronika (17,7 %), dopravní prostředky (14,3 %) a zboží potravinářského průmyslu (10,6 %). V dovozu dominují průmyslové výrobky (60 %), textil (17 %), dopravní prostředky (15,5 %) a elektronika (15,5 %). Významnou roli ve vývozech Monaka hrají komponenty pro automobilový průmysl, který představuje ¼ celkového exportu Monaka do EU. 

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Od roku 1963 tvoří Monako celní unii s Franicí. Proto je Monako zároveň součástí i celní unie EU.

Na Monackém území se nenacházejí žádné bezcelní zóny.  Monacký celní úřad spadá pod Francouzskou celní správu.

Vládní pomoc podnikům

Monacká vláda podnikatelům poskytuje různé druhy podpor, jež zachycují různá stádia vývoje společností. Podniky, které od svého založení realizují 25 % obratu mimo území knížectví, jsou osvobozeny od daní po dobu 2 let. Firmy dále mohou využít finančních podpor na školení a průzkum zahraničních trhů. Monacká vláda také podporuje nákup vozů s elektrickým pohonem a vývoj inovativních produktů.

Firmy vykonávající činnost na území Monaka mohou využít zvýhodněného úročení, které vláda poskytuje v případě půjček za účelem investic do rozvoje společnosti. Toto zvýhodnění spočívá ve snížení úroku na úroveň EURIBOR, navýšenou o 0,75% ročně po celou dobu půjčky.

Po splnění určitých podmínek (vytvoření pracovní pozice; zaměstnání uchazeče navrženého Úřadem práce; nabídnutí pracovní smlouvy na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, avšak min. na 2 roky) může zaměstnavatel využít odpuštění platby části sociálních dávek.

Podnikům vykonávajícím průmyslovou činnost vláda nabízí příspěvek na nájemné, jehož výše se odvíjí od velikosti objektu, jakož i od hospodářského a společenského významu firmy.

Monako je členem evropské mezivládní iniciativy Eureka, jež podporuje spolupráci firem a evropských laboratoří v oblasti vědy a výzkumu. Více informací o tomto partnerství poskytne:

BUREAU EUREKA MONACO:
Direction du Budget et du Trésor
12, Quasi Antoine 1er
MC 98000 Monaco
Tél: +377 98 98 87 73

Za účelem podpory hospodářského rozvoje podniků se vláda zasadila o vznik tzv. Garančního fondu, jenž úzce spolupracuje s bankami poskytujícími firmám finanční prostředky na založení, transformaci a rozvoj. Vláda je rovněž stoprocentním akcionářem Společnosti na pomoc při založení a rozvoji podniků, která podporuje inovativní projekty firem, hledající finanční prostředky na vybudování sídla na území Monaka. Více informací o vládních podporách a veškeré informace týkající se založení, rozvoje, daňových podmínek etc. naleznete na stránkách www.monaco.gouv.mc.

Pomocí se zakládáním společností v knížectví a navazováním obchodních vztahů s Monakem se zabývá také Hospodářská komora Monaka.

Chambre de Développement Economique de Monaco
Athos Palace
2, rue de la Lujernet
B.P. 653
MC 98013 Monaco
T: +377 97 98 68 68
F: +377 97 98 68 69
E-mail : info@cde.mc
Web: http://www.iccmonaco.mc

V roce 2013 existovalo v Monaku 111 průmyslových podniků, jejichž obrat  byl 1,18 miliardy euro a zaměstnávaly 3166 zaměstnanců. Většina z nich je soustředěna v speciálně podporované průmyslové zóně ve Fontvieille, kde jsou výrobní kapacity umístěny kvůli úspoře prostor v několikapatrových budovách. Většinou jde o menší provozy, které neprodukují hluk a znečištění.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice v Monaku

Údaje o PZI nejsou sledovány,ani jejich příliv, ani odliv. Údaje o PZI jsou obsaženy v platební bilanci Francie, do které je rovněž statisticky zahrnuto i Monako.

Zdroj: Direction de l'Expansion Economique, Monacká vláda.

Monacké přímé zahraniční investice v ČR

Údaje o investicích z Monaka nejsou v ČR měřeny. Podle dostupných infromací můžeme uvést jeden investiční projekt z Monaka – společnost Mecaplast – plastikářský sektor, subdodávky do automobilového průmyslu.

Investiční potenciál směrem k ČR

Monako má silně rozvinutý bankovní a finanční sektor, což představuje potenciál pro vytvoření center sdílených služeb.

Z průmyslového hlediska má Monako na špičkové úrovni plastikářský, kosmetický a farmaceutický průmysl, zejména co se týká výzkumu a  vývoje.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

V Monaku neexistují zvláštní překážky pro zahraniční investice.

Pomoc při zakládání podniků a podporu investic zajišťuje Direction de l'Expansion Economique (Odbor ekonomického rozvoje pod Monackou vládou):

Direction de l'Expansion Economique
9 rue du Gabian
MC 980000 MONACO
Tel: +377 98 98 88 12
Fax: +377 92 05 75 20
Email: expansion@gouv.mc

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: