Ukrajina: Zahraniční obchod a investice

17. 7. 2016

© Zastupitelský úřad ČR v Kyjevě (Ukrajina)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance Ukrajiny (v mld. USD)

 

2011 

2012 

2013

2014

2015

Vývoz

83,7

86,5

81,7

65,4

47,8

Dovoz

93,8

100,9

97,4

70,0

49,5

Saldo obchodní bilance

-10,1

-14,4

-15,7

4,6

1,7

 

Obrat zahraničního obchodu Ukrajiny se zbožím a službami v roce 2015 vlivem negativních faktorů, jak vnitřní, tak i vnější povahy, klesl o  24,4%. Export zboží a služeb snížil o 20 %, u importu došlo ke snížení o 29,3 %.

Export zboží do EU činil 34,1%, Ruska - 12,7%,Turecka – 7,3%, Činy -  6,3%, Egyptu – 5,5%, Itálie – 5,2%, Polska – 5,2%, Indie – 3,8% a Německa – 3,5%.

Objem obchodu se službami v roce 2015 dosáhl hodnoty  9,5 mld. USD, přičemž podíl dopravních služeb představoval na celkovém objemu 54,8%.

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Ukrajina v roce 2015 obchodovala se 217 zeměmi světa. Největším obchodním partnerem Ukrajiny v roce 2015, co do objemu obratu, staly země EU s podílem cca 34,1 %, na druhém místě pak bylo Rusko s podílem cca 12,7%.

Dodávky zboží z Ruska činily 20 %, Německa – 10,4%, Činy – 10,1%, Běloruska – 6,5%, Polska – 6,2%, Maďarska – 4,1% a USA 3,9%. Dodávky z EU činily 40,9 %.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Nejvýznamnější položky exportu: kovy a výrobky z nich (24,8 %), výrobky rostlinného původu (20,9 %), strojírenské výrobky (10,3 %), tuky a oleje rostlinného původu (8,7 %), nerostné suroviny (8,1 %), hotové potravinářské výrobky (6,5 %), chemická produkce (5,6 %), atd.

Nejvýznamnější položky importu: nerostné suroviny (31,2 %), strojírenské výrobky (16,7 %), chemická produkce (13,3 %), plasty a výrobky z nich (7,1%) atd.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Ukrajina má v této chvíli pouze 12 investičních parků, v rámci přilákání investic a s ohledem na zkušenosti nových členských zemí EU, včetně ČR, ovšem uvažuje o jejich výrazném rozšíření.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Od vzniku nezávislé Ukrajiny do konce roku 2015 byly na Ukrajině zaregistrovány  přímé zahraniční investice v celkové výši zhruba 43,371 mld.$, což představuje částku přibližně 1016,3 $ na jednoho obyvatele. V roce 2015 došlo ke snížení přímých zahraničních investic cca o  více než 2,3 mld. USD. Výsledkem situace v dané oblasti je tedy v podstatě stagnace ovlivněná stále nestabilní situací a nízkou úrovní podnikatelského a investičního prostředí na Ukrajině přetrvávající z předešlého roku. Doposud nejvýznamnější investicí na Ukrajině je reprivatizace Krivorožstali, za kterou indická společnost Mittal zaplatila 4,8 mld. $.

Z teritoriálního hlediska měly v roce 2015 nejvyšší podíl na investicích Kypr - 11744,9 mil. $ (27,1%), Nizozemí - 5610,7 mil. $ (12,9%), Německo - 5414,3 mil. $ (12,5%), Rusko 3392,1 mil. $ (7,8%). Je však pravděpodobné, že některé investice na Ukrajinu proudí také pod hlavičkami například Panenských ostrovů, Virginských ostrovů apod. Z hlediska odvětvového členění v roce 2015 představoval podíl  investic do průmyslového sektoru 30,6 %.

Přímé zahraniční investice (roční přírůstek v mil. $)

2011

5 154,6

2012

4 687,9

2013

3 377,1

2014

-11 140,4

2015

-2 372,4

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

 

Základním zákonem upravujícím podmínky pro zahraniční investování je zákon Ukrajiny „O podmínkách zahraničního investování“. Zákon definuje podnik se zahraniční kapitálovou účastí jako podnik s jakoukoli organizačně právní formou, vytvořený v souladu s ukrajinskou legislativou, v němž podíl zahraniční investice v základním kapitálu činí minimálně 10 %. Zákon neuvádí omezení týkající se maximální a minimální výše zahraničních investic na území Ukrajiny.

Zákon určuje formy, které mohou mít zahraniční investice:

  • částečná účast ve společnostech, které jsou zakládány společně s ukrajinskými právnickými a fyzickými osobami, nebo kapitálová účast v existujících společnostech,
  • založení společnosti, které plně patří zahraničním investorům, poboček a jiných organizačních složek zahraničních právnických osob, nebo nabytí existujících společností do úplného vlastnictví,
  • získání movitého a nemovitého majetku, pokud není zakázáno ukrajinskou legislativou,
  • získání práv na využívání půdy nebo přírodních zdrojů na území Ukrajiny (zahraniční investor nemůže získat půdu do vlastnictví),
  • jiné formy, nezakázané ukrajinským zákonodárstvím, včetně takové formy, kdy není vytvořena právnická osoba (na základě smluv o hospodářské činnosti s ukrajinskými subjekty).

Zákon stanovuje právní podmínky investiční činnosti. Zahraničním investorům jsou na území Ukrajiny poskytovány tzv. „domácí“ podmínky investiční a hospodářské činnosti a Ukrajina poskytuje záruky proti nucenému vyvlastnění a nezákonným akcím státních orgánů a úředních.

Při přerušení investiční činnosti zákon zaručuje zahraničnímu investorovi právo na vrácení jeho investice v naturální formě nebo v investované měně bez úhrady vývozního poplatku včetně příjmů z investice. Po zaplacení daní, poplatků a dalších povinných plateb by měl být zahraničnímu investorovi zaručen okamžitý volný převod příjmů, zisků apod. Zahraniční investice musí být zaregistrovány způsobem určeným ustanovením Kabinetu ministrů „O způsobu státní registrace zahraničních investic“ během tří pracovních dnů po jejich faktickém vložení.

Zákon stanovuje osvobození majetku, který je dovážen na Ukrajinu jako vklad zahraničního investora do základního kapitálu podniků se zahraniční kapitálovou účastí (kromě zboží určeného k prodeji nebo pro vlastní spotřebu) od dovozního poplatku.

Při vkládání zahraničních investic na Ukrajině se nejčastěji užívají následující organizačně právní formy:

  • dceřiné společnosti se 100% zahraničním vlastnictvím,
  • joint venture s ukrajinským partnerem ve formě akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným,
  • zastoupení zahraničního investora.

Každá z výše uvedených forem má své finanční zvláštnosti, především v případech zdanění, úhrad příspěvků na sociální pojištění a užívaní devizových prostředků. Zahraniční investor předkládá kromě dokumentů povinných pro rezidenty také dokumenty, které potvrzují registraci zahraniční právnické osoby v zemi, kde má sídlo (výpis z obchodního rejstříku). Tento dokument musí být ověřen v souladu se zákony země vydání, přeložen do ukrajinského jazyka a legalizován v souladu s účinnými mezinárodními úmluvami.

Zdanění zisků zahraničních investorů se před jejich převodem do zahraničí řídí  zákony Ukrajiny „O podmínkách zahraničního investování“  a „Daňovým kodexem“. Způsob převodu zisku, příjmů a jiných prostředků do zahraničí je určen ustanovením Národní banky Ukrajiny „O způsobu převodu příjmů, zisků a jiných prostředků získaných zahraničními investory, do zahraničí“.

Podle ustanovení výše uvedených zákonných dokumentů a prováděcích předpisů musí zahraniční investor získat při vývozu cizí měny, získané v důsledku zahraničních investic na území Ukrajiny do zahraničí v hotovosti povolení zplnomocněné banky (s licencí na provádění devizových operací), ve které má investor otevřen devizový účet.

Na Ukrajině jsou zahraničním investorům zákonem poskytovány stejné podmínky účasti na privatizaci a vkládání kapitálu do zprivatizovaných podniků  jako domácím investorům.

Vzhledem k probíhající transformaci je ale možné, že i tyto podmínky doznají v průběhu roku 2016 určitých změn. Je také otázkou nakolik stávající či budoucí podmínky budou odpovídat realitě. Ukrajina totiž stále silně trpí absencí vlády práva a o úspěchu či neúspěchu investic do jisté míry rozhoduje především míra (ne)vměšování oficiálních i neoficiálních struktur do celého procesu.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: