Monako: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

1. 6. 2015

© Zastupitelský úřad ČR v Paříži (Francie)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu je Monacké knížectví, hlavní město je Monako.

Monako je druhým nejmenším státem na světě. Jeho rozloha činí pouhých 2,02 km2 (202 ha). Území je tvořeno pobřežním pásem o délce 4,1 km a šířce 350-1050 m.

Monako je konstituční dědičnou monarchií od roku 1911. V čele státu je kníže Albert II. Převzal vládu dne 12. července 2005 po svém otci (Rainier II), který 6. března 2005 zemřel. Oficiálně byl kníže korunován 19. listopadu 2005.

Charakter politického systému a organizaci veřejné správy definuje ústava ze 17. prosince 1962, změněna zákonem č. 1.249 z 2. dubna 2002.

Výkonnou moc má úřad monackého knížete, přičemž řízení je vykonáváno státním ministrem, kterému asistují Radové vlády zodpovídající se knížeti. Výkonnou moc má tedy de facto šestičlenná rada vlády, v jejímž čele stojí státní ministr. Byl jím jmenován většinou francouzský prefekt nebo velvyslanec. V současné době může kníže jmenovat státním ministrem po souhlasu francouzské vlády i občana Monackého knížectví. Státní ministr je jmenován knížetem a je hned po knížeti nejvyšším představitelem země.

Legislativní moc a rozpočtová rozhodnutí jsou v gesci knížete a Národní rady. Soudní moc vykonávají soudy.

V čele Národní rady vlády stojí státní ministr, který je po knížeti nejvyšším představitelem země. Tuto funkci vykonává Michel Roger

Složení rady vlády:

 • Státní rada pro vnitřní záležitosti: Paul Masseron 
 • Státní rada pro finance a ekonomiku: Jean Gastellini 
 • Státní rada životního prostředí a urbanismu: Marie-Pierre Gramaglia 
 • Státní rada pro sociální věci a zdravotnictví: Stéphane Valeri
 • Státní rada pro zahraniční věci a kooperaci: José Badia

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Podle posledního sčítání lidu z roce 2013 má Monako 36 950 obyvatel. Oproti předchozímu roku 2012 (36 050 obyvatel) došlo k nárůstu o 2,5 %. 

Průměrná hustota obyvatel je 18 292 obyvatel na km2. Nejhustěji obydlenou čtvrtí je Condamine, nejnižší hustotu má Staré město Monako.

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva na celkové populaci činí 38,97 %. Lze pozorovat dlouhodobý pokles tohoto ukazatele (v roce 1982 byl 43,26 %).

Nejvýznamnější věkovou skupinu představují lidé mezi 45 a 64 lety (29,35 % z celkové populace). Trvale od roku 1975 roste počet lidí starších 65 let.

Monackou státní příslušnost má 7 634 osob. Národnostně v knížectví převažují Francouzi (28,4 %), dále občané s monackým státním občanstvím (21,6 %), Italové (18,7 %) a dalších asi 125 národností.

Dlouhodobě lze pozorovat následující tendence:

 • Nárůst podílu obyvatel s monackým občanstvím
 • Významný nárůst státních příslušníků z Velké Británie
 • Úbytek francouzských a italských státních příslušníků

Ačkoli se podíl žen za posledních 20 let snižoval, ženy v populaci stále převažují (51,16 %).

90 % občanů jsou katolického vyznání.

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Ekonomika Monaka, kromě obecně velké závislosti na konjuktuře světové ekonomiky, je těsně provázaná s ekonomikami Francie a Itálie – i relativně malé změny v poptávce těchto 2 ekonomik dokáží výrazně ovlivnit růst monackého hospodářství.

V roce 2013 byl 9,3% růst HDP nejvyšší od roku 2008. Celkový nominální HDP v roce 2013 dosahoval výše téměř 5 miliard euro. Dynamika HDP Monaka v posledních letech je uvedena v tabulce č. 1.

Dynamika HDP Monaka

 

2009

2010

2011

2012

2013

HDP (v milionech euro)

3,925

4,049

4,374

4,482

4,938

Meziroční změna v %

-11,3

2,1

7,0

1,2

9,3

HDP na obyvatele je výrazně ovlivněn dojížděním cizinců za prací do Monaka – na 37 000 monackých rezidentů připadá 50 000 zaměstnanců, z nichž 85 % má trvalé bydliště mimo území Monaka. HDP na osobu se v roce 2013 zvýšil o 6,7 % oproti předchozímu roku a činil 64 082 euro. Dynamika HDP na obyvatele v posledních letech je ukázána v tabulce č. 2. 

HDP na obyvatele

 

2009

2010

2011

2012

2013

HDP na osobu (v euro)

53,586

54,579

59,098

59,609

64,082

Meziroční změna v %

-10,2

0,8

7,3

-0,3

6,7

Míra nezaměstnanosti Monaka dosahovala 2 % v roce 2012. Přes 85 % populace pracuje ve službách. 91,7% zaměstnanců pracuje v soukromém sektoru, zbytek (8,3 %) ve veřejné správě.

V roce 2012 dosahovala míra inflace v Monaku 1,3 %.

Struktura ekonomiky Monaka

⅓ HDP Monaka je tvořena 2 sektory: výzkumem a administrativními službami (17,2 % HDP) a pak finančními a pojišťovacími službami (16,7 %). Sektor nemovitostí zaznamenal v roce 2013 nárůst 21,3 % a stal se tak nejdynamičtějším odvětvím monacké ekonomiky – podíl obchodu s nemovitostmi na HDP se zvýšil ze 7,6 % na 8,4 % a je 3. nejvýznamnějším hospodářským odvětvím Monaka. Na 4. místě je stavebnictví (nárůst o 16,4 % v roce 2013) a na 5. velkoobchod. Průmysl rostl v roce 2013 o 20,8 % (6,2% podíl na tvorbě HDP). Výroba dopravních prostředků tvoří 3,9 % HDP a v roce 2013 se zvýšila o 10 %. 

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Příjmy, výdaje a saldo státního rozpočtu 2009-2013

 SR (v mil. EUR)

2009

2010

2011

2012

2013

Příjmy

744,209

760,146

809,329

900,150

945,145

Výdaje

805,530

838,206

861,113

896,401

933,049

Saldo

-61,321

-78,060

-51,784

3,748

12,096

Zdroj: Monaco en chiffres 2013, Monacká vláda

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Monako nevykazuje údaje o platební bilanci. Monako je zahrnuto do francouzské platební bilance, jako kdyby bylo součástí Francie (Zdroj: Direction de l'Expansion Economique, Monacká vláda)

Údaje o zahraniční zadluženosti Monako nevykazuje. Monacké území je v tomto ohledu zahrnuto do francouzských statistik. (Zdroj: Direction de l'Expansion Economique, Monacká vláda).

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

V Monaku se nachází přibližně 70 bankovních či finančních společností. Finanční aktivity jsou kontrolovány institucí SICCFIN (Informační a kontrolní oddělení pro oběh financí), která byla založena v roce 1994 za účelem boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Seznam bankovních společností lze nalézt na stránkách monacké vlády.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

I. Přímé daně

Zdanění fyzických osob

Monako aplikuje tzv. měkký fiskální režim v oblasti daní z příjmů fyzických osob. Od roku 1869 nemá daň z příjmu, majetkové daně, daně z nemovitostí, ani pozemkové daně a daně z kapitálových výnosů.

Francouzi žijící na území Monaka spadají pod francouzský fiskální systém (podle smlouvy z roku 1963). Monačtí státní příslušníci a monačtí rezidenti jsou osvobozeni od daně z příjmu fyzických osob, pokud provádějí činnost na monackém území.

Daň dědická a darovací má v Monaku odstupňované sazby. Aplikuje se na majetek movitý a nemovitý v Monaku, bez ohledu na trvalé bydliště a národnost dárce/zesnulého.

Sazby darovací daně:

 • Přímí příbuzní (děti a manželé): 0 %
 • Sourozenci: 8 %
 • Tety, strýcové, synovci, neteře: 10 %
 • Další příbuzní: 13 %
 • Osoby bez příbuzenského vztahu: 16 %

Zdanění příjmu právnických osob

Jedinou přímou daní je daň z příjmu právnických osob. Jednotná daňová sazba činí 33,33 % a podléhají jí všechny subjekty, které vykonávají průmyslovou nebo obchodní činnost a které realizují více než 25 % svého obratu mimo Monako.

Všechny podniky založené v Monaku jsou z daně z příjmu první dva roky své existence osvobozeny a během třetího roku se odvádí daň pouze z 25 % příjmu, ve čtvrtém roce z 50 % příjmu, v pátém roce ze 75 % příjmu a od 6 roku se daň vypočítává z celého příjmu podniku.

Zdroj

II. Nepřímé daně

DPH

Daň z přidané hodnoty má stejné sazby na stejné skupiny výrobků a služeb, jako ve Francii. Od 1. 1. 1993 v Monaku aplikují komunitární systém DPH. Sazby DPH:

 • Základní sazba: 20 %
 • Snížená mezi-sazba: 10 %
 • Snížená sazba: 5,5 %

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: