Angola předběžně schválila rozpočet na rok 2021, očekává navýšení veřejných investic

Návrh rozpočtu Angoly na rok 2021 byl předběžně schválen angolským parlamentem a i přes negativní důsledky pandemie covidu-19 a přetrvávající recesi, je hodnota jeho příjmů a výdajů vyšší než v předchozím období.

Největší nárůst výdajů se očekává na straně veřejných investic, které zahrnují zejména sociální služby s důrazem na školství a zdravotnictví, dále také rozvoj energetiky, zemědělství, dopravní infrastruktury a podporu soukromého sektoru. Tyto plány veřejných investic mohou představovat příležitosti i pro české společnosti.

Na začátku listopadu angolská ministryně financí Vera Daves zmínila hlavní priority země během svého představení návrhu rozpočtu na rok 2021 před angolským parlamentem. Hlavním cílem je podpoření ekonomiky a jejího opětovného růstuudržení platební schopnosti a podpora sociálních služeb s důrazem na zdravotnictví a školství.

Angola je výrazně zasažena důsledky pandemie covidu-19, které prohloubily stávající ekonomickou recesi a zvýraznily sociální nestabilitu.

Angola prochází od roku 2017 výraznou transformací s důrazem na diverzifikaci ekonomiky a podporu aktivit mimo ropný průmysl, snaží se nastartovat domácí produkci, přilákat zahraniční investory, omezit vývoz hotových produktů, dekoncentrovat pravomoce a celkově se otevřít světu. Návrh rozpočtu na rok 2021 odráží tyto zájmy a odkazuje se na stávající i nové programy rozvoje a plán veřejných investic.

Návrh rozpočtu na rok 2021 byl schválen radou ministrů na konci října a následně byl v polovině listopadu předběžně schválen většinou hlasů v parlamentu. Než dojde ke konečnému schválení v prosinci, musí návrh ještě projít hodnocením speciálních komisí parlamentu. Společně s návrhem rozpočtu byl předložen Plán rozvoje Angoly na rok 2021, který vychází z Plánu rozvoje na období 2018–2022.

Celková výše příjmů a výdajů návrhu rozpočtu na rok 2021 dosahuje 14,78 bilionů AOA (19,3 mld. EUR) a počítá se schodkem ve výši 2,2 % HDP. Celková hodnota návrhu rozpočtu je o 9,9 % vyšší než u předchozího období a největší navýšení se očekává u plánu veřejných investic (o 28 %), které budou směřovat mimo jiné i do sociálních služeb, zejména do zdravotnictví a školství. Sociální služby by měly mít podíl 15,9 % na celkovém rozpočtu a z toho zdravotnictví (5,6 %) a školství (6,83 %).

Vzhledem k tomu, že ropný průmysl představuje i nadále největší příjmovou položku státního rozpočtu Angoly, angolské ministerstvo financí vycházelo z předpokládané průměrné ceny ropy 39 USD za barel v roce 2021. V roce 2021 se očekává, že roční kumulovaná míra inflace bude 18,27 % a HDP se propadne o 4,1 % s tím, že míra neropného HDP vzroste o 2,1 %, ale nebude schopné zvednout celou ekonomiku kvůli poklesu ropných aktivit. V roce 2022 se očekává postupné ukončení recese a od roku 2023 opětovný růst ekonomiky.

Angola se bude muset i nadále v roce 2021 zadlužit, aby pokryla své výdaje ve výši 938 mld. AOA (1,1 mld. EUR). Veřejný dluh Angoly by měl v roce 2020 dosáhnout 118,2 % HDP.

Program veřejných investic by měl být v roce 2021 výrazně podpořen a nově bude monitorován a kontrolován UMAPE (oddělení pro monitorování projektů výkonné moci). Z pohledu diverzifikace ekonomiky a podpory HDP bude i nadále pokračovat program PRODESI (program na podporu produkce, diverzifikaci vývozů a nahrazování dovozů), projekt na zlepšení podnikatelského prostředí a do své počáteční fáze vstoupí program PROPRIV (Program na privatizaci veřejných podniků).

Byly stanoveny hlavní směry veřejných investic na rok 2021:

 • podpora transformace, diverzifikace a modernizace ekonomické struktury;
 • zajištění rozvoje a posílení soukromého sektoru, jakož i konkurenceschopné začlenění domácí ekonomiky do mezinárodní ekonomiky;
 • podpora vědecko-technických vědomostí a rozvoj lidských zdrojů;  
 • zlepšení kvality života obyvatel a investice do lepší redistribuce bohatství a boje proti chudobě;
 • podpora vzdělávání, zdraví, sociální ochrany, kultury a začlenění mládeže do aktivního života;
 • zachování národní jednoty a soudržnosti prostřednictvím lepšího územního rozložení investic;
 • Zlepšení soudnictví a spravedlnosti a přístupu ke kvalitním informacím;
 • Zajištění dekoncentrace a decentralizace orgánů státní správy přesunem projektů z provinčních úřadů na nižší úrovně včetně rozšíření jejich pravomocí při provádění určitých typů projektů.

Vybrané prioritní projekty veřejných investic na rok 2021 (stávající i nové):

 • dokončení vodní elektrárny Laúca a související dopravní systém;
 • dokončení výstavby vodní elektrárny Caculo Cabaça;
 • rehabilitace silničního spoje 230 (Estrada Nacional 230);
 • rehabilitace silničního spoje 120 (Estrada Nacional 120);
 • výstavba dopravního uzlu Estrada da Samba k Avenida Pedro Van-Dúnem,
 • výstavba a vybavení administrativní a městské infrastruktury;
 • výstavba addukčního a distribučního systému Quilonga Grande ETA a přidruženého distribučního systému;
 • výstavba přenosové linky 220 KV z Lubanga do Namibe;
 • rozvoj zemědělství v municipalitě Samba Cajú;
 • výstavba infrastruktury pro zavlažování a dodávky vybavení v projektu Quizenga;
 • výstavba zavlažovacího obvodu v městě Calueque;
 • rekonstrukce přehrady a zavlažovacího obvodu řeky Neves;
 • výstavba a vybavení Fakultní nemocnice v Luandě a dalších nemocnic v jednotlivých provinciích.

Plán veřejných investic na rok 2021 může představovat i příležitosti pro české společnosti, které by se mohly zapojit do projektů v energetice, dopravní infrastruktuře, zemědělství a zdravotnictví. Vždy je doporučeno nabízet kompletní projekty na klíč (a nikoliv jednotlivé dodávky zařízení) a spolupracovat s místními firmami. Nabízí se také příležitosti pro investice do výstavby tzv. assembly lines a kompletování finálních produktů v Angole z důvodu omezení dovozu vybraných produktů. Zájemci o bližší informace se mohou obracet na obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Pretorii, email: commerce_pretoria@mzv.cz.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Pretorii (Jihoafrická republika). Autorka: Ing. Kristýna Maina Chvátalová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Afrika | Angola | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme