Aktuální pravidla pro cestování z důvodu výkonu ekonomické činnosti – částečné spuštění programů ekonomické migrace!

S účinností od 27. května 2020 došlo ke změně podmínek, za nichž mohou lidé cestovat z a do České republiky z důvodu výkonu ekonomické činnosti a ohledně částečného obnovení příjmu žádostí o pobytová oprávnění zahraničních pracovníků, kteří jsou zařazeni do vládních programů ekonomické migrace.

Ministr zdravotnictví vydal s účinností od 27. května 2020 ochranné opatření podle § 68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, o úpravě podmínek pro cestování z a do ČR kvůli výkonu ekonomické činnosti a o a ohledně částečném obnovení příjmu žádostí o pobytová oprávnění zahraničních pracovníků, kteří jsou zařazeni do vládních programů ekonomické migrace.

Na základě opatření ministra zdravotnictví  opět začala od poloviny května běžet již zahájená řízení k žádostem o pobytová oprávnění, která byla podána před vyhlášením nouzového stavu na zastupitelských úřadech podle seznamu Ministerstva zahraničních věcí, a která byla dosud pozastavena.

Opatření s účinností od 27. května 2020 liberalizovalo pohyb mezi ČR, Slovenskem a Maďarskem pro pobyty s délkou do 48 hodin.

Výčet výjimek podle tohoto opatření, kdy je za stanovených podmínek možné cestovat z a do ČR, je kompletní. Žádné další individuální výjimky z cestování či případné karantény nejsou možné. Podmínky pro cestování za účelem výkonu ekonomické činnosti jsou následující:

Cestování do ČR

Pouze pro občany EU platí, že mohou přicestovat do ČR, pokud se tak děje za účelem výkonu:

 • ekonomické činnosti, nejdéle na 72 hodin a předloží potvrzení o absolvování testu s negativním výsledkem, potvrzení o výkonu ekonomické činnosti do 72 hodin (viz vzor Ministerstva vnitra v příloze této zprávy) a dokument prokazující účel jejich pobytu (např. pracovní smlouva, potvrzení společnosti o účelu cesty, smlouva o dílo a atd.).
  • tato výjimka se vztahuje také na cizince s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v členském státě EU,
  • pro občany Slovenska a Maďarska platí zvláštní režim pro pobyt do 48 hodin,
 • ekonomické činnosti nad 72 hodin a předloží potvrzení o absolvování testu s negativním výsledkem (ve výjimečných a nezbytných případech je možné na výjimku gesčního ministra přijet bez testu a absolvovat jej na území ČR do 72 hodin), potvrzení o výkonu ekonomické činnosti nad 72 hodin (viz vzor Ministerstva vnitra v příloze této zprávy) a dokument prokazující účel jejich pobytu (např. pracovní smlouva, potvrzení společnosti o účelu cesty, smlouva o dílo a atd.). 
  • všechny subjekty, které přijímají cizince za účelem ekonomické činnosti, mají povinnost zajistit jim ubytování, lékařskou péči, převoz z hranice a v případě ztráty zaměstnání převoz zpět do země původu,

Pro občany EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu nebo s trvalým pobytem na Slovensku nebo Maďarsku a cizince s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta Slovenskem nebo Maďarskem platí, že mohou přicestovat na území ČR bez nutnosti mít potvrzení o absolvování testu nebo nahlášení hygieně, pokud:

 • délka jejich pobytu nepřekročí 48 hodin a vstoupí na území ČR prostřednictvím překročení státní hranice se Slovenskem,
 • dodržení délky pobytu bude kontrolováno slovenskou stranou. Na hraničním přechodu bude k tomuto účelu nutné předložit vyplněný formulář, který naleznete na webu Ministerstva vnitra Slovenské republiky.

Pro ostatní cizince platí, že musí svůj vstup na území ČR nahlásit hygieně, a pokud ani do 72 hodin od vstupu na území ČR nedodají potvrzení o absolvování testu, musí jít do karantény s výjimkou pro:

 • pracovníky mezinárodní dopravy a pro pracovníky servisu kritické infrastruktury, pokud doba jejich pobytu na území ČR nebude delší než 14 dní nebo pokud předloží potvrzení o absolvování testu,
 • zemědělce hospodařící v bezprostředním příhraničí, jejichž pobyt na území ČR nebude delší než 24 hodin. Ti ani nemusí předkládat potvrzení o absolvování testu,
 • sezónní zaměstnance, pracovníky do potravinářské výroby, klíčové pracovníky a jejich rodinné příslušníky zařazené do Programu klíčový a vědecký personál, pracovníky a jejich rodinné příslušníky zařazené do Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách zařazené do Programu kvalifikovaný zaměstnanec, držitele dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k pobytu, vědecké pracovníky a pro manžele a nezletilé děti cizinců s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území ČR, kterým bylo vydáno dlouhodobé vízum
  • pouze z těch zemí, u nichž to umožní situace na místě. Seznam zemí povede Ministerstvo zahraničních věcí
  • potvrzení o absolvování testu ne starší 4 dny musí předložit okamžitě při vstupu do ČR,
  • spolu s potvrzením o absolvování testu musí předložit potvrzení vydané příslušnou laboratoří o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (ve výjimečných a nezbytných případech je možné na výjimku gesčního ministra přijet bez testu a absolvovat jej na území ČR do 72 hodin),
  • při vstupu se prokázat odpovídajícím dokumentem (příslušná krátkodobá, dlouhodobá víza, mimořádná pracovní víza – blíže viz přiložený dokument MV s tabulkou výjimek),
  • všechny subjekty, které přijímají cizince za účelem ekonomické činnosti, mají povinnost zajistit jim ubytování, lékařskou péči, převoz z hranice a v případě ztráty zaměstnání převoz zpět do země původu,
  • cizinci a jejich rodinní příslušníci budou mít prvních 14 dní po svém příjezdu omezenou svobodu pohybu.

Nejčastější otázky spojené se zaměstnáváním cizinců v době koronavirové krize

Cestování z ČR

Občané ČR nebo cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem na území ČR mohou vycestovat z ČR s tím, že musí při svém návratu na hranicích předložit buď potvrzení o absolvování testu, nebo se nahlásit na hygienu. V případě nahlášení na hygienu je možné nejpozději do 72 hodin od návratu dodat potvrzení o absolvování testu. Pokud potvrzení o testu není předloženo ani po 72 hodinách od návratu do ČR, je nutné absolvovat karanténní opatření nařízená hygienou. To neplatí pro osoby, které:

 • vycestovaly jako pracovníci mezinárodní dopravy nebo servisu kritické infrastruktury, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 14 dní
  • servis kritické infrastruktury v zahraniční pro tyto případy musí být doplněn nótou zastupitelského úřadu cílové země,
 • hospodaří jako zemědělci v bezprostředním příhraniční, pokud vycestovaly na dobu kratší než 24 hodin,
 • vycestovaly za účelem výkonu ekonomické činnosti, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 72 hodin a pokud nejde o pendlera,
 • jsou občané ČR, občané EU s přechodným pobytem nebo trvalým pobytem na území ČR a cizinci s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta ČR, kteří vycestovali pouze na Slovensko nebo Maďarsko na dobu max. 48 hodin a vrátili se přes státní hranici mezi ČR a Slovenskem
 • jsou občané ČR s prokázaným bydlištěm na Slovensku nebo Maďarsku a přicestovali z daných zemí do ČR přes státní hranici mezi ČR a Slovenskem na maximálně 48 hodin

Režim pro pendlery

Pro pendlery, tj. pro přeshraniční pracovníky, kteří pravidelně oprávněně cestují za prací ze sousedního státu do ČR anebo z ČR do sousedního státu, platí, že nemusí svůj vstup na území ČR nahlásit hygieně a jít do karantény, pokud kromě potvrzení přeshraničního pracovníka předloží při překročení státní hranice do ČR, které nastane 72 hodin od prvního překročení hranice do ČR, potvrzení o absolvování testu, které není starší než 4 dny. Při každém dalším překročení hranice do ČR, které nastane po 30-ti dnech od posledního předložení testu, je nutné předložit nové potvrzení o absolvování testu, které není starší než 4 dny.

Pro pendlery ze zdravotnictví a sociálních služeb, IZS a kritické infrastruktury není stanovena povinnost předložit potvrzení o absolvování testu, pokud doba jejich pobytu na území ČR (anebo doba vycestování z území ČR) nebude delší než 14 dnů. Tito pendleři předkládají potvrzení přeshraničního pracovníka a v případě pendlera z ČR pak ještě nótu zastupitelského úřadu (jako dosud).

Postupné spuštění vládních programů ekonomické migrace

Ke dni 18. května 2020 bude rozšířeno fungování Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, kdy bude odstraněno omezení ohledně profesí. Stále ovšem bude platit, že ne všechny vládní programy budou otevřeny pro všechny profese. Jejich působnost bude stále omezenana země, v nichž situace umožní náběr žádostí na zastupitelských úřadech. Seznam zemí povede Ministerstvo zahraničních věcí na svých webových stránkách MZV. Pokud tedy žádost o zařazení do programu bude obsahovat jiné místo pro podání žádosti o pobytové oprávnění, než bude uvedeno na daném seznamu, tak nebude možné žádost zařadit.

 • Program klíčový a vědecký personál: bez omezení profesí (všechny CZ-ISCO 1-3)
 • Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec: bez omezení profesí
 • Programu kvalifikovaný zaměstnanec: povolání spadající pod zdravotní a sociální služby (vybrané CZ-ISCO v příloze)

Potvrzením o absolvování testu se rozumí doklad vydaný lékařem nebo orgánem ochrany veřejného zdraví potvrzující, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 4 dny. Test si zajišťuje osoba na vlastní náklady.

Pro lepší orientaci jsme připravili několik možných příkladů nejčastějších situací, které naleznete níže v příloze této zprávy. Dále přiložena tabulka z dílny Ministerstva vnitra, kde naleznete všechny výjimky z cestování přehledně popsané, vč. požadavků zaměstnavatele a samotné cizince (typy dokumentů, které je třeba předkládat při vstupu, atd.)

Další užitečné a komplexní informace o cestování je možné nalézt na webu Ministerstva vnitra:

Přílohy ke stažení

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Koronavirus

Doporučujeme