AMSP ČR: Odklad financování již schválených projektů je další ranou pro malé a střední podniky

V aktuální nelehké době přichází bohužel pro firmy další potenciální ohrožení v podobě odkladů financování již schválených dotačních projektů.

Zejména progresivní a inovativní firmy jsou informovány o tom, že jejich již schválené a probíhající dotační projekty jsou ohroženy, upozorňuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).

Ilustrační fotografie

Díky rozpočtovému provizoriu (dále RP) je ohroženo financování těchto projektů, na které však už byly ze strany firem finanční prostředky vynaloženy. Dle názoru Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) tato situace ohrožuje jak dotčené firmy, tak jejich partnery a zejména budoucí konkurenceschopnost českých výrobků. Cash flow firem je velice napjaté, k vysokým cenám energií, materiálu a tlaku na mzdy se přidává další negativní vliv.

Vláda počítá s tím, že nezkrácené dotace se budou vyplácet koncem března. To znamená, že firmy, které dostávaly dotace koncem února, budou muset čekat. Administrativní náklady na vyplacení 1/12 nebo jiné alternativy jsou vysoké a nejsou realizovatelné.

RP a na něj navázaná rozpočtová regulace je důvodem pro nedodržení povinnosti poskytovatele začít poskytovat podporu 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory nebo ode dne vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory. Někteří poskytovatelé dotací, jako např. Technologická agentura ČR, předpokládají tři možnosti: posun termínu poskytnutí podpory na daný kalendářní rok, změnu Závazných parametrů či vypovězení smlouvy o poskytnutí podpory. Nejpravděpodobnější je varianta posunu termínu poskytnutí podpory. I ta je ovšem pro podniky zásadně negativní.

SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2022

RP může mít vliv na Národní program Životního prostředí (NPŽP) a analogicky i projekty Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) předfinancovaných ze státního rozpočtu – apelovali na příjemce, aby žádosti o platbu (ŽoP) podali ještě v roce 2021. Primárně dle pravidel musí po Novém roce (a tedy v provizoriu) vyrovnat závazky z minulých období – a tedy proplatit ŽoP z roku 2021 (31.12.2021 včetně).

Na základě dostupných informací lze tedy usuzovat, že v rámci rozpočtového provizoria je odbor státní správy povinen primárně financovat náklady mandatorní povahy, závazky z minulých období a zároveň využívat pouze 1/12 prostředků reálně hospodařených v roce 2021.

Z pohledu firem je zde však další významný moment. Není možné vypisovat nové dotační tituly – nejsou rozpočtově zabezpečeny (pro otevření výzvy je nutné mít zabezpečenou celou alokaci – to nemusí být v rámci 1/12 2021 rozpočtu zajištěno).

Předseda představenstva AMSP ČR Josef Jaroš k tomu uvádí: „Vzhledem k obecně celkovému značnému zpoždění vyhlašování nových výzev k předkládání projektů je situace neúnosná a AMSP ČR apeluje na vládu k urychlenému řešení situace.“ 

U Národního plánu obnovy vůbec nedošlo k vyhlášení slibovaných programů zaměřených na podporu fotovoltaiky, cirkulárního hospodářství, nakládání s vodou, přičemž nám není znám další plánovaný vývoj, programy měly být vyhlašovány již od září 2021.

operačním programu OPTAK je plánované vyhlášení výzev v květnu 2022, nejsou však ustanoveny ani avizované pracovní skupiny a platformy pro plánování výzev. Pracovní skupiny nyní nefungují.

Podobná situace je i u resortu MPSV, kde u operačního programu OP Zaměstnanost+ se komise PROP prezenčně ani online neschází po celou dobu Covidu, tj. již 2 roky a jsou blokovány informace k přípravám tohoto programu pouze pro MPSV.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme