Účetní abeceda

Ve dnech od 27. do 31. července 2020 proběhne v Praze kurz, který Vám srozumitelnou formou podá základy účetnictví, zejména na příkladech od odborníků z praxe.

Datum konání
27.07.2020 - 31.07.2020
Typ akce
Seminář
Země určení
Česká republika Česká republika
Místo konání
ČSVTS (Český svaz veděckotechnických společností), Novotného lávka 5, Praha 1
Další akce v kategoriích

Obsah:

 • Definice účetních pojmů, zásada přednosti obsahu před formou, akruální princip – Pelák J.
 • Věrný a poctivý obraz v účetnictví, struktura účetních předpisů – Pelák J.
 • Majetek, oceňování, odpisy, technické zhodnocení – Vácha J.
  • Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek z účetního i daňového pohledu, zejména ve vazbě na praktické problémy. Upozornění na některé specifické operace a témata řešená Národní účetní radou v souvislosti s dlouhodobým majetkem.
 • Materiál, výrobky, služby, oceňování – Pešičková J.
  • Vše k zásobám (rozpracovanost, přírůstky, úbytky). Vysvětlíte si principy oceňování jednotlivých složek zásob.
 • Manka, přebytky, záměny, škody, náhrady škod, smluvní sankce – Pešičková J.
  • Projdete si inventarizaci, a to včetně vyhodnocení inventarizačních rozdílů. Vysvětlíte si rozdíl mezi škodou a náhradou škody. Jak a kdy účtovat o smluvních sankcích. Zmíníte vliv na daně.
 • Pohledávky, opravné položky, odpisy, postoupení, vykazování, závazky – Vaněčková P.
  • Operace s pohledávkami a závazky. Opravné položky, některé z nich zákonné. Výklad s praktickými příklady.
 • Účtování v cizí měně, kurzové rozdíly – Ševcovicová E.
  • Cizoměnová aktiva a pasiva. Objasníte si, co je to nést kurzové riziko jako příčina kurzových rozdílů. Budete aplikovat poznatky na různé praktické situace. Každé řešení podpoříte argumenty.
 • Účtování o daních v účetnictví – Ševcovicová E.
  • Daň z nemovitostí, silniční, z nabytí nemovitých věcí, DPH, splatná a odložená daň z příjmů.
 • Zaměstnanci – L. Malimánková
  • Zachycení pohledávek a závazků z pracovněprávních vztahů a jejich zúčtování. Účtování nákladů souvisejících se zaměstnanci – mzdy, benefity, rezerva na dovolenou, povinný podíl zaměstnávání invalidních občanů, zákonné pojištění zaměstnanců pro úraz a nemoci z povolání, refundace mezd, předpis mank a škod… Účtování nároku zaměstnanců na paušální náhrady z titulu různých nákladů či cestovních náhrad.
 • Cestovní náhrady – Malimánková L.
  • Cestovní náhrady tak, abyste získali základní orientaci v této oblasti. Vysvětlíte si, jak využívat zákonem dané možnosti pro zahrnování cestovních náhrad do daňově uznatelných nákladů. Shrnete si časté chyby a problémy, které při proplácení cestovních náhrad mohou vzniknout.
 • Dohadné položky, časové rozlišení, rezervy – Hůlová m.
  • Definice, rozdíly, právní vyhodnocení, daňové souvislosti, rozsudky Nejvyššího správního soudu.
 • Opravy minulých let, výkazy, kdo co sestavuje – Hůlová M.
  • Opravy minulých let z pohledu zákonných předpisů. Povinnosti účetních jednotek v souvislosti s prezentací účetní závěrky – výkazy z pohledu velikosti účetní jednotky, výroční zpráva, zpráva o vztazích, povinnost auditu.
 • Křížové kontroly – Honzíková K.
  • Účetnictví v nadhledu. Pomocí křížových kontrol v účetnictví umíte hledat chyby a nesprávnosti, které se během účetního období mohou v účetních záznamech objevit. Seznámíte se s logickými vazbami obratové předvahy a účetních výkazů. Ukážete si některé z kontrol, které využívají auditoři při své práci a mohou pomoci i Vám.

Informace:

Kontaktní informace

Pořadatel/gestor
/ ff@fucik.cz / +420 296 578 300

Doporučujeme