Češi představili projekt managementu vody v brazilském regionu

Ve dnech 20. a 21. září  2023 proběhl v Cuiabá (stát Mato Grosso) první brazilský projekt v rámci programu Agenda 2030 Ministerstva zahraničních věcí – Česká řešení optimalizace managementu vody v udržitelném využití brazilského Pantanalu.

Na projektu spolupracovalo Velvyslanectví České republiky v Brasília, Česká zemědělská univerzita Praha a Národní institut pro výzkum Pantanalu (INPP – Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal), patřící pod Federální univerzitu státu Mato Grosso (UFMT). Finančně jej podpořila rovněž brazilská federální vláda prostřednictvím Ministerstva pro vědu, technologii a inovace.

Ilustrační fotografie

Stát Mato Grosso se nachází ve středozápadní části země, jihovýchodní část představuje bažina Pantanal, hustota obyvatelstva je pouze 3,45 obyvatele na km2 a patří tak k nejřidčeji osídleným oblastem Brazílie. Životní podmínky státu jsou proto ztížené, v posledních letech trpí oblast Pantanalu jak socioekonomickými aktivitami, tak environmentálními dopady v důsledku nedostatečného environmentálního plánování. Jedním z největších problémů jsou rozsáhlé záplavy v důsledku nekontrolovatelného a rychlého nárůstu zemědělských aktivit a  erozivní procesy na okrajích Pantanalu.

Tahounem rychle rozvíjejícího se hospodářství je právě zemědělská produkce (kukuřice, sója, sezam určený prakticky na export či bavlna). Extenzivní zemědělství však naráží na kapacitní limity a prakticky jedinou cestou pro zvýšení produkce je zavádění efektivních systémů pěstování plodin. Podle všeho se nyní otevírá cesta k tomu, jak by k zefektivnění zemědělství mohla přispět i česká chytrá řešení.

ExportMag.cz: Jihoameričané jsou posedlí krásou. Investují do ní navzdory krizi

Cílem projektu bylo předání českého know-how se zaváděním komplexního „smart“ integrovaného datového systému pro podporu zemědělské výroby a využívání vodních zdrojů v lokálních a regionálních podmínkách, dále rovněž zahájení dlouhodobější spolupráce mezi ČZU a INPP a příprava konkrétních návazných projektů na základě požadavků brazilské strany, a to i s využitím dalších finančních nástrojů MZV a zapojením do projektů EU.

V neposlední řadě projekt prezentoval několik konkrétních technických řešení optimalizace využívání vodních zdrojů tak, jak byly implementovány v rámci různých aktivit jak ČZU, tak i firmou Lesprojekt-služby v oblasti Argentiny a Kolumbie. S využitím zkušeností těchto projektů je pak možné efektivně navázat dalšími exportními příležitostmi pro české podnikatelské subjekty. Celý projekt v kontextu smart zemědělství byl prezentován rovněž guvernérovi státu Mato Grosso (MT), Průmyslové federaci státu Mato Grosso FIEMT a také státnímu tajemníkovi pro rozvoj státu MT.

Ilustrační fotografie

Projekt byl realizován formou česko-brazilského semináře a návazných jednání se zástupci UFMT a státní univerzity Mato Grosso UEMT. Za českou partnerskou stranu se na něm lektorsky podíleli experti Fakulty životního prostředí ČZU se zkušenostmi s danou problematikou a její aplikací v Latinské Americe – Michal Kuráž, který se podílí na vývoji matematických modelů aplikovatelných ve vodním hospodářství i udržitelném zemědělství a autor modelu DRUtES, který popisuje dynamiku vody v půdách, a Zuzana Boukalová, která se dlouhodobě podílí na mezinárodní spolupráci s latinskoamerickými subjekty v rámci evropských projektů především v oblasti řízení vodních zdrojů, jejich ochrany před povodněmi/suchem i před znečištěním a při využívání cloudové aplikace / portálové webové služby vhodné pro organizaci spolupráce všech zájmových uživatelů

Seminář, konaný dne 20. září 2023, uvedla paní Marinez Isaac Marquez, zástupkyně ředitele INPP a velvyslankyně České republiky Pavla Havrlíková. Michal Kuráž se věnoval především hydrologickým modelům malých a velkých rozměrů, jakožto nástroji pro řízení vodních zdrojů a zemědělské produkce – aplikaci řízení vodních zdrojů prediktivními hydrologickými modely, které jsou využívány pro krátkodobou a střednědobou analýzu k zajištění rovnováhy vody  v půdě a hydrografických povodích, a to při vzetí v úvahu dat COPERNICUS, předpovědí počasí a scénářů změny klimatu.

Zuzana Boukalová se zaměřila na prezentaci realizovaného projektu AgriClima v rámci programu Globalstars/Eureka v Argentině (optimalizace zavlažování vinic), který by bylo možné adaptovat na odlišné geografické a hydrologické podmínky a aplikovat i pro brazilské konečné uživatele, a to nejen v Mato Grosso. Informovala rovněž o možných nástrojích financování potenciální bilaterální spolupráce – společných česko-brazilských projektů (B2B, Globstars/Eureka).

Odbornou část semináře doplnila přednáška pana Evandra Trachty, honorárního konzula České republiky ve státě Mato Grosso do Sul, který se věnoval práci geologa a geografa Vlastibora Blumy. Ten od 60. do 90. let působil ve státech Mato Grosso a Mato Grosso do Sul a výrazným způsobem se zasadil o geologický a geografický výzkum Pantanalu a o rozvoj udržitelné turistiky oblasti Pantanalu.

Ilustrační fotografie

Semináře se účastnilo na čtyřicet odborníků ze vzdělávacích a výzkumných institucí státu Mato Grosso (např. Národní institut vědy a technologie, Technologický park, Institut fyziky UFMT, Institut geografie), institucí aktivních v sektoru ochrany životního prostředí, NGO z oboru (např. Ecotrópica, Ženy pro záchranu Pantanalu), podnikatelských subjektů i federálních, státních a lokálních institucí. Přítomni byli rovněž zástupci vedení federální univerzity, včetně jejího rektora, který pronesl závěrečné slovo, i prorektora pro mezinárodní vztahy.

Ve dnech 20. a 21. září 2023 se uskutečnila následná bilaterální jednání, a to jak se zástupci státní univerzity UEMT, tak s vedením Institutu geografie. Zástupci Institutu geografie informovali o projektu, realizovaném společně s institutem INCRA – Národní institut pro kolonