Australané požadují od velkých firem kladení zvýšeného důrazu na CSR

Australští zaměstnanci očekávají od nadnárodních korporací větší iniciativu v rámci zapojení se do aktivit společenské odpovědnosti firem.

Národní průzkum prokázal, že mnozí pracující Australané vnímají zisk a fiskální odpovědnost v rámci cílů firmy jako nedostatečné a žádají od podniků zvýšenou iniciativu při řešení společenských problémů. Nejnovější zpráva Výboru pro hospodářský rozvoj Austrálie (CEDA) se podrobněji zabývá očekáváním veřejnosti, že se podniky budou řídit etickými zásadami s ohledem na společenské otázky a životní prostředí.

Více než 70 % veřejnosti souhlasilo s tím, že korporace by měly klást rovnoměrně stejný důraz na hospodářskou, environmentální a sociální výkonnost svého podniku. Více než tři čtvrtiny respondentů podpořily hlavní představitele firem, jež se vyjadřují k otázkám národního významu, včetně sociálních a environmentálních témat. Komunita tedy považuje za přijatelné, aby zástupci jednotlivých společností prokázali vazbu na širší národní zájem. Průzkum byl proveden napříč různými věkovými skupinami, pohlavími a lokalitami Australského společenství a odhalil rovněž značný skepticismus, neboť zpráva též popisuje situaci současné nedůvěry široké veřejnosti v etické jednání korporací, kdy pouze méně než polovina dotazovaných věří, že se etické chování velkých společností zlepšilo.

Ze zprávy jsou patrné mimojiné i mezigenerační rozdíly v prioritách členů komunity. Miléniálové se domnívají, že nejvyšší prioritou podnikání by mělo být životní prostředí, etické dodavatelské řetězce a rovnováha mezi prací a životem zaměstnanců, zatímco reprezentanti baby boomu věří, že nejdůležitější by pro podnikání měly být kvalitní výrobky.

Zdroj: businessnewsaus.com.au
Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře agentury CzechTrade Sydney.

• Teritorium: Austrálie

Doporučujeme