Saúdská Arábie: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

1. 11. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Rijádu (Saúdská Arábie)

Je nutno v současné době upozornit na skutečnost, že v souvislosti s nízkou cenou ropy se prudce zhoršila platební morálka saúdských subjektů, a to jak státních, tak i privátních. V současnosti se běžně prodlužuje splatnost nad 180 dní. Řada velkých projektů byla zastavena, omezena či zpožděna. Investice v SAU z výše uvedených důvodů podléhají zvýšenému riziku, neboť nelze odhadnout další vývoj. Veškeré poplatky za fungování zahraničních firem v Saúdské Arábii se kontinuálně zvyšují. Právní systém nění konzistentní.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti 

Zdůvodnění ZÚ

Stavebnictví

Materiály, mechanizace, výstavba, projekční služby

- 2523 Cement portlandský hlin
- 3208 Barvy laky nátěrové zal
- 3603 Zápalnice bleskovice ro  
- 3917 Trouby trubky hadice př 
- 3920 Desky folie ap ostatní
- 4418 Výrobky stavebního truh
- 6810 Výrobky z cementu beton
- 69 Výrobky keramické
- 6908 Dlaždice obkládačky ap
- 7004 Sklo ploché tažené fouk
- 7006 Sklo lité tažené plaven
- 7008 Jednotky izolační z něk
- 7208 Výr z železa oceli nad 600 mm válc za tepla
- 7209 Výr z železa oceli nad 600 mm válc za studena
- 7216 Úhelníky tvarovky ap
- 7219 Výrobky ploché válc z o
- 7220 Výrobky ploché válc z o
- 7228 Tyče pruty úhelníky profily z oceli legov ost
- 7308 Konstrukce části desky
- 7610 Konstrukce hliníkové
- 8429 Buldozery srovnávače rypadla apod s pohonem
- 8467 Nářadí ruční pneumatické s motorem ne elektr
- 9405 Svítidla reklamy ukazatele apod světelné
- 7303 Trouby, duté profily ap,
- 9406 Stavby montované
- služby architektonické, inženýrské a ostatní technické služby

Saúdská Arábie v současné době prožívá bezprecedentní stavební boom a je největším stavebním trhem v celé oblasti Středního východu. Výdaje na nové projekty vzrostly meziročně o 28% a dosáhly historicky rekordní výše 76 mld. USD. Celková výše plánovaných projektů činí 790 mld. USD, z toho do r. 2020 mají být kontrahovány projekty za cca 500 mld. USD. Z těchto peněz je 180 mld. USD vyčleněno na výstavbu 4 mil. bytů, 133 mld. USD půjde na energetické projekty, 53 mld. USD do projektů vodního hospodářství a 16 mld. USD na výstavbu nemocnic a zdravotních zařízení. Desítky miliard jsou též vyčleněny na projekty dopravní infrastruktury (metro Rijád, Mekka, Džidda, cca 2 tisíce km nových železničních tratí, tisíce km nových silnic, nová dopravní řešení  velkých měst, rekonstrukce letišť a rozšiřování přístavů). Český export stavebních materiálů a strojů činí cca 50 mil. USD ročně, včetně výrobků ze skla a osvětlovací techniky cca 60 mil. USD. Potenciál je u řady výrobků stavební mechanizace, materiálů a služeb, zejména v oblasti výstavby nízkoenergetických a ekologických staveb, které budou do budoucna nutným trendem. V KSA platí obecně, že výrobky z místní produkce (která je zatím sporadická) mají přednost před dovozem. Na podzim roku 2014 dojde k zahájení výstavby závodu na výrobu sendvičových izolačních panelů. To by mohlo přinést další možnosti pro české firmy (projekce a montáž nízkoenergetických staveb). 

Zbrojní průmysl

Speciál a civilní zbraně, simulátory

- 9301 Zbraně vojenské ne sečné bodné revolvery ap
- 9302 Revolvery pistole ne jiné střelné zbraně
- 9304 Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné
- 9306 Bomby granáty miny náboje ap střelivo ostatní
- 8805 Katapulty letecké aj příst pro výcvik letecký
- 8804 Padáky i rotující části příslušenství

KSA vydává ročně na obranu kolem 70 mld. USD (cca 10% HDP) a posledních letech roste o cca 20% ročně. Značnou část rozpočtu tvoří nákup nové techniky (např. rámcový kontrakt s USA z roku 2011 za 65 mld. USD, s UK na upgrade letounu Eurofighter a Tornádo za 15 mld. USD, či s FR (protivzdušná obrana, rekonstrukce fregat za cca 8 mld. USD) a DE (ochranný perimetr kolem hranic, chystaný nákup ponorek). V posledních letech se podařilo proniknout na saúdský trh i českým firmám, kterým se v minulosti vzhledem k zaběhnuté konkurenci a neexistence historických vazeb, nedařilo (vývoz speciálu v letech 2003-2009 činil v průměru pouze 0,6 mil. USD ročně). V letech 2010-2012 došlo k českému vývozu speciálu v průměru za 7 mil. USD ročně. Jedná se především o střelivo všeho druhu, výbušniny, protichemické vybavení, vozidla a elektronická zařízení. V roce 2013 došlo k vývozu vzduchových pušek a pistolí za 4,5 mil. USD a výbušnin za 4 mil. USD. Vláda KSA usiluje o přenos technologií na výrobu zbraní, munice a vojenských dopravních prostředků do KSA (výhledově zabezpečení až 40% všech nákupů). 

Energetika

Výroba a distribuce elektřiny

- 902830 Elektroměry
- 84 Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

Spotřeba elektrické energie roste ročně o 8%, což znamená požadavek na nově instalovaný výkon ve výši 4.000 MW ročně (nyní 50 GW instalovaného výkonu). V příštích 10 letech je v plánu výstavba 20 nových elektráren s celkovým výkonem 24 GW v hodnotě 50 mld. USD – zatím však na tradiční paliva – ropu a zemní plyn. Vzhledem k tomu, že se na výrobu elektřiny spotřebovává cca 1/3 těžby ropy, což znamená, že do roku 2032 musí KSA své kapacity ztrojnásobit, chystá se KSA na masivní rozvoj jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů energií. V červnu 2011 KSA oznámilo záměr vybudovat 16 jaderných reaktorů do roku 2032, ve kterých by se mělo vyrábět až 20% elektrické energie (25 GW instalovaného výkonu). V současné době probíhá projekt mapování potenciálu pro obnovitelné energetické projekty solární, větrné, geotermální a bioodpadní s výhledem kapacit ve výši 54 GW do roku 2032. Potenciál pro ČR je v dodávkách služeb a komponentů pro jaderné a solární elektrárny. Za tímto účelem hodlá ČR zařadit spolupráci v oblasti jaderné a obnovitelné energie na program 2. kola smíšené komise, které se má uskutečnit na podzim 2014 v Rijádu.

Potravinářský průmysl

Dovoz potravin

- 102 Dobytek hovězí živý
- 201 Maso hovězí čerstvé chl
- 202 Maso hovězí zmrazené
- 207 Maso droby drůbeží jedl
- 40210 Mléko, smetana v prášku
- 40221 Mléko, smetana v prášku
- 40229 Mléko, smetana v prášku
- 406 Sýry tvaroh
- 10 Obilí
- 170112 Cukr řepný surový, pevný
- 1704 Cukrovinky bez kakaa (vč bílé čokolády)
- 180631 Čokoláda plněná, v kusech
- 180632 Čokoláda neplněná, v kusech
- 1905 Zboží pekařské, pečivo

Dovoz potravin do Saúdské Arábie v posledních letech roste tempem cca 12% ročně. Počet obyvatel roste o cca 3% ročně, nicméně vzhledem ke zvyšující se životní úrovni a demografickému složení (70% do 30 let) roste spotřeba potravin o 10% ročně. Nárůst dovozu v posledních letech je dán omezením dotací místním zemědělcům a strategickým přechodem na zabezpečování potravinových potřeb dovozem. Dovoz potravin do Saúdské Arábie tvoří 70% potravinového trhu a v roce 2012 dosáhl 22 mld. USD. Tento trend odráží i český vývoz do Saúdské Arábie, který v roce 2012 dosáhl historického maxima ve výši 20 mil. USD, v roce 2013 se snížil na cca 17. mil. USD (z důvodu poklesu vývozu cukru), nicméně stěžejní položky vývozu (mléčné výrobky, sušené mléko, cukrovinky) zaznamenaly růst. Podíl českého agrárního vývozu na celkovém vývozu ČR do KSA činil v roce 2012 cca 6%, v roce 2013 cca 4,5%. Potenciál je zejména v exportu cukrovinek, jejichž spotřeba roste o 9% ročně, a v oblastech zdravé výživy a „light“ produktů. 

