Monako: Zahraniční obchod a investice

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Paříži (Francie)
Obsah neuveden

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

V roce 2016 došlo k 7,5% nárůstu objemu zahraničního obchodu Monaka, po jeho výrazném zvýšení (45 %) v roce 2013 a stagnaci v roce 2014. Monako má zápornou obchodní bilanci (schodek 65,7 mil. euro). Vývoz v roce 2016 dosahoval hodnoty 905,8 mil. euro a dovoz 1 287,2 mil. euro. Celkový objem zahraničního obchodu v roce 2016 se zvýšil o 7,5 % a činil 2 193 milionu euro.

Zdroj: Monacký statistický úřad IMSEE

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavním obchodním partnerem Monaka jsou země EU s 58 % podílem na zahraničním obchodu – export do EU v roce 2016 činil 560 mil. euro a dovoz 708 mil. euro. Deficit obchodní bilance se ustálil na 148 mil. euro

Dominantní postavení v zahraničním obchodu mají Itálie,  Německo a Švýcarsko, kam směřuje kolem 30 % celkového exportu Na 4. místě v zahraničním obchodu Monaka figuruje Velká Británi.

Podíl ČR na zahraničním obchodu Monaka nepřevyšuje 0,4 %. ČR se podílela v roce 2016 na dovozech Monaka 0,7 % v hodnotě 9 mil. euro.

 

Největší obchodní partneři Monaka v milionech euro v roce 2016

 

Itálie

Švýcarsko

Německo

Velká Británie

Dovoz

299,6

112,1

80,6

82,9

Vývoz

107,1

118,4

128,6

70,3

Zdroj: Monacký statistický úřad IMSEE

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Nejvýznamnější položkou vývozu v roce 2016 byly průmyslové výrobky (57,8 %), dále elektronika (12,9 %) a dopravní prostředky (12,9 %), poté zboží potravinářského průmyslu (11,1 %). V dovozu dominují průmyslové výrobky (60,9 %), dopravní prostředky (16,8 %), elektronika (10,4 %) a potraviny (6,9 %).

Zdroj: Monacký statistický úřad IMSEE

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Od roku 1963 tvoří Monako celní unii s Franicí. Proto je Monako zároveň součástí i celní unie EU.

Na Monackém území se nenacházejí žádné bezcelní zóny.  Monacký celní úřad spadá pod Francouzskou celní správu.

Vládní pomoc podnikům

Monacká vláda podnikatelům poskytuje různé druhy podpor, jež zachycují různá stádia vývoje společností. Podniky, které od svého založení realizují 25 % obratu mimo území knížectví, jsou osvobozeny od daní po dobu 2 let. Firmy dále mohou využít finančních podpor na školení a průzkum zahraničních trhů. Monacká vláda také podporuje nákup vozů s elektrickým pohonem a vývoj inovativních produktů.

Firmy vykonávající činnost na území Monaka mohou využít zvýhodněného úročení, které vláda poskytuje v případě půjček za účelem investic do rozvoje společnosti. Toto zvýhodnění spočívá ve snížení úroku na úroveň EURIBOR, navýšenou o 0,75% ročně po celou dobu půjčky.

Po splnění určitých podmínek (vytvoření pracovní pozice; zaměstnání uchazeče navrženého Úřadem práce; nabídnutí pracovní smlouvy na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, avšak min. na 2 roky) může zaměstnavatel využít odpuštění platby části sociálních dávek.

Podnikům vykonávajícím průmyslovou činnost vláda nabízí příspěvek na nájemné, jehož výše se odvíjí od velikosti objektu, jakož i od hospodářského a společenského významu firmy. Většina průmyslových podniků je soustředěna v speciálně podporované průmyslové zóně ve Fontvieille, kde jsou výrobní kapacity umístěny kvůli úspoře prostor v několikapatrových budovách. Většinou jde o menší provozy, které neprodukují hluk a znečištění.

Monako je členem evropské mezivládní iniciativy Eureka, jež podporuje spolupráci firem a evropských laboratoří v oblasti vědy a výzkumu. Více informací o tomto partnerství poskytne:

BUREAU EUREKA MONACO:
Direction du Budget et du Trésor
12, Quasi Antoine 1er
MC 98000 Monaco
Tél: +377 98 98 87 73

Za účelem podpory hospodářského rozvoje podniků se vláda zasadila o vznik tzv. Garančního fondu, jenž úzce spolupracuje s bankami poskytujícími firmám finanční prostředky na založení, transformaci a rozvoj. Vláda je rovněž stoprocentním akcionářem Společnosti na pomoc při založení a rozvoji podniků, která podporuje inovativní projekty firem, hledající finanční prostředky na vybudování sídla na území Monaka. Více informací o vládních podporách a veškeré informace týkající se založení, rozvoje, daňových podmínek etc. naleznete na stránkách www.monaco.gouv.mc.

Pomocí se zakládáním společností v knížectví a navazováním obchodních vztahů s Monakem se zabývá také Hospodářská komora Monaka.

Chambre de Développement Economique de Monaco
Athos Palace
2, rue de la Lujernet
B.P. 653
MC 98013 Monaco
T: +377 97 98 68 68
F: +377 97 98 68 69
E-mail : info@cde.mc
Web: http://www.iccmonaco.mc

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice v Monaku

Údaje o PZI nejsou sledovány,ani jejich příliv, ani odliv. Údaje o PZI jsou obsaženy v platební bilanci Francie, do které je rovněž statisticky zahrnuto i Monako.

Monacké přímé zahraniční investice v ČR

Údaje o investicích z Monaka nejsou v ČR měřeny. Podle dostupných infromací můžeme uvést jeden investiční projekt z Monaka – společnost Mecaplast – plastikářský sektor, subdodávky do automobilového průmyslu.

Investiční potenciál směrem k ČR

Monako má silně rozvinutý bankovní a finanční sektor, což představuje potenciál pro vytvoření center sdílených služeb.

Z průmyslového hlediska má Monako na špičkové úrovni plastikářský, kosmetický a farmaceutický průmysl, zejména co se týká výzkumu a  vývoje.

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

V Monaku neexistují zvláštní překážky pro zahraniční investice.

Pomoc při zakládání podniků a podporu investic zajišťuje Direction de l'Expansion Economique (Odbor ekonomického rozvoje pod Monackou vládou):

Direction de l'Expansion Economique
9 rue du Gabian
MC 980000 MONACO
Tel: +377 98 98 88 12
Fax: +377 92 05 75 20
Email: expansion@gouv.mc

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: