Ambasador kvality 2020: Česká společnost pro jakost oceňovala organizace a jednotlivce

Česká společnost pro jakost (ČSJ) 14. ledna 2021 oceňovala jednotlivce i organizace, které kvalitou žijí, kvalitu šíří, aktivně se zasazují o její implementaci. Kvalita je nadčasové téma, které rezonuje celou společností. Jedním způsobem, jímž lze nadstandartní péči o jakost vyzdvihnout, jsou bezpochyby prestižní soutěže, které ČSJ organizuje a vyhlašuje.

Plaketa pro vítěze soutěží a ocenění vyhlašovaných ČSJ | ČSJ

Kdo získal za rok 2020 ocenění Ambasador kvality České republiky, Manažer kvality roku, CSR Guru, nebo Quality Innovation Award, komu patří Cena Františka Egermayera, Cena Anežky Žaludové či Cena za návrat do života, a také kdo obhájil a získal značku kvality CZECH MADE? Tentokrát, poprvé v dějinách České společnosti pro jakost, se vyhlášení výsledků a předání ocenění uskutečnilo prostřednictvím formátu online streamu, a to 14. ledna 2021.

Tradičně bývá tento akt součástí listopadové Mezinárodní konference kvality, kterou každoročně pořádá ČSJ. Ta se v listopadu loňského roku uskutečnila rovněž v online podobě. Ing. Petr Koten, výkonný ředitel České společnosti pro jakost, při této příležitosti uvedl: „Moc si vážíme všech organizací, které měly v loňském roce chuť se přihlásit do některé z vyhlašovaných cen a i přes mnoho překážek daných přetrvávající nepříznivou epidemickou situací našly odvahu pochlubit se svými přístupy a novinkami v oblasti kvality, společenské odpovědnosti a inovací.“

Ambasador kvality České republiky

Cena je určena pro organizace, které nadstandardně dbají o zajištění kvality svých produktů a služeb, které se chovají odpovědně a aktivně napomáhají šíření a propagaci kvality. Vítězem ceny v podnikatelském sektoru a nositelem titulu Ambasadorem kvality České republiky se stala společnost Koyo Bearings Česká republika s.r.o. Koyo Bearings se řadí mezi světové špičky ve výrobě ložisek. Nabízí inovativní řešení výrobcům zařízení i koncovým uživatelům náhradních dílů. Díky důrazu na kvalitní provedení a zvyšování výkonu svých výrobků se společnost prosadila mezi světovými výrobci automobilů i dalšími průmyslovými výrobci. Hodnotitelé ocenili zejména širokou škálu aktivit v oblasti kvality a šíření povědomí o kvalitě, projektů zlepšování, inovací, rozvoje pracovníků a v oblasti ochrany životního prostředí.

Další organizace v podnikatelském sektoru nedosáhly 60% bodové hranice a nebyly dále hodnoceny.

Vítězem ceny ve veřejném sektoru a Ambasadorem kvality České republiky se stalo Statutární město Děčín. Hodnotitelé ocenili zejména funkční systém řízení organizace a dále realizaci projektů inovací a zlepšování se zapojením široké škály zainteresovaných stran. Druhé místo v této kategorii získal Fyzikální ústav AV ČR v.v.i./ pracoviště ELI Beamlines a na třetí příčce stanul Úřad průmyslového vlastnictví.

Finalisté v kategorii veřejný sektor: Krajský úřad Libereckého kraje, Město Kyjov, Statutární město Chomutov. Zájem organizací z veřejného sektoru byl v roce 2020 mimořádný.

Předsedkyně České společnosti pro jakost Elena Stibůrková k předaným cenám uvedla: „Ambasadory kvality České republiky se staly organizace, pro které je kvalita součástí filozofie a kvalitu vnímají jako předpoklad k zajištění dlouhodobé úspěšnosti, což bylo při hodnocení patrné na první pohled“. Dodala: „Oceněné organizace veřejně dokladují své aktivity při propagaci kvality směrem ke všem zainteresovaným stranám, jsou tak příkladem pro zvyšování kvality a společenské odpovědnosti.“

CSR Guru

Cena je udělována fyzickým osobám za konkrétní přínos pro podporu šíření myšlenek a principů společenské odpovědnosti a cílů udržitelného rozvoje. Cenu obdržel Jan Školník, majitel a ředitel společnosti HOBRA – ŠKOLNÍK s.r.o. Jan Školník se zaměřuje především na filantropii a mecenášství. V roce 2004 založil se svou manželkou Marcelou neziskovou organizaci Agentura pro rozvoj Broumovska, jejímž cílem je oživovat broumovský region a dle slov Jana Školníka vrátit v myslích lidí Broumovsko na mapu ČR. Nejvýznamnějším počinem, který se v rámci činnosti Agentury podařilo zrealizovat, je rekonstrukce kláštera Broumov. Jan Školník šíří svoje myšlenky etiky a odpovědného chování napříč celým českým veřejným prostorem.

Cena Anežky Žaludové

Prestižní čestné ocenění určené osobnostem, jež se mimořádným způsobem zasloužily o rozvoj péče o kvalitu v naší zemi. Cenu získal Eduard Horčík, vedoucí odboru systému managementu organizace ve státním podniku Diamo. Eduard Horčík působí v oblasti kvality třicet let. Je držitelem titulu Manažer kvality roku 2010. Zásadním způsobem se zasadil o uplatňování zásad kvality a Modelu excelence EFQM nejen ve vlastní organizaci, ale současně aktivně přispívá k šíření zkušeností z oblasti kvality, excelence a zlepšování mezi odbornou veřejností. Je autorem odborných článků a aktivně vystupuje na seminářích.

Zpět na začátek

Manažer kvality roku

Jde o ocenění pro fyzické osoby, jehož cílem je ve spolupráci s Evropskou organizací pro kvalitu ohodnotit výsledky manažerů kvality a ty veřejně prezentovat a poskytnout tak příklad ostatním odborníkům na poli kvality. Za rok 2020 se manažerkou kvality stala Eva Janovská, manažerka kvality ve společnosti SOPHIA, jazykové služby s.r.o. Eva Janovská pracuje na pozici manažerky kvality více než 20 let. V roce 1999 vedla tým pracovníků při implementaci normy ISO 9001, v roce 2008 pak podle normy EN 15038, která se týká zajištění procesu kvality překladatelských služeb. Jednalo se vůbec o první druh certifikace tohoto typu v České republice. Eva Janovská rovněž zajišťuje, aby nové přístupy ve firmě, které představují v posledních letech především digitalizace a automatizace, byly řízeně implementovány, zdokumentovány a zlepšovány.

Předsedkyně ČSJ Elena Stibůrková gratulovala všem vítězům Ceny Anežky Žaludové, CSR GURU a Manažer kvality roku k získání těchto personálních ocenění a dodala: „Laureáti těchto cen zúročili dlouholetý přístup a zkušenosti a mnohdy i zápal nejen pro oblast kvality, ale také společenské odpovědnosti. Jejich činnost má pozitivní celospolečenský dopad a mohou být ostatním příkladem.“

Mezinárodní cena inovací

Cena je vyhlašována ve spolupráci s Evropskou organizací pro kvalitu a je určena všem typům organizací. Organizace mají možnost porovnávat svoji inovaci z mezinárodního pohledu, kdy se hodnotí především inovativnost ve smyslu míry novosti a použitelnosti v praxi, její účinnost a orientace na zákazníka.

Podle slov výkonného ředitele ČSJ Petra Kotena jsou inovace cestou, jak se dostat ze současné krize a překlenout toto těžké období, ale i z dlouhodobého pohledu směrem, jak posunout zaměření celé české ekonomiky a udržet krok s vyspělým světem. A jak klání inovací komentoval? „Z obsazenosti ve všech kategoriích národního kola soutěže Mezinárodní ceny inovací máme velkou radost. Současně nám to dává velkou naději pro dobré umístění českých firem v této mezinárodní soutěži.“ Výsledky mezinárodního kola budou vyhlášeny počátkem února tohoto roku.

Ing. Petr Koten, výkonný ředitel České společnosti pro jakost | ČSJ

Vítězem národního kola Mezinárodní ceny inovací v kategorii Cirkulární ekonomika a uhlíková neutralita je SILON, s.r.o. za vývoj nového high-tech produktu – vlákna SOFISIL. Jde o vysoce kvalitní polyesterové vlákno vyrobené z PET lahví sesbíraných z oceánu a jeho pobřeží. Druhé místo v této kategorii získala společnost SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. za systémovou telemetrii ENCELADUS pro soustavy domovních čistíren odpadních vod.  

Vítězem národního kola Mezinárodní ceny inovací v kategorii Mikropodniky a startupy je společnost Berkhof Construction s.r.o. za inovaci Automatické rentgenové kontrolní a zobrazovací zařízení. Berkhof X-rad je detektor nové generace, díky kterému je možné provádět dokonce detekci lehkých materiálů a jemných vnitřních defektů. Druhé místo v kategorii získala firma Pavel Dolníček – Safety Flow Labs za inovaci s/flow, což je osobní audio headset navržený pro tovární prostředí, dává pracovníkům svobodu poslouchat hudbu bezpečně.

Vítězem národního kola Mezinárodní ceny inovací v kategorii Malé a střední podniky je společnost Radalytica a.s. za inovaci Robotická nedestruktivní kontrola pomocí NDT zobrazovacích metod – „RadalyX“. Unikátní robotická platforma schopná nedestruktivního testování v široké oblasti zájmu napříč průmyslovými odvětvími s možností okamžitého vyhodnocení díky různým typům zobrazení, které lze kombinovat.

Na druhém místě v této kategorii se umístila společnost Nano Medical s.r.o. za inovaci Kryty ran z nanovláken. Využití nanovláken z gelujících biopolymerů k hojení ran přináší novou, vyšší úroveň péče o rány a očekává se také zvýšení efektivity hojení ran a snížení nákladů spojených s tímto procesem. 

Vítězem národního kola Mezinárodní ceny inovací v kategorii Velké podniky je ŠMT a.s. za inovaci Hybridní vřeteno 200HV. Princip hybridního vřetena spočívá v kombinaci nezbytných ocelových částí a kompozitového jádra celého vřetena.

Vítězem národního kola Mezinárodní ceny inovací v kategorii Inovace ve veřejném sektoru je organizace Statutární město Děčín za inovaci Děčínská karta. Systém Děčínská karta umožňuje lidem v Děčíně využívat u více subjektů buď běžnou platební kartu, nebo přímo Děčínskou kartu (nálepku) jako platební prostředek či jako identifikátor současně.

Zpět na začátek

Cena za návrat do života

Cena za návrat do života je udělována všem typům organizací, které významným způsobem přispívají k návratu duševně či tělesně postižených lidí do běžného pracovního a rodinného života. Cenu získala obecně prospěšná společnost EDA cz, z.ú. za projekt EDA pomáhá již 30 let rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením v návratu do života.

CZECH MADE

Značka ověřených a kvalitních výrobků a služeb. Značku CZECH MADE získala nově společnost UNION LESNÍ BRÁNA a.s. na tepelné a zvukové izolace s minerálním vláknem ROTAFLEX Super.

CENA FRANTIŠKA EGERMAYERA

Cena je udělována studentům, kteří píší svoje odborné práce v oblasti kvality a systémů řízení, systémů ochrany životního prostředí, systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje.

Vítězem kategorie Bakalářské práce se stal Dominik Kolář z Technické univerzity v Liberci za práci na téma Zajištění kvalitní výroby skel. Vedoucím práce byla Věra Pelantová z TUL.

Vítězem kategorie Diplomová práce se stal Štěpán Smejkal z Vysoké školy ekonomické v Praze za práci na téma Zlepšení procesu udělování značky CZECH MADE. Vedoucím práce byl Felipe Martinez z VŠE.

Redakčně upravená tisková zpráva České společnosti pro jakost z. s.

Zpět na začátek

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme