Belgie navýší produkci energie z větrných zdrojů a propojí rozvody

Belgie do poloviny r. 2026 vybuduje s podporou EU umělý energetický ostrov: inovativní v tom, že bude kombinovat výrobu energie na moři a roli centra pro přeshraniční rozvody energií z obnovitelných zdrojů.

Od roku 2026 se bude připravovat výstavba a instalace infrastruktury vysokého napětí pro transfer energie vyrobené z větru na pobřeží. Další propojení s Velkou Británií a Dánskem rozšíří již existující systém o hybridní konektor Nautilus a o TritonLink.

Ilustrační fotografie

Pro české firmy se nabízí v rámci uvedených záměrů možnost se zaměřit na propojení energetických sítí, což zahrnuje komplexní řešení včetně IT oblasti. Další možnosti budou ve výrobě turbín a dalších komponentů pro větrnou energetiku: základen pro větrné turbíny, kabelů, transformátorů, rozvodných zařízení nebo instalačních, servisních a dalších plavidel pro větrné elektrárny na moři.

ExportMag.cz: Ve světě vznikne síť ekologických učeben Archimedes s českými technologiemi

Výstavba umělého energetického ostrova

Belgické konsorcium TM Edison, složené ze stavebních společností DEME a Skupiny Jan De Nul, vyhrálo v roce 2023 mezinárodní tender vyhlášený nadnárodní společnosti Elia, která spravuje přenosné sítě v Belgii a Německu (pod jménem 50 Hertz) na výstavbu umělého energetického ostrova. Ostrov princezny Elisabeth o velikosti asi 6 hektarů bude umístěn 45 km od pevniny. Jeho výstavba bude podpořena z Národního plánu obnovy EU pro Belgii (100 mil Euro).

Ostrov princezny Elisabeth bude vybudován v období od začátku r. 2024 do srpna 2026. Poté v r. 2026 začne výstavba a instalace infrastruktury vysokého napětí, která umožní přenos energie vyrobené z větru na pobřeží skrze přenosnou soustavu spravovanou společností Elia. Tato společnost má zajistit, že všechny větrné farmy budou plně propojeny s pevninou do r. 2030. Na ostrově se napojí přenosné kabely z větrných farem v této zóně.

Ostrov bude zároveň propojen s dalšími větrnými farmami v Severním moři. Tím se stane ve světovém měřítku prvním centrem umístěným mimo pevninu pro integrované mezinárodní propojení hybridního charakteru (hybrid interconnector) energie získané z větrných farem a dalších obnovitelných zdrojů (vodík).

Propojení s dalšími státy

V rámci toho vybuduje Belgie dodatečné vedení elektrické energie s Velkou Británií a Dánskem rozšiřující již existující systém podmořských vedení Nautilus a Triton. Operátoři přenosných soustav z Belgie, Dánska, Německa a Nizozemska se zavázali k propojení větrných mořských farem mezi více států (meshed offshore grid).

Ilustrační fotografie

Vybudování umělého ostrova, mezinárodního propojení a jeho rozšíření probíhá v širším rámci, jehož cílem bude získat další energii z obnovitelných zdrojů v Severním moři a udělat jej „zelenou elektrárnu Evropy“. Tento cíl deklarovali v dubnu 2023 ministři energetiky devíti států v Deklaraci z Ostende – Severní moře jako evropská zelená elektrárna: Belgie, Dánsko, Německo a Nizozemsko jako původní signatáři předchozího summitu premiérů a deklarace na obdobné téma z Esbjergu. K nim se přidali v tomto roce v Ostende Francie, Irsko, Norsko, Lucembursko a Velká Británie. Summitu v Ostende se účastnila také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen a dle jejích slov mají cíle summitu podporu Evropské komise.

V rámci revidované transevropské energetické sítě (TEN-E) by tak mělo dojít ke zvýšení současné kapacity obnovitelné energie z větru na 120 GW v r. 2030 a 300 GW v r. 2050. Podle Deklarace z Ostende ministrů energetiky zúčastněných států plánují Belgie, Dánsko, Německo a Nizozemsko propojit první systém energetických ostrovů a klustrů v Severním moři okolo roku 2025 (power hub combined with meshed offshore grid).

Tato nová propojení, k jejichž vybudování se další signatáři Deklarace z Ostende mohou připojit, mají přispět také k navýšení produkce obnovitelného vodíku. Podrobnosti k řešení propojení elektrických sítí mezi belgickým umělým ostrovem, pevninou v Belgii a konektory Nautilus and TritonLink lze najít na webu Elia.

Belgium Offshore Platform také představila na semináři se společností Elia podzim 2022 varianty řešení propojení elektrických sítí mezi belgickým umělým ostrovem, pevninou v Belgii a konektory Nautilus and TritonLink.

Posílení evropské výrobní kapacity v oblasti energie z obnovitelných zdrojů

Při příležitosti summitu v Ostende vyzvalo sdružení průmyslu z devíti zemí účastnících se summitu v Offshore Renewable Industry Declaration k finanční, regulatorní a další podpoře evropských průmyslových řešení a evropské produkce (made in Europe). Dle deklarace, sdružující více než 100 velkých společností z celého výrobního řetězce obnovitelné energetiky jinak nebude mít domácí průmysl ze států EU kapacity naplnit tyto ambiciózní cíle. V prohlášení průmyslu se uvádí, že je naléhavě nutné posílit evropské výrobní kapacity v oblasti větrné energie a vodíku z obnovitelných zdrojů.

Ilustrační fotografie

Dle Deklarace tohoto průmyslu bude třeba pro naplnění uvedených politických cílů ve výrobě energií z udržitelných zdrojů – větru i vodíku – se zaměřit na podporu produkce, která je již nyní nedostatečná: zejména základen pro větrné turbíny, kabelů, transformátorů, rozvodných zařízení nebo instalačních, servisních a dalších plavidel pro větrné elektrárny na moři. Na základě summitu a deklarace z Ostende lze očekávat, že se o podpoře EU bude nadále jednat v příslušných formátech EU.

Pro české firmy se nabízí v rámci uvedených záměrů možnost se zaměřit na propojení energetických sítí, což zahrnuje komplexní řešení včetně IT komponentu. Další možnosti budou ve výrobě turbín a dalších komponentů pro větrnou energetiku, kde jejich produkce evropskými firmami bude vyžadovat podstatné navýšení, aby byla dostatečná pro rozšíření kapacit větrné energetiky. Významným aspektem může být podpora ze strany EU ve finanční i regulatorní oblasti.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bruselu (Belgie). Autorka: Eva Kordová, zástupkyně velvyslance.

• Teritorium: Belgie | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme