Budoucnost zemědělství v Chile a nové příležitosti pro české firmy

Zemědělství v Chile představuje jednu z důležitých ekonomických aktivit země. V roce 2023 zaměstnává zemědělsko-potravinářský průmysl okolo 5,5–6,8 % obyvatelstva.

Zároveň se každoročně podílí zhruba 3–4,5 % na HDP země. Chile patří mezi největší exportéry v rámci zemědělského průmyslu na světě a vyváží své výrobky do více než 170 zemí světa. Přední místo zaujímá například ve vývozu vína, kde v roce 2022 obsadilo čtvrté místo s 8,3 miliony exportovaných hektolitrů.

Ilustrační fotografie

Zemědělství má tedy v Chile důležitou úlohu nejen v rámci domácí sféry, ale i v rámci zahraničního obchodu. Proto se chilská vláda s jednotlivými ministerstvy snaží sektor nadále modernizovat, aby došlo k jeho adaptaci na měnící se prostředí. Globální oteplování se podílí na stále větším nedostatku vody, častějšímu vzniku požárů či změně migrace ryb v oceánech, což značně ovlivňuje zemědělskou produkci a rybolov.

V budoucnu se tedy chilský zemědělský sektor bude zaměřovat především na následující oblasti: udržitelné zemědělské postupy, integrace moderních technologií, vodohospodářství, odolnost vůči klimatu, proexportní zemědělství, genetický výzkum a modifikace plodin, městské a vertikální zemědělství, cirkulární ekonomika a redukce odpadu a diverzifikace trhu.

ExportMag.cz: Jihoameričané jsou posedlí krásou. Investují do ní navzdory krizi

Udržitelné zemědělské postupy: Chile věnuje stále více pozornosti udržitelným zemědělským postupům a jejich zavádění do praxe, včetně organického zemědělství, precizního zemědělství a agroekologie. Cílem těchto postupů je snížit dopad zemědělství na životní prostředí, chránit přírodní zdroje a zlepšit zdraví půdy.

Integrace moderních technologií: Integrace technologií pro zemědělství, jako je používání dronů, senzorů, umělé inteligence, satelitních technologií, autonomního a asistovaného řízení strojů, automatizace, „Internet of Things“, digitalizace či sběru a analýzy dat bude pravděpodobně pokračovat. To může pomoci při monitorování plodin, optimalizaci zavlažování, snížení administrativní zátěže a zlepšení celkového řízení produkce.

Vodohospodářství: nedostatek vody je v Chile vážným problémem kvůli jeho suchému a polosuchému klimatu. Budoucnost zemědělství bude pravděpodobně zahrnovat účinnější techniky hospodaření s vodou, jako je kapkové zavlažování a sběr dešťové vody, aby bylo zajištěno udržitelné využívání povrchové, podzemní i dešťové vody.

Odolnost vůči klimatu: vzhledem k měnícím se klimatickým podmínkám a potenciálu častějších extrémních povětrnostních jevů se chilské zemědělství bude muset přizpůsobovat, aby zajistilo odolnost plodin a minimalizovalo případné ztráty. To by mohlo zahrnovat pěstování plodin odolných vůči suchu a používání zemědělských postupů šetrných ke klimatu.

Ilustrační fotografie

Proexportní zemědělství: Chile má dlouhou historii zemědělského vývozu, včetně ovoce, vína, mořských plodů a dřevařských produktů. Budoucnost může v těchto sektorech zaznamenat pokračující růst se zaměřením na udržení standardů vysoké kvality a plnění požadavků mezinárodního trhu.

Genetický výzkum a modifikace plodin: pokračující výzkum genetiky plodin a biotechnologie by mohly přispět k vývoji plodin, které lépe vyhovují chilskému klimatu a dokážou odolat různým výzvám, jako jsou škůdci, choroby a měnící se podmínky prostředí.

Městské a vertikální zemědělství: s rostoucí urbanizací lze očekávat nárůst iniciativ městského zemědělství a vertikálních zemědělských systémů. Tyto přístupy by mohly pomoci dodávat čerstvé produkty městskému obyvatelstvu při efektivním využití omezeného prostoru.

Cirkulární ekonomika a redukce odpadu: budoucí trendy by mohly zahrnovat hledání inovativních způsobů opětovného využití zemědělského odpadu a vedlejších produktů, jako je výroba bioenergie, kompostování a dalších příležitostí pro implementaci cirkulární ekonomiky, vč. redukce a používání recyklovatelných obalových materiálů.

Diverzifikace trhu: zatímco tradiční zemědělské produkty budou pravděpodobně i nadále hrát důležitou roli, diverzifikace do nových plodin a produktů by mohla být strategií pro zmírnění rizik a využití nových tržních trendů.

Zde se otevírají nové příležitosti pro české firmy, které se zaměřují např. na geografické, informační či komunikační systémy, které jsou nezbytné pro sledování pohybu mořských živočichů a následné vyhodnocování dat spojených s rybolovem. Hledají se také inovativní způsoby, jak zajistit efektivnější nakládání s vodou a ostatními zdroji, aby se postupovalo udržitelným způsobem a nedocházelo ke zbytečnému plýtvání, což je jedním z hlavních cílů chilské vlády v rámci strategie pro zemědělství pro období 2022–2026.

Ilustrační fotografie

Podpora inovací se týká i biotechnologií spojených se šlechtěním rostlin či technologií zaměřených na recyklaci. V rámci mnohých projektů Chile usiluje také o vyšší míru automatizace a robotizace zemědělství.

Chile představuje stabilní prostředí pro investice, kde nezanedbatelnou roli v ekonomické sféře hraje zemědělství. České firmy mohou navíc v rámci podnikání využít nové příležitosti, které přinese nová Pokročilá rámcová dohoda mezi EU a Chile, která by měla být podepsána do konce roku 2023, a která přinese další významné usnadnění obchodu a investic mezi EU a Chile, vč. odstranění většiny cel a mimocelních překážek.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Santiagu de Chile (Chile). Autorky: Petra Nostas Arias, DEK, Adéla Jehličková, stážistka.

• Teritorium: Amerika | Chile | Zahraničí

Doporučujeme