Sustainability management

Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze pořádá kurz celoživotního vzdělávání s názvem Sustainability management, který proběhne od 17. září 2021 do 22. dubna 2022.

Datum konání
17.09.2021
Typ akce
Seminář
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
Konferenční centrum VŠCHT – Sázava, Chemická 952, Praha 4
Další akce v kategoriích

Určení:

Kurz je určený zejména pracovníkům zodpovědným za oblast strategie a rozvoje, CRS, udržitelnosti a životního prostředí nebo marketingu a PR ale i dalším zájemcům.

Udržitelnost není jen morálním apelem, je to i velká příležitost.

V současné době je udržitelný rozvoj základním principem a prioritním cílem politik Evropské Unie. Témata udržitelnosti se stávají základním pilířem podnikání i státní správy. Agenda OSN do roku 2030 obsahuje 17 cílů udržitelného rozvoje, které platí pro všechny země a představují program rozvoje na následujících 15 let. Znalost managementu udržitelnosti se stává nedílnou součástí úspěšných business modelů. K naplňování celosvětově platné a uznávané Agendy 2030 a Cílů udržitelného rozvoje se zavázala i vláda České republiky Strategickým rámcem České republiky 2030 přijatým vládou v roce 2017.

Zaměření:

  • Náplň kurzu celoživotního vzdělávání Sustainability management je zaměřená jak na průřezová témata a politiky podporující udržitelný rozvoj, tak na témata týkající se jednotlivých cílů udržitelného rozvoje. Kurz přinese účastníkům nejnovější informace a poznatky z oblasti udržitelného rozvoje a rovněž poukáže na nové příležitosti a souvislosti udržitelného podnikání.
  • Sustainability management je v dnešní době často diskutovaným tématem a organizace se stále častěji začínají aktivně věnovat tématům spojeným s udržitelností. Sustainability management integruje udržitelných principy podnikání v řadě aspektů, z nichž jsou na prvních místech témata ekonomická, sociální, environmentální i etická.
  • Zodpovědná organizace může svojí činností významně ovlivňovat své okolí. Pro uspokojivý rozvoj naší společnosti je tedy nezbytné, aby se komerční firmy, státní i neziskové organizace v rámci svého působení a aktivit chovaly odpovědně a udržitelně. Udržitelné chování organizací je spojeno s hodnotami a strategiemi firmy, které by měly být v souladu s principy udržitelného rozvoje a mít co nejnižší nepříznivý dopad jak na životní prostředí, tak na společnost.

Cíl:

Cílem kurzu je podat aktuální informace a znalosti o tématech týkajících se udržitelného rozvoje a možnostech jeho implementace do činnosti organizací. Kurz je koncipován v souladu se 17 cíli udržitelného rozvoje (SDGs) definovaných programem OSN rozvoje na následujících 15 let. Nabyté znalosti mají napomoct účastníkům navrhnout a integrovat interní firemní strategie, hodnoty a zásady s cílem zajištění odpovědného chování ve všech třech pilířích udržitelného rozvoje, tedy environmentálním, sociálním a ekonomickém.

Informace:

  • Cena: 39 000 Kč bez DPH (v ceně je velké množství přednášek renomovaných akademiků a odborníků z praxe, drobné občerstvení během kurzu, exkurze)
  • Rozsah kurzu: září 2021 – duben 2022, 11 celodenních výukových bloků, dvoudenní exkurze
  • Kurz probíhá dle harmonogramu vždy cca 1 za 3 týdny v pátek od 09:00 do 16:30. Mezi jednotlivými přednáškami je přestávka na oběd a dvě přestávky na občerstvení.
  • Přihláška na kurz
  • Další informace

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
Ing. et Ing. Tatiana Trecáková, Ph.D. / Ústav chemie ochrany prostředí, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Tatiana.Trecakova@vscht.cz / +420 776 224 188

Doporučujeme