Zdravotnictví

Vybavení nemocnic

- 2936 Provitaminy vitaminy deriváty směsi
- 2941 Antibiotika
- 9011 Mikroskopy optické sdružené
- 9012 Mikroskopy jiné než optické difraktografy
- 9018 Nástroje lékařské chirurgické zubolékařské aj
- 9021 Pomůcky příst ortopedické pro nedoslýchavé aj
- 9402 Nábytek lékařský chirurg ap pro holičství aj
- Služby nemocniční, rehabilitační, zdravotnické, lázeňské

V současnosti je Saúdská Arábie největším trhem na zdravotní produkty a zdravotní služby v celé oblasti MENA. Jen trh s farmaceutickými výrobky je odhadován na 3,5 mld. USD a činí 60% trhu GCC. Předpokládá se že, všechny tři segmenty zdravotnického průmyslu, tedy trh léčiv, zdravotnické techniky i zdravotnických služeb, poroste v dlouhodobém horizontu tempem převyšujícím 10% ročně. Saúdský veřejný sektor se na poptávce podílí 40%, zbytek tvoří soukromé nemocnice a domácnosti. Trh je z 85% závislý na dovozech, v místě se vyrábějí zejména generická léčiva a jednoduchá zdravotní technika a spotřební materiál (pouze cca 15% poptávky). Poptávka po zdravotní péči výrazně roste s ohledem na vysoký růst populace (přírůstek 3% ročně), prodlužování délky života (v současnosti 74 let) a přibývání starších osob potřebujících zvýšenou zdravotní péči. Počet osob nad 60 let se má v příštích 15 letech zvýšit ze   současných 1. mil. na 2,5 mil (přírůstek cca 9% ročně). Vláda má v plánu do roku 2020 současnou kapacitu lůžek zdvojnásobit, což představuje výstavbu nemocnic s celkovou kapacitou cca 60 tis. lůžek. Ve státním rozpočtu na rok 2014 činí výdaje na zdravotnictví druhou nejvyšší položku (29 mld. USD, 12,6% podíl na celkových výdajích, nárůst o 8 % oproti roku 2013). Nové projekty v této oblasti zahrnují výstavbu 2 zdravotních měst, 11 nových nemocnic a 11 zdravotních středisek a uvedení do provozu 132 rozpracovaných projektů. Sociální projekty zahrnují výstavbu 20 nových sportovních středisek a 16 sociálních a rehabilitačních středisek. Kromě výstavby nových nemocnic se KSA soustřeďuje též na zlepšení primární péče, kde současný počet 2000 středisek se má v příštích pěti letech zvýšit na 3000. Český vývoz zdravotnické techniky se v roce 2013 oproti předchozím letům zdvojnásobil a činil 4 mil. USD.

Dopravní strojírenství

Kolejová vozidla a bezpečnostní a signalizační zařízení pro železnice

- 8607 Části součásti vozidel žel aj dopravy kolej
- 8608 Materiál kolejový svrškový přístr návěstní ap
- 8530 Přístroje elektrické pro řízení dopravy
- 8604 Vozidla pro údržbu tratí želez aj kolejových
- 8606 Vagóny nákladní pro žel aj dopravu kolejovou
- 8605 Vozy osobní zavazadlové pošt aj bez pohonu

V oblasti kolejových vozidel prochází KSA bezprecedentními změnami. V realizaci a přípravě je řada projektů v celkové hodnotě několik desítek mld. USD. K největším projektům patří saúdská část projektu Propojení železničních sítí států GCC ve výši 5 mld. USD (ve fázi přípravy), železniční spojení Rijád - Džidda, tzv. Saudi Arabian Land Bridge (ve fázi výběru konzultanta) v hodnotě 9 mld. USD, železnice Sever-Jih (nové úseky za cca 5 mld. USD), či v současnosti realizované spojení  Džidda, Mekka, Medinah Yanbu (cca 4,5 mld. USD). Ačkoli z pohledu saúdského trhu oborových příležitostí je zde veliký potenciál pro české firmy, řadě z nich se zatím vzhledem k výrazné konkurenci nepodařilo prosadit (např. Škodě Transportation) Výjimkou je OHL ŽS Brno a Borcad (sedačky do vlaků). Kromě kolejových vozidel jsou možnosti zejména v oblasti signalizačních, zabezpečovacích a komunikačních zařízení. V 10/2014 se bude konat v Rijádu historicky první specializovaný veletrh Saudi Railways 2014, pokud bude mít tento veletrh příslušnou úroveň, zařadí ZÚ na rok 2015 do projektu PROPED prezentaci českých firem na tomto veletrhu.

 Dopravní strojírenství

Městská doprava

- 4011 Pneumatiky nové z pryže
- 8702 Vozidla motorová pro dopravu veřejnou osobní

S rozvojem železniční sítě probíhá i rozvoj hromadné dopravy městských aglomerací se zaměřením na kolejovou dopravu. V roce 2012 byl zahájen projekt  integrované dopravy Rijádu zahrnující kombinaci 180 km metra a 600 km autobusových linek, hodnota projektu cca 25 mld. USD. Dodavatelé na projekt metra i autobusů zde již byli vybrání (metro: 3 konsorcia nadnárodních firem, autobusy – pařížský dopravní podnik). V současné době je ve fázi přípravy dopravní řešení města Džiddy zahrnující kombinaci 108 km povrchového metra (3 linky s 208 vozy) a 750 km autobusových linek (816 autobusů), hodnota projektu cca 12 mld. USD a dopravní řešení města Mekky zahrnující 188 km lehkého metra s 88 stanicemi a 60 km autobusových linek, hodnota projektu 16 mld. USD. V roce 2014 byl schválen projekt integrované dopravy Dammamu ve výši 5 mld. USD zahrnující metro a autobusy. 

Aktuální sektorové příležitosti pro Saúdskou Arábii

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

SAK je největším dovozcem na Blízkém východě nejen díky své kupní síle, ale především proto, že saúdskoarabská domácí produkce nestačí na uspokojení místní poptávky. Vzhledem k relativně krátké historii vzájemných diplomatických a obchodních vztahů nelze těžit ze znalosti „české značky“, takže možnost uplatnění českých výrobků na zdejším trhu je determinována pouze kvalitou a cenou nabízeného zboží. Silná konkurence na trhu navíc vyžaduje jeho důkladné zmapování a systematická osobní jednání s partnery. K perspektivním položkám českého exportu a oborům, kde se mohou české výrobky a služby uplatnit patří:

 • energetika (spotřeba elektrické energie roste ročně o 8 %, což znamená požadavek na nově instalovaný výkon ve výši 4 000 MW) a to jak klasická, tak v budoucnu zejména obnovitelné zdroje energie (fotovoltaika) a jaderná energetika (záměr výstavby 16 jaderných reaktorů do roku 2030)
 • dodávky pro petrochemický průmysl (technologické jednotky, potrubní systémy, chladící systémy, čištění průmyslových vod)
 • dodávky zařízení pro povrchovou těžbu (rypadla, pásové přepravníky, linky na řezání kamene, atd),
 • stavba plynovodů a produktovodů (v roce 2010 vstoupila na místní trhu firma Plynostav, která založila joint-venture Plynostav Arabian Ltd. s místním partnerem Alinfrad a usiluje o zakázky v této oblasti)
 • vodní hospodářství, zejm. dálkové rozvody vody, čistírny odpadních vod a systémy dešťové kanalizace, preventivní protipovodňová opatření, krajinné, inženýrství a hydroprojekty,
 • architektonické služby pozemních staveb (residenční a kancelářské budovy), IT služby a technologie včetně PC komponentů.
 • dodávky obráběcích a tvářecích strojů, středních a těžkých lisů, lisovacích linek, elektronických řídících systémů pro průmyslové stroje a pro chemický průmysl v souvislosti s postupující diverzifikací průmyslu v KSA
 • dodávky zdravotnické techniky, vybavení nemocnic (nemocniční lůžka, nábytek, diagnostické přístroje), přenos českého lázeňského know-how a poskytování zdravotního personálu pro místní nemocnice. Investice do zdravotnictví rostou tempem cca 10 % ročně.
 • spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje na projektech nanotechnologií, biotechnologií a obnovitelných energií, včetně jaderné energetiky.
 • dodávky spotřebního zboží, zejména potravin (mléčné výrobky, cukr, ovocné nápoje)

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

 • 16.-18.5.2016 - společná účast na veletrhu Saudi Safety and Security 2016 v Dammámu (financováno MZV)
 • 2.-5.10.2016 - společná účast na veletrhu Saudi Agro Food (financováno MZV)

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: