2. setkání Platformy zainteresovaných stran CSR

Dne 30. dubna 2019 proběhlo na půdě MPO 2. setkání Platformy zainteresovaných stran CSR.Dne 30. dubna 2019 proběhlo na půdě MPO 2. setkání Platformy zainteresovaných stran CSR. „Společenská odpovědnost je celosvětově nahlížena jako základ pro udržitelný rozvoj a nedílná součást strategického řízení směřující k dosahování dlouhodobé výkonnosti a konkurenceschopnosti“, zaznělo v úvodním slovu náměstka pro řízení Sekce obchodu, služeb a podnikání Ing. Jiřího Havlíčka, MBA, který dále zdůraznil, že hlavním záměrem Ministerstva průmyslu a obchodu, garanta agendy CSR v České republice, je udržovat tento závazek stále v rovině dobrovolnosti.

Po úvodním slovu následovala prezentace Ing. Pavla Vinklera, Ph.D., ředitele Odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání, který se krátce zmínil o Národním akčním plánu CSR v ČR na léta 2019-2023 a ostatních plánovaných aktivitách MPO, z nichž uvedl zejména integraci Národního informačního portálu CSR do oficiálního portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz, jehož realizátorem je agentura CzechTrade, a dále přípravu speciálních čísel Newsletteru CSR se zaměřením na jednotlivé oblasti CSR. „První speciální vydání Newsletteru CSR by se mohlo týkat tématu vzdělávání“, uvedl Pavel Vinkler.

Poslední příspěvek úvodního bloku byl věnován otázce nového oceňování – Oceňování odpovědných zahraničních investorů. „Zavést oceňování odpovědných zahraničních investorů je úkolem, který byl zadán MPO usnesením vlády ČR“, sdělila na úvod prezentace, ve které stručně informovala o návrhu nového ocenění v oblasti CSR, které by mělo být realizováno již v letošním roce, Ing. Hana Šimková, vedoucí Oddělení dopadů regulace z Odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání.

Hlavní blok zahájil svým příspěvkem Mgr. Dan Heuer, CSR konzultant ze společnosti Fair Venture, který informoval přítomné o Kodexu udržitelnosti DNK, který představuje snadný způsob nefinančního reportování. Jelikož se jedná o reportování přicházející z Německa, vede se diskuse o zavedení české verze tak, aby bylo přístupné co nejširšímu okruhu zájemců. „Reportování je nezávislé, pro všechny a zdarma“, zdůraznil v závěru prezentující. Druhý příspěvek v tomto bloku byl věnován nefinančnímu reportingu v praxi. Mgr. Roman Bojko, manažer pro udržitelný rozvoj, prezentoval lokální reporting udržitelnosti ve firmě IKEA. „Lokální proto, že zahrnuje pobočky IKEA v České republice, na Slovensku a Maďarsku“, osvětlil Roman Bojko a vzápětí zúčastněným představil report a zmínil i poučení z jeho vytváření.

Dalším bodem programu byly příspěvky z oblasti vzdělávání CSR. Hned v tom prvním byli účastníci informováni paní profesorkou Ing. Zuzanou Dvořákovou, CSc. o vzdělávání studentů v rámci předmětu CSR na ČVUT. Mimo jiné uvedla pozitivní zkušenosti při spolupráci s firmami a metodiku, která vznikla v rámci řešení projektu RECESERA – reporting a monitoring CSR. Druhý příspěvek s názvem Podnikat kvalitně, odpovědně a eticky představila paní profesorka Ing. Růžena Petříková, CSc. z Vysoké školy podnikání a práva. Ve svém vystoupení apelovala na vytvoření kvalitních vzdělávacích programů nezbytně spojených s praktickou průpravou, na ochotu znalosti a zkušenosti přijímat, inspirovat se jimi a sdílet je se vší odpovědností, eticky a morálně. Závěrečným vystoupením 2. setkání Platformy CSR byla prezentace nositelky ocenění Guru CSR 2018 Ing. Aleny Pláškové, CSc. z VŠE v Praze. Její příspěvek byl věnován současným trendům CSR a úloze státu při vzdělávání v této oblasti. V závěru uvedla i cílové skupiny a možnosti jejich vzdělávání.

V rámci hlavního bloku využili někteří účastníci možnosti zapojit se do diskuse a tak se dostalo i na další užitečné informace, kterých není nikdy dostatek.

Prezentace všech řečníků jsou uvedeny v příloze.

Přílohy ke stažení

Doporučujeme