Mosambik: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

20. 5. 2018

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • Mosambická republika
 • República de Moçambique
 • Prezident: Filipe Jacinto Nyusi

Složení vlády:

 • Vláda jmenovaná 17. 1. 2015:

Premiér: Carlos Agostinho do Rosário

Rezort

Ministr/ministryně

hospodářství a finance

Adriano Afonso Maleiane

zahraniční věci a spolupráce

José Condugua Pacheco

vnitro

Jaime Basílio Monteiro

obrana

Atanásio Salvador Mtumuke

zemědělství a potravinová bezpečnost

Higino Francisco Marrule

státní správy a veřejné služby

Carmelita Rita Namashalua

práce, zaměstnanost a sociální zabezpečení

Vitória Dias Diogo

moře, vnitrozemské toky a rybolov

Agostinho Salvador Mondlane

přírodní zdroje a energetika

Ernesto Max Tonela

spravedlnost a ústavní a náboženské záležitosti

Isac Chande

zdravotnictví

Nazira Karimo Vali Abdula

mládež a sport

Nyeleti Brooke Mondlane

gender, děti a sociální péče

Cidália Chaúque Oliveira

školství a rozvoj lidských zdrojů

Luís António Ferrao

průmysl a obchod

Ragendra Berta de Sousa

doprava a komunikace

Carlos Alberto Fortes Mesquita

půda, životní prostředí a rozvoj venkova

Celso Ismael Correia

kultura a turismus

Silva Armando Dunduro

záležitosti válečných veteránů

Eusébio Lambo Gondiwa

věda, technologie a vyšší a odborné školství

Jorge Penicela Nhambiu

veřejné práce, bydlení a lidské zdroje

Carlos Bonete Martinho

Charakteristika státu

Mosambická republika je přímořským státem jihovýchodní Afriky. Na západě sousedí se Zimbabwe (1402 km společných hranic) a Zambií (439 km), na severu s Malawi (1498 km společných hranic) a Tanzánií (840 km), na jihu s Jihoafrickou republikou (496 km) a Swazijskem (108 km společných hranic). Na východě je země omývána vodami Mosambického průlivu Indického oceánu, pobřeží má délku 2470 km. Nejvyšším bodem země je Monte Binga, dosahující výšky 2436 m.n.m. Podnebí je typicky tropické - horké a převážně vlhké, zejména v období dešťů (říjen až duben), kdy spadne v průměru až 1100 mm dešťových srážek. Ve vyšších polohách na západě země je chladněji, během období sucha (zimy) mohou teploty klesat až k 10°C.

Státní zřízení

Mosambik je v současné době unitární republikou, praktikující prezidentský systém moci s existencí více politických stran. U moci je od získání nezávislosti v roce 1975 strana Frente de Liberatacao de Mosambique (FRELIMO). Prezident je volen v přímých volbách na pět let, nejvíce však na dvě volební období. Zákonodárnou moc má jednokomorové Národní shromáždění složené z 250 poslanců volených na pětileté funkční období. Příští prezidentské a parlamentní volby se budou konat v roce 2019. Na dodržování ústavnosti dohlíží Ústavní rada, která má 7 členů.

Členství v mezinárodních a regionálních uskupeních

Mosambik je členskou zemí jihoafrického integračního uskupení SADC (www.sadc.int). Dále je členskou zemí následujících úmluv a organizací: ACP, AfDB, AU, Commonwealth, CPLP, EITI, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (NGOs), ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, NAM, OIC, OIF, OPCW, SADC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, Union Latina, UNISFA, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO a WTO.

 

 

 

 

 

 

 

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 29,54 mil. (odhad 2017)

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,83 % (odhad 2016)

Věková struktura:

 • 0-14 let: 45,13%
 • 15-24 let: 21,43%
 • 25-54 let: 27,09%
 • 55-64 let: 3,44%
 • 65 let a výše: 2,91%

Mosambické obyvatelstvo je tvořeno z 99,66 % původními etnickými skupinami. Na severu žije etnikum Makua (asi 4 mil.), v údolí Zambezi žijí Senové a Šonové a v jižním Mosambiku převládají Šangánové (Tsongové). Vedle těchto hlavních skupin žije v zemi několik menších etnik.

V zemi též žije několik desítek tisíc osob evropského původu (0,06 % populace), evropsko-afrických míšenců (0,2 %) a obyvatel asijského původu, zejména Indů (0,08 %). Počet obyvatel evropského původu dramaticky klesl v 70. letech 20. stol. v souvislosti s osvobozeneckou a následnou občanskou válkou, díky ekonomickému rozkvětu země po roce 2000 však začal opět růst. V průběhu ekonomické krize v Evropě v Mosambiku strmě narostl počet portugalských a jiných evropských státních příslušníků ucházejících se o odborně zaměřené pracovní pozice.

Podle posledních odhadů se 56 % populace hlásí ke křesťanství (z toho 28 % katolíků), 18 % je muslimů, 6,7 % se hlásí k tradičním náboženstvím a 18,7 % se nehlásí k žádnému náboženství.

 

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

HDP/obyv (nominální, USD)

595

603

629

528,93

392,06

429,3 472,04

růst HDP (%)

7,2

7,1

7,4

6,6

3,8

2,9 3

celkový objem HDP (nominální, mld. USD)

15,3

16,0

17,1

14,8

11,27

12,68 14,32

inflace

2,2

3

1,1

11,1

21,1

7,2 6,5

MT/USD (roční průměr)

29,8

30,1

33,6

45,9

71,40

59 66,47

MT/EUR (roční průměr)

40,2

41,51

40,79

49,97

75,26

70,76 80,09

Zdroj: MMF, World Economic Outlook, http://www.imf.org/external/datamapper/datasets/WEO, *odhad

 

Nezaměstnanost podle statistik ILO dosáhla 25 % v roce 2017 a u mladé generace dosahuje téměř 50 %.

Mosambik v roce 2017 zaznamenal poprvé po 15ti letech nejnižší ekonomický růst, který dosáhl jen 2,9 %. Zhoršení ekonomické situace v Mosambiku, které mělo za následek propad téměř všech ekonomických ukazatelů, začalo na jaře v roce 2016. V dubnu 2016 vypukla aféra utajených půjček, které si bez vědomí mezinárodních donorů (ale i mosambického parlamentu) vzala předchozí vláda prezidenta Guebuzzy (šlo o půjčky ve výši cca 2,2 mld. USD). Skandál otřásl důvěrou mezinárodních donorů a finančních institucí, většina z nich přerušila přímou rozpočtovou podporu mosambické vládě. V návaznosti na to se rapidně zhoršil rating Mosambiku ze strany ratingových agentur. Například Moody´s srazila hodnocení z B3 až do spekulativního velmi rizikového pásma Caa1.

V roce 2017 se původně počítalo, že bude ekonomický růst mnohem pomalejší. Za mírným ekonomickým růstem stojí zejména nerostný průmysl a to konkrétně těžba uhlí, která byla podpořena růstem světových cen a zvýšenou poptávkou z Indie. Domácí poptávka a investice byly v roce 2017 na velmi nízké úrovni. Míra inflace se oproti roku 2016 výrazně snížila a dosáhla 7,2 % na konci období. Podíl zadlužení Mosambiku na svém HDP v roce 2017 dosáhl 88,2 % a částečně se snížil v porovnání s rokem 2016, kdy byl 113,6 %. Z důvodu dluhové krize, omezení vládních investic a snížení mzdových nákladů se postupně projevuje negativní vliv na některá odvětví, sociální služby a místní infrastrukturu. Aktuální ratingové hodnocení Mosambiku je Caa3 u Moody´s, podle Standards and Poor je SD (selective default) u zahraniční měny a B- u domácí měny v dlouhém období a nejkritičtější hodnocení má od agentury Fitch, která ponechala RD (restrictive default) kvůli neschopnosti vlády dodržovat dluhovou službu a hradit úroky z úvěrů, které přijaly tři státní podniky se státní podporou.

Na příští období 2018/2019 se očekává růst v průměru 3,3 % a domácí poptávka bude i nadále slabá. Předpokládá se mírný rozvoj zemědělského sektoru, kdy se místní zemědělci budou postupně zotavovat ze špatných klimatických podmínek a z rozsáhlých záplav v letech 2016/2017. Rozvoj těžebního průmyslu, v rámci kterého v roce 2017 nejvíce přispěla těžba uhlí, bude spíše mírnější. Nicméně celkově přispěje k ekonomickému růstu i díky rozšíření těžby grafitu. U dalších sektorů se neočekává, že by výrazně přispěly k růstu ekonomiky v příštím období. Domácí spotřeba je zatížena nízkou důvěrou spotřebitelů a investice jsou omezovány přísnými úvěrovými podmínkami.

Značná očekávání do budoucna souvisí s obrovskými zásobami zemního plynu a rozvojem jeho těžby a výroby zkapalněného plynu. ExxonMobil a Anadarko plánují postavit na pevnině rozsáhlou stanici na zkapalněný plyn a ENI výstavbu menší offshore stanice. Očekává se, že se Mosambik zařadí mezi nejvýznamnější vývozce zkapalněného plynu na světě.

 

Země je velmi bohatá na řadu minerálů (uhlí, hliník, železná ruda, zlato, titan, tantal a zejména zemní plyn), které jí dávají vysoký potenciál růstu. Mosambik se na druhé straně potýká s mnoha problémy – stále ještě špatnou infrastrukturou, nepříznivým investičním a podnikatelským klimatem, velkou korupcí, nevýkonnou státní správou a zhoršenou bezpečnostní situací, které, spolu s vysokou závislostí na cenách komodit na světových trzích, jeho ekonomický rozvoj brzdí. Dle posledního hodnocení provedeného organizací „Heritage Foundation“ patří Mosambik do skupiny „mostly unfree“ zemí, ze 178 hodnocených zemí se umístil na 139. místě. Obchodní klima země je považováno za obtížné – Mosambik je Světovou bankou v rámci Doing Business 2018 klasifikován na 138. místě z celkového počtu 190 hodnocených zemí. K přednostem mosambické ekonomiky naopak  patří: bohatý a stále ještě nevyužitý zemědělský potenciál, velmi bohaté zdroje nerostných surovin, energetické zdroje, výhodná zeměpisná poloha s dosud nevyužitým turistickým potenciálem.

Průmyslová výroba

Průmyslová výroba v roce 2017 vzrostla o 8,5%, na tvorbě HDP se podílí 22 %. Nejvýznamnějšími odvětvími jsou těžební průmysl, výroba hliníku a stavebních hmot (cementárny). Dalšími významnými odvětvími mosambického průmyslu jsou potravinářství, rozvíjí se též průmysl chemický (výroba hnojiv a barev), textilní a dřevozpracující.

Doposud největší investicí v zemi je hliníkárna MOZAL, která se nachází v Beloluane poblíž Maputa a byla otevřena již v roce 2001. 

Mosambik má velké zásoby mnoha druhů nerostných surovin, těží se uhlí, bauxit, zlato, titan, granit a mramor. Mosambik má druhé největší zásoby uhlí v Africe po JAR, které přitahují významné mezinárodních těžařské společnosti. Brazilská společnost Vale je v Mosambiku přítomna od roku 2004, těžební koncesi v Moatize rozvíjí od roku 2008. Uhlí exportuje od roku 2011. Jiné těžební společnosti (např. Rio Tinto) v Mosambiku neuspěly a s nemalou ztrátou prodaly svá aktiva. Z důvodů vysoké poptávky rychle roste i produkce stavebnin (zejména cementu), do výroby cementu v posledních letech investovaly jihoafrické, portugalské, čínské, turecké a rakouské firmy.

Zemědělství

V roce 2017 rostlo zemědělství díky dlouhotrvajícímu suchu na jihu země a naopak záplavám na severu pouze o 2,1%. Na tvorbě HDP se zemědělství podílí 28%, sektor zaměstnává 80% práceschopného obyvatelstva. Zemědělství je charakteristické rodinými farmami, které nemají dostatek technologií a know-how. Celkově má tento sektor velký růstový potenciál, v současnosti je využíváno jen 14 % ze 36 mil. ha dostupné orné půdy. V cestě rychlejšímu růstu výkonnosti zemědělského sektoru stojí nerozvinutá dopravní infrastruktura země (nemalá část území je v době dešťů dopravně málo dostupná, zvláště pak úrodný sever), samozásobovací systém a omezený přístup malorolníků ke kapitálu zpomalující proces mechanizace a nárůstu přidané hodnoty v tomto sektoru. Záporný vliv je možno dále spatřovat i v tom, že veškerá půda je stále v majetku státu, který na její užívání uděluje koncese s platností 50 let. Tuto možnost nicméně využívá rostoucí počet komerčních zemědělců původem ze Zimbabwe či Jihoafrické republiky i větších společností s kapitálovým zázemím mimo Afriku.

Hlavními pěstovanými plodinami jsou bavlna, oříšky kešu, cukrová třtina, maniok, kukuřice, čaj, tabák, kokosové ořechy, sisal, tropické ovoce, brambory a slunečnice. Roste živočišná produkce (hlavně hovězí maso, drůbež). Hlavními exportními plodinami jsou oříšky kešu (jejich prodej tvoří cca 3 % exportu země), tabák a bavlna (kolem 7 %). Nemalý je i význam rybářství, hlavním exportním artiklem jsou krevety. 50% plochy Mosambiku pokrývají tropické lesy. Dřevo je osmým nejdůležitějším vývozním artiklem, 90% vytěženého dřeva se vyvá

 

 

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

rozpočtové příjmy (% HDP)

27,3

26,9

31,4

31,6

29,5

23,6

26,8

24,2

rozpočtové výdaje (% HDP)

32,4

30,8

34,2

42,5

35,6

33,3

32,4

29,9

bilance rozpočtu

-4,9

-3,1

-2,8

-10,9

-6,1

-7,6

-5,6

-5,7

Zdroj: EIU, * odhad

 

I přes dluhovou krizi se vláda snaží zmírňovat dopad hodpodářského zpomalení na život Mosambičanů sociálními výdaji. Její hlavní snahou je předejít sociálním nepokojům. Státní rozpočet na rok 2018 byl nastaven na výdaje ve výši 4,4 mld. USD (10,5 % větší než v roce j2017) a na příjmy ve výši 3,27 mld. USD (větší o 20 % oproti předchozímu roku). Nastavení rozpočtu se však nezdá zcela reálné z pohledu aktuální ekomické situace a minimálních daňových příjmů. Pro období 2018-2019 se očekává deficit státního rozpočtu ve výši 5,6 % HDP, který bude financován krátkodobými dluhopisy. Nedostatek financí pak také povede k dalšímu hromadění nedoplatků vůči věřitelům a dodavatelům. 

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

(mil. USD)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

Bilance běžného účtu

-3329

-6790

-6254

-5797

-4796

-5832

-2439,9

-

Bilance kapitálového účtu

445,9

489,6

422,8

374,9

287,8

206,3

193,6

-

Bilance finančního účtu

-2891,3

-6268,3

-5808,3

-5444,9

-5654,1

-3668,3

-2213,1

-

Devizové rezervy

2594

2962

3352

3220

2582

2081

3361

2613

Externí dluh

4093

4878

7895

8678

9996

10294

10116

10268

Statní dluh (% podíl na HDP)

38

40,1

53,1

62,4

88,1

118,8

102,2 110,1

Zdroj: Centrální banka Mosambiku, http://www.bancomoc.mz/fm_pgLink.aspx?id=222, IMF, World Economic Outlook k dubnu 2018, * předpoklad

Mosambik se nachází v dluhové krizi a státní dluh zaznamenává významný nárůst a jeho podíl na HDP v roce 2017 dosáhl až 102,2 %. Pohled na zahraniční zadlužení země zcela změnila aféra utajených půjček, které si bez vědomí mezinárodních donorů i mosambické veřejnosti vzala předchozí vláda prezidenta Guebuzzy (jde o půjčky ve výši cca 2,2 mld. USD). Tyto půjčky (jejich celková hodnota dosahuje 2,2 mld. USD) podstatně zvyšují státní dluh Mosambiku. Země se znovu ocitá v nebezpečném pásmu předlužení.

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní sektor byl v průběhu 90. letech privatizován, značnou roli zde sehrál zahraniční, hlavně portugalský kapitál. 

Funkci bankovního dohledu a řízení monetární politiky má centrální banka – Banco de Moçambique http://www.bancomoc.mz/. Její hlavní současnou snahou je omezit inflační tlaky vyvolané zhoršenou ekonomickou situací, znehodnocováním místní měny metical a vysokým obchodním deficitem. Centrální banka na začátku roku 2018 dvakrát snížila základní úrokovou míru (momentálně 16,5 %) i výši povinných minimálních rezerv (14 % v meticalech, 22 % v zahraniční měně).

V Mosambiku působí 18 komerčních bank. Bankovní systém se rychle rozvíjí. Komerční banky poskytují všechny běžné služby (akreditivy, krátkodobé půjčky, finanční transfery, spoření a výměnu peněz, internetové bankovnictví, kreditní a platební karty atd.). Průměrný úrok komerčních bank je 18 %. V domácím platebním styku se užívá mosambický metical (k 18. 5. 2018 je kurz 59,54 MT/USD), nejpoužívanější měnou v zahraničním platebním styku je USD a EUR. Nejvýznamnější bankou v Mosambiku je Millennium bim, která byla v roce 2017 hodnocena jako nejlepší bankou Mosambiku třemi na sobě nezávislými hodnotiteli. 

Hlavní banky:

 • Banco Internacional de Moçambique, SA. (Millennium International Bank) Av. 25 de Setembro, no 1800 - Cidade de Maputo www.millenniumbim.co.mz
 • Barclays Bank Moçambique, SA.Av. 25 de Setembro,  no 1184 - Cidade de Maputo, www.barclays.co.mz
 • Banco Nacional de Investimento, SA.Av. Samora Machel, no 323, 3o andar - Maputo, www.bni.co.mz
 • Banco Comercial e de Investimentos, SA.Prédio John Orr´s, Av. 25 de Setembro, no 1465 - Cidade de Maputo, www.bci.co.mz
 • Moza Banco, SA.Av. Nkwame Nkrumah, no 97 - Cidade de Maputo, www.mozabanco.co.mz
 • The Mauritius Commercial Bank Moçambique, SA.Av. Friedrich Engels, no 400 - Cidade de Maputo, www.mcbmozambique.com
 • Standard Bank, SA.Praça 25 de Junho, no 1 - Cidade de Maputo, www.standardbank.co.mz
 • FNB Moçambique, SA.Av. 25 de Setembro no 420, 1o Andar, Sala 8 - Cidade de Maputo, www.fnb.co.mz
 • Capital Bank Mozambique, SA, www.icbank-mz.com
 • African Banking Corporation (Moçambique), SA.BancABC, Av. Julius Nyerere, no 999 - Cidade de Maputo
 • Banco Oportunidade de Moçambique, SA.Av. 24 de Julho, no 4136 - Cidade de Maputo, www.bancabc.co.mz
 • Banco Terra, SA., Av. Samora Machel, no 47 - Cidade de Maputo, www.bancoterra.co.mz
 • Socremo Banco de Microfinanças, SA.Av. 24 de Julho, no 426, www.socremo.com
 • Banco Mais, SARL.Rua de Bagamoio, no 333, 2o andar Cidade de Maputo
 • United Bank for Africa SA.Edifício INSS , Pr. 16 de Julho, no 312 - Cidade de Maputo
 • Banco Único, SA.Av. Julius Nyerere, no 590 - Maputo
 • Ecobank Mocambique, S.A., www.bancoprocredit.co.mz

 

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Mosambiku jsou aktuální v platnosti následující typy daní:

Daň ze zisku:

 • průmyslová příspěvková daň  (Contribuiçao Industrial)
 • daň z příjmu (Imposto sobre os Rendimentos de Trabalho)
 • dodatková daň (Imposto Complementar)

Ostatní přímé daně:

 • daň na národní rekonstrukci (Imposto de Reconstruçao Nacional)
 • daň z převodu majetku (Imposto sobre a Transmissao de Imóveis)
 • daň z nemovitostí (Contribuiçao Predial)
 • darovací a dědická daň (2 - 10%)

Nepřímé daně:

 • daň z přidané hodnoty (IVA, 17%)
 • daň z obratu (Imposto de Circulaçao)
 • spotřební daň (vztahuje se na cukr, ošacení 30% a zboží považované luxusní - alkoholické nápoje 40%, tabák 75%)
 • turistická daň (Imposto de Turismo)
 • daň ze služeb, kolky (Imposto de Selo e Emolumentos)

Sazba daně ze zisku firem je v současné době 32 %. V zemědělství je však aplikována preferenční sazba 10 %. Těžební firmy platí 1,5 - 8% daň z hodnoty vytěženého nerostu (v závislosti na druhu těženého nerostu), plus daň ze zisku. Těžba ropy je zdaňována 10%, těžba plynu 6% hodnoty vytěžené suroviny (plus daň ze zisku). Platí se též daň z dividend ve výši 20 % (10 % u společností kotovaných na burze v Maputu), stejná daň se platí z honorářů, licenčních poplatků atd.  Firma odvádí 4% sociální pojištění zaměstnanců. Daň z nemovitosti je 0,4 - 0,7% hodnoty nemovitosti.

Progresivní zdanění příjmů fyzických osob je odstupňováno od 0 do 32 % podle výše ročního příjmu (příjem nad 7 000 USD/měsíčně je daněn 25 %, maximální sazba se vztahuje na částky okolo 27 000 USD/měsíc).

Výše DPH je 17 %, osvobozeny jsou bankovní, vzdělávací, zdravotnické a sociální služby, služby spojené s vrtným průzkumem, výstavbou infrastruktury a vývozem zboží.

Firmy registrované ve „Zvláštní ekonomické zóně“ (prozatím reálně existuje jen jediná, jedná se o část provincie Tete a Zambezia) mají daňové prázdniny po dobu 5 let, dalších pět let platí pouze poloviční podnikovou daň, další roky 25%. Firmy působící ve „Volné průmyslové zóně“ (Maputo, Beira) jsou osvobozeny od placení daně ze zisku po dobu 10 let, následujících 5 let platí 50% daň, poté 25%. Pro investory v prioritních odvětvích jako je budování základní infrastruktury, zemědělství, těžební a ropný průmyslu, turistika a služby existuje řada dalších pobídek ať už ve formě zvýhodněných odpisů, odpuštění dovozních cel nebo VAT atd... Výše úlev záleží na místě investice, její velikosti a počtu místních zaměstnanců.

Více podrobností k daním na stránkách Mosambické daňové správy (Autoridade Tributária de Mocambique - stránky v portugalšitně).

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: