Ázerbájdžán a Gruzie představují zajímavé trhy pro české exportéry (video)

Ázerbájdžán je země, která je určitě velmi důležitá a významná pro české exportéry, a to nejenom pro podnikatelské subjekty, ale například i pro subjekty, které se zabývají vědou a výzkumem.

Ázerbájdžán je země, která je, co do počtu obyvatel, shodná nebo podobná České republice. Povědomí o České republice v Ázerbájdžánu je velmi silné. Je to víceméně země, která zná kvalitu české práce, kvalitní výrobky, zná ve své podstatě i schopnosti českých lidí, ve své podstatě ve vztahu k produkci jednotlivých výrobků, ale i služeb, tzn. že je zájem o produkci a služby z České republiky.

Do určité míry je tam možná negativní vliv to, že jedná se přece jen o postkomunistickou sovětskou zemi, kde ten vliv, řekněme, toho státního sektoru stále ještě je, proto to podnikatelské prostředí není tak úplně stejné, jako například jsou někteří naši exportéři zvyklí, například v Evropské unii.

Ázerbájdžán je země s jednou z nejsilnějších ekonomik Jižního Kavkazu. A přestože je do určité míry závislá především na těžbě nerostných surovin, jakými jsou ropa a samozřejmě i plyn, došlo tam k velké diverzifikaci té závislosti na těžbě ropy a zemního plynu především po roce 2015, kdy byla velká krize, a toto určilo i vlastně směr vývoje té země z hlediska změn ve vztahu k rozvíjení si nových oblastí ekonomických s ohledem na nové technologie, na nové typy nebo druhy průmyslu i zemědělství.

Perspektivní obory v Ázerbájdžánu

Ázerbájdžán v současné době je velmi orientován, jak už jsem zmínil, na nové technologie. Proto jsem přesvědčen o tom, že pro české exportéry, kteří mají potenciál z hlediska nových technologií v oblasti například zemědělství, v oblasti petrochemického průmyslu, nebo můžeme říci i o věcech, jako je například smart technologie v oblasti smart cities, ale i v zemědělství, zdravotnictví atd., mají opravdu velký potenciál v těchto zemích nebo v této zemi uspět.

Ilustarční obrázek

Co se týče Ázerbájdžánu, je tam i celá řada významných podpor z hlediska investic především v oblasti zemědělství, strojů i výroby. Proto bych rád doporučil českým exportérům nezvažovat pouze export, ale i případně export výroby, kdy ve své podstatě za velmi výhodných podmínek, přenesení výroby může znamenat například úsporu v distribuci té výroby dále na východ, protože Ázerbájdžán vlastně stojí na křižovatce mezi Dálným východem a Evropou. Je tam vytvořena celá řada míst, kde bezcelně můžou začít podnikat, a to si myslím, že zefektivní případně ten export.

Můžu říci, že Ázerbájdžán, jak jsem už zmínil, z hlediska těch technologií dbá samozřejmě na tu kvalitu, ale určitě také, jak se říká, za rozumnou cenu, tzn. není možné si myslet, že pokud ten náš výrobek je, ve své podstatě, příliš drahý nebo neodpovídá úplně ta kvalita versus ta cena, takže by tam uspěl už jenom z důvodu toho, že je tady nějaká tradice atd. Nicméně zájem obecně o spolupráci s Evropou, Evropskou unií je určitě obrovský. O čemž svědčí, například i to, že samotná Evropská unie s Ázerbájdžánem spolupracuje na celé řadě projektů především v oblasti životního prostředí, čistoty vody atd. Takže já věřím, že pro naše exportéry, i vzhledem k tomu, že to je skutečně země, kde je garantovaná ta platební schopnost nebo ta morálka, tak určitě je to velmi důležitý trh.

Obchodní zvyklosti v Ázerbájdžánu

Zvyklosti v Ázerbájdžánu z hlediska rozvíjení obchodů a díky té kultuře, která tam je, jsou závislé především na trpělivosti. Tzn. je asi velmi důležité se připravit na to, že potenciální export, obchod a případně navázání vztahu není otázka minut, dnů, ale že to může trvat i, dejme tomu, několik týdnů, ale v momentu, kdy ten zájem opravdu bude potvrzen, tak potom ten obchod skutečně vzniká. V Ázerbájdžánu je určitě dobré mít, a je to určitou výhodou, znalosti jazyka ruštiny. Nicméně jako jedna z mála zemí, angličtina zde je také velmi využívaná, především v té oblasti jednání s firmami, popřípadě s korporáty atd. Pokud to jednání by mělo být vedeno s orgány státní správy a samosprávy, tak tam samozřejmě ta ruština je obrovským benefitem pro ta jednání. Gruzie, tam ta ruština je určitě silnější, tam je třeba stále využívat tu ruštinu, ale věřím tomu, že naši exportéři, kteří se do těchto teritorií chtějí vrhnout, tak určitě ruštinu ovládají.

Gruzie

Já bych možná ještě zmínil pár slov o Gruzii, která je vlastně sousedící zemí, protože kancelář CzechTrade, která sídlí sice v Baku, má i ve svém portfoliu činností, a ve své podstatě zodpovědnosti, i Gruzii. Dohromady obě dvě země tvoří zhruba 13 milionový trh, což může být zajímavé i pro toho koncového klienta nebo pro spotřebitelskou výrobu, ale z hlediska toho využití v té Gruzii, tak tam je určitě velký zájem o stavebnictví, zemědělství. Nemá smysl tam například vyvážet víno, ale zase z hlediska pivovarnictví určitě je to zajímavý trh. Můžu říci, například lázeňství jednoznačně a obecně samozřejmě turismus. Na rozdíl od Ázerbájdžánu Gruzie má ten vztah s Evropskou unii mnohem silnější, je tam mnohem více té podpory ze strany Evropské unie, ale samozřejmě i ze strany České republiky. Můžu například zmínit Českou rozvojovou agenturu, kde je určitě možné využít exportních aktivit i v rámci této podpory, což ovšem už neplatí, například v tom Ázerbájdžánu díky té silné ekonomice.

CzechTrade Baku

My jako CzechTrade tam řešíme především primárně B2B aktivity, tzn. jsme schopni vyhledat, a to je ten hlavní úkol, který je tam pro mě, pro vás, pro exportéry, je najít vám toho pravého partnera, který vám pomůže, a který s vámi skutečně zajistí ten váš export, ať už služeb nebo produkce. Určitě jsme schopni vám nabídnout služby i další, jako je průzkum trhu, ověření možnosti, jestli je vůbec zájem o ten váš produkt, popřípadě o tu danou službu. Jsme schopni samozřejmě v tom teritoriu vám pomoci, i případně s překlady, s místem pro daná jednání atd. A protože já mám konkrétně obě dvě země na starosti, ony ty služby jsou podobné v obou dvou zemích, tak samozřejmě doporučuji zvážit setkání s partnery v obou dvou zemích, protože pro vaše cesty do těchto teritorií je to určitě efektivní způsob, jak využít obě dvě země ke zjištění vlastně nebo prohloubení toho exportu.

Kromě služeb, které jsem zmínil, tak bych mohl doplnit, že samozřejmě jsme schopni zabezpečit i účast v případě veletrhů. Většinou je ideální to spojit i případně s individuálním službami tzn. tak, aby ti vystavovatelé naši čeští, kteří tam budou, nejenom měli možnost to prezentovat běžným účastníkům, ať už národním nebo mezinárodním, ale už vyloženě tam mít domluvené cílené schůzky s klíčovými partnery dle zájmu jednotlivých exportérů. Rád bych ještě možná zmínil tu skutečnost, že zahraniční kancelář CzechTrade sídlí na zastupitelském úřadu České republiky v Baku, což je poměrně velmi důležité především pro jednání s orgány státní správy a samosprávy a mohu říci, že v obou zemích ta spolupráce se zastupitelskými úřady je opravdu výborná.

Kontakty na zahraniční kancelář CzechTrade v Baku najdete na stránkách Czechrade.

• Teritorium: Ázerbájdžán | Gruzie
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme