Aplikace chytrých technologií zvyšuje bezpečnost obyvatel v Plzni a Bílině

Implementace konceptu Smart Cities prostřednictvím aplikací a technologií založených na využití mobilních sítí nové generace se daří rozvíjet v pětici českých měst, upozorňuje ministerstvo průmyslu a obchodu. Pilotní projekty pro lepší život obyvatel a zavádění 5G sítí postupně realizuje Bílina, Jeseník, Karlovy Vary, Plzeň i Ústí nad Labem.

V Plzni a Bílině myslí zejména na bezpečnost obyvatel. Zapojení dronů do plzeňského integrovaného záchranného systému umožní díky 5G sítím přenášet obraz z dronů v reálném čase do krizových štábů hasičů, policistů nebo záchranářů. Bílinský kamerový a senzorický systém bude schopen díky chytrým aplikacím samostatně vyhodnotit nebezpečnou situaci a upozornit na ni, dále rozpoznat a mapovat pohyb osob, předmětů či vozidel to vše v reálném čase. S vedením měst na tom společně pracují Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj a technologický partner společnost O2 Czech Republic.

„Naší vizí je, aby se lidé nemuseli stěhovat za prací do okolí velkých měst, ale aby dostali příležitost zůstat ve svých rodných krajích. Místa, kde bude rychlý internet a která umožní lidem vést byznys i z těch nejodlehlejších obcí, budou konkurenceschopná. Aktuální role měst je především ve vytváření inovačního prostředí a v podpoře rozvoje aplikace chytrých technologií a služeb v regionech,“ říká náměstek ministryně pro místní rozvoj pro regionální rozvoj David Koppitz a dodává: „Chytré služby a jejich využití pomocí 5G sítí mohou být jedním ze základních kamenů pro další rozvoj měst a obcí.“

Společnou ambicí obou ministerstev je pak motivovat relevantní aktéry v rozvoji takových inovativních projektů, které se budou vzájemně doplňovat a synergicky podporovat napříč všemi úrovněmi státní správy. „Jde o propojení, které bude přinášet všem přidanou hodnotu ve formě úspor, času i peněz. Bez této přidané hodnoty nemá smysl ani digitalizace,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko a dodává: „Bílina je ukázkovým městem, jak využívat sítě nové generace pro bezpečnost občanů. Věřím, že tento projekt bude inspirací i pro další česká města.“

„Zapojení do projektu je pro budoucnost města naší velikosti zásadní. Poskytuje nám větší příležitost využít technologie usnadňující každodenní život našich obyvatel nebo nám umožní posílit oblast bezpečnosti. Otevírá nám však také dveře pro vnik nových podniků či start upů a dává příležitosti mladým talentovaným lidem,“ uvádí starostka města Bílina Zuzana Schwarz Bařtipánová. „Projekt rozvojového potenciálu městského kamerového dohledového systému města Bílina je svým tematickým rozsahem, použitými přístupy a úrovní komplexnosti v České republice jedinečným svého druhu na úrovni měst, obzvláště těch malých. Věříme, že pomůžeme zvýšit bezpečnost v celém Ústeckém kraji,“ doplňuje David Koppitz.

Projekt v Bílině přistupuje k rozvoji systému v kontextu integrované bezpečnosti. Mimo základní funkcionality předkládá obsáhlou bezpečnostní analýzu, mapuje požadavky na podpůrnou infrastrukturu vč. samotného operačního centra, definuje bezpečnostní scénáře specifické pro město a navrhuje ucelený systém integrující inovativní prvky – pokročilý analytický software, zvukové senzory, 3D volumetrické systémy či nástroje pro situační management a řízení incidentů. V rámci projektu se také akcentuje nutnost spolupráce v rámci bezpečnostního ekosystému a nastavuje vstupní podmínky pro spolupráci města a městské policie s Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje a Ministerstvem vnitra.

„Ministerstvo vnitra se aktivně účastní jednání řídícího výboru projektu Podpora 5G sítí v oblasti Smart Cities. Od pilotních projektů si slibujeme ověření nových funkcionalit sítí 5G, které mohou sloužit mimo jiné pro testování uživatelských scénářů pro tzv. Cílový koncept mobilní komunikace bezpečnostních a záchranných složek a využití tzv. podmínek ministerstva vnitra uplatněných při aukci kmitočtů v pásmu 700 MHz. Konkrétně se jedná o technické parametry spojení a možnosti využití skupinových komunikací s prioritou provozu a konečně o tzv. spectre slicing, tedy přidělení kmitočtů na úrovni základnové stanice pro prioritní provoz složek IZS pro jejich datovou komunikaci,“ uvádí ředitel odboru informačních technologií a komunikací Ministerstva vnitra Bohdan Urban.

„5G síť nám pomůže při přenosu velkého objemu telemetrických dat, v rámci připravovaného vybudování metropolitního dispečinku. Využití telemetrických dat metropolitním dispečinkem umožní lepší a účinnější práci i dalším městským firmám a organizacím např. Městská policie, Vodárna Plzeň, Plzeňská teplárenské apod. Díky metropolitnímu dispečinku bude možné modelovat krizové, bezpečnostní a dopravní situace, což pomůže nejen městu a občanům, ale také podnikatelům,“ říká radní pro Smart Cities a podporu podnikání města Plzně Vlastimil Gola.

Významným přínosem využití nové technologie 5G sítí v oblasti bezpečnosti občanů bude také nasazení bezpilotních letounů – dronů, jako součást integrovaného záchranného sytému. Například velitel zásahu by v případě požáru mohl využít 3D model budovy, což by v konečném důsledku vedlo k lepší orientaci, efektivnějšímu rozhodování, ochraně lidských životů a snížení škod na majetku.

„Technologie 5G sítě nám pomůže k lepšímu řešení dopravních služeb na území města. Věřím, že budoucí řešení příspěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, snížení počtu a rozsahu kongescí, tj. dopravního zatížení, jehož důsledkem může být zpomalení dopravy, příp. vznik kolon s negativním dopadem na životní prostředí (hluk, zvýšení emisí oxidů uhlíku a dusíku). Předpokládám, že díky 5G zrychlíme komunikaci také v krizových situacích,“ říká Roman Zarzycký, první náměstek primátora města Plzně a předseda představenstva PMDP.

„Těší nás, že jsme silným technologickým partnerem právě měst Plzeň a Bílina. Prostřednictvím pokrytí 5G sítě městům zajistíme smysluplné využití této nejmodernější technologie, jež povede k dlouhodobému rozvoji, zvýšení bezpečnosti a efektivní správě obou měst. 5G síť je zároveň veřejná, takže bude dostupná i pro místní obyvatele a podnikatele,“ říká Tomáš Linhart, ředitel pro veřejnou správu společnosti O2 Czech Republic.

V Plzni je první lokalitou Petrohrad, v Bílině centrální a jižní část města a sídliště Za Chlumem. Nová vysílací technologie je připravena pro spuštění do standardního provozu, což je základním předpokladem budoucího využití pro přípravu, testování a provoz nejrůznějších zákaznických řešení a aplikací s využitím 5G mobilních technologií. O2 spouští v obou městech plnohodnotnou mobilní síť 5G ve frekvenčním pásmu 3,7 GHz (tzv. C-band) na bloku o šířce 40 MHz vlastního přídělu kmitočtů. Síť v Plzni a Bílině bude sloužit nejen pro další aktivity v rámci projektu, ale bude současně i veřejně dostupná pro obyvatele a návštěvníky města.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme