Aby po festivalech nezůstávaly skládky

Vědci z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze zjišťují, jak se chovají účastníci open air festivalů z hlediska nakládání s odpady. Odborníci pracují na návodu, jak správně nakládat s odpadem během hromadných akcí.

Vědci se na letní festivaly letos vrátili po nucené pauze způsobené koronavirovou pandemíí.

Běžný open air hudební festival s více než 10 000 návštěvníky vyprodukuje až 100 tun odpadu nejen v podobě jednorázových plastů, ale i biologicky rozložitelných odpadů. Dochází také ke zvýšení uhlíkové stopy a dalším negativním dopadům na životní prostředí.

Prostřednictvím výzkumu chování lidí a zlepšení systému zpracování odpadu plánují vědci z Fakulty životního prostředí ČZU spolu s organizátory festivalů snížit dopady těchto akcí na životní prostředí. Na výzkumu se podílejí organizátoři hudebního festivalu Let It Roll, společnost Augiášův chlév a Centrum pro otázky životního prostředí UK. Výstup následně poslouží také dalším festivalům.

Projekt, finančně podpořený agenturou TAČR, klade důraz na pochopení pro-environmentálního chování lidí na masových akcích, ale zaměřuje se také na vedlejší efekt vzdělávání, tj. přenos zodpovědného chování do každodenního života účastníků festivalů.

„Open-air festivaly jsou ideálním prostředím, kde je možné zkoumat spotřební vzorce chování účastníků a efekty různých doporučení nebo zásad, vedoucích k zodpovědnému přístupu k produkci odpadů,“ říká Lenka Wimmerová z Fakulty životního prostředí ČZU v Praze a upřesňuje: „Festivaly nakládají se svými odpady řízeně na daném místě, v daný čas a oslovují dobře definovanou skupinu populace. Proto je zde možné sledovat a vyhodnocovat posun v přístupu každého jednotlivce a přijetí osobní odpovědnosti za produkci odpadů. Mnozí z nás si to neuvědomují, ale tyto akce představují pro životní prostředí značnou ekologickou zátěž. Vytváří ji např. doprava samotných účastníků a performerů a také transport veškerého potřebného vybavení. V neposlední řadě pak vyprodukovaného množství odpadu,“ vysvětluje důležitost výzkumu Lenka Wimmerová.

V rámci projektu vědci plánují působit na účastníky letního festivalu Let it Roll během tří po sobě jdoucích ročníků. Zaváděná opatření budou postupně zdokonalována, aby se dařilo každoročně snižovat dopad festivalu na životní prostředí.

Veronika Jirků k tomu za organizátory festivalu Let It Roll podotýká: „Díky této nové možnosti spolupráce s odborníky budeme moci sledovat chování našich účastníků k životnímu prostředí a včas na to reagovat. Návštěvníkům chceme poskytnout co nejvíce míst, kde mohou odpad třídit, ale zároveň nabídnout workshopy a osvětu tak, aby vše lépe pochopili a motivovalo je to ke změně chování k životnímu prostředí a minimalizaci ekologické stopy. Věříme, že si tyto návyky osvojí a přenesou do každodenního života.“

Kombinací různých přístupů, např. společenskovědních (změna vzorců chování), environmentálních (management odpadového hospodářství, LCA analýzy – analýza životního cyklu – cirkulární ekonomika), technických (využívání mobilní třídící linky), marketingových (kampaň Rollin‘Green – zelená hudbě, zelená planetě!) a edukativních (workshopy, infostánky) bude možné identifikovat bariéry a účastníci festivalu získají motivaci, aby se pokusili minimalizovat svou ekologickou stopu v rámci festivalu. Zároveň bude vyhodnocováno, do jaké míry jsou schopni přenést si osvojené přístupy do každodenního života.

„Ekologicky šetrná řešení, která se již zavádějí, je třeba zhodnotit v celém kontextu tak, aby využití určité konkrétní ekoinovace nepřineslo na druhou stranu jiný negativní dopad na životní prostředí. Příkladem může být mytí kelímku na opakované použití v mycích linkách, kdy je třeba zohlednit vzdálenost dopravy do této myčky, protože pak naopak vzniká uhlíková stopa související s dopravou nádobí na mytí,“ vysvětluje Lenka Wimmerová z Fakulty životního prostředí.

Hudební festivaly a umělecká turné jsou jako miniaturní města, vystavěná v jedné lokalitě pouze na krátkou dobu konání show. Pak se rozmontují, odvezou kilometry daleko a znovu se postaví v jiném městě, kde se na jeden víkend setkají rezidenti s přechodným pobytem, kteří pak zase odcházejí. Jsou to obrovské zásobárny tvůrčí energie, ale také ostrovy odpadu, vesměs plastového, a také obrovského množství nespotřebovaného jídla.

Takový prostor pro umění, spolupráci a předvádění však v kombinaci s chytlavým publikem plným energie zároveň poskytuje příležitost vytvářet modely udržitelnosti. Na základě poznatků získaným výzkumem chování lidí na festivalech bude vytvořena metodika, umožňující organizátorům snadněji uchopit otázku společenské odpovědnosti a snížit dopad festivalů na životní prostředí. Díky zapojení aplikačního garanta, asociaci Festas, budou výstupy projektu veřejně dostupné všem organizátorům letních hudebních festivalů.

Redakčně upravená tisková zpráva České zemědělské univerzity v Praze

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme