Slovensko: Vztahy země s EU

31. 5. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Bratislavě (Slovensko)

V roce 1993 podepsala SR v Lucemburku Evropskou dohodu o přidružení, která vstoupila v platnost 1.2.1995. V březnu 1995 zahájila v Bratislavě svou činnost Delegace EK. V roce 1996 odevzdala SR dotazník k začlenění SR do integračního procesu. Až v roce 1999 Evropská komise po konstatování významného pokroku SR v mnoha oblastech zařadila SR do první skupiny zemí ucházejících se o členství v EU. V roce 2002 byla oficiálně ukončena přístupová jednání s EU. V dubnu 2003 Evropský parlament schválil přijetí SR za člena EU. Dne 1.5.2004 se SR stala členem EU.

Ve druhém pololetí 2016 bude Slovenská republika poprvé předsedající zemí v  Radě EU.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Informační středisko pro EU
Ústav vědecko-technických informací pro zemědělství
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
web: www.uvtip.sk 

Delegace Evropské komise v SR
Panská 3
811 01 Bratislava
web: www.europa.sk  

Informační kancelář Rady Evropy
Klariská 3-5
810 00 Bratislava
web: www.radaeuropy.sk 

Zastoupení EK v SR
Palisády 29
811 06 Bratislava
web: http://ec.europa.eu/slovensko/index_sk.htm 

Instituce EU v SR
Informační kancelář Evropského parlamentu na Slovensku
Palisády 29
811 06 Bratislava
web: www.europskyparlament.sk/sk/home.html

zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

V roce 2015 se slovenský vývoz zboží do zemí EU meziročně zvýšil o 6,3 % a tvořil 85,2 % celkového vývozu SR.

Meziročně nejvíce vzrostl vývoz do Španělska o 34,2 %, představuje   však pouze 2,8 % slovenského vývozu. V rámci hlavních obchodních partnerů vzrostl slovenský vývoz do Německa o  7,9 %; do ČR o 2,3 %; do Francie o 20,2 %. Meziročně   byl nižší vývoz do Rakouska,  Maďarska a Belgie.    

Dovoz SR ze zemí EU se v roce 2015 meziročně zvýšil o 12,9 % a představoval tak 66,1 % z celkového slovenského dovozu.

Z hlediska dovozu ze zemí EU vzrostl v roce 2015 dovoz z Portugalska o  73,4 % (představoval však pouze necelého půl procenta slovenského dovozu). Z hlavních obchodních partnerů  SK vzrostl dovoz z ČR o 8,3 %;  Německa o 5,5 %; dále z Polska o 5,8 %; Maďarska o 9,1 %; Francie o 13,6 %.

 

 

 

zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Prioritou vlády SR při využití eurofondů v programovém období 2014 až 2020 je směřovat prostředky do odvětví růstu, jakými jsou oblasti vývoje, inovací, digitální agendy a energetické efektivnosti. V červnu 2014 uzavřela EK se SR Partnerskou dohodu o využívání evropských strukturálních a investičních fondů v objemu 15,3 mld. EUR na následujících deset let. Strukturální fondy a Kohezní fond v tomto objemu představují 13,7 mld. EUR, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 1,55 mld. EUR a Evropský námořní a rybářský fond 15,8 mil. EUR.

Z definitivního návrhu Partnerské dohody, který slovenská vláda schválila začátkem roku 2014, vyplývá, že ze strukturálních fondů a Kohezního fondu budou financovány projekty v šesti hlavních operačních programech.

Nejvíce prostředků má ze zdrojů EU využít Operační program Integrovaná infrastruktura, a to 4,037 mld. EUR, Kvalita životního prostředí 3,157 mld. EUR, Výzkum a inovace 2,227 mld. EUR, Lidské zdroje 2,038 mld. EUR, Integrovaný regionální operační program 1,862 mld. EUR a Efektivní veřejná správa 278,45 mil. EUR. Návrhy operačních programů slovenská vláda schválila v květnu 2014. SR může z rozpočtu EU v letech 2014 až 2020 získat celkem cca 20 mld. EUR a do rozpočtu EU odvede 6,78 mld. EUR.

Z celkového závazku 2007 - 2013 v rámci  všech 14 operačních programů programového období 2007 - 2013 SK vyčerpala k 30.4.2016 prostředků ve výši  10944,81 mil. EUR, což představuje  čerpání na úrovni 94,21 %.

K 31.12.2015 se skončilo oprávněné období pro realizaci výdajů programového období 2007 - 2013 a v roce 2016 pokračuje proces zpracovávaní těchto výdajů na národní úrovni a také vůči EU. Pro vyčerpání zbývající alokace programového období  2007 - 2013 je potřebné předložit na MF SR  oprávněné výdaje v minimální sumě 672,86 mil. EUR.

Finální úroveň čerpání  bude známa po uzavření  programového období 2007 - 2013 na základě  záverečné dokumentace, která  bude předložena EK v březnu 2017.

 V současnosti se v SR připravuje iniciativa Slovenského investičního holdingu pro programové období 2014-2020, která bude zastřešovat implementaci více finančních nástrojů v SR. Podle předběžných analýz potenciálem pro rozvoj finančních nástrojů jsou zejména oblasti infrastruktury, energetiky, odpadového hospodářství, malého a středního podnikání, vědy a vývoje a městského rozvoje.

Se zapojením českých firem lze počítat zejména u Kohezních fondů zaměřených na dobudování úseků dálnic a rychlostních silnic, modernizaci a rekonstrukci železničních tratí evropského významu s propojením na sousední země.

Doplňující souborové informace

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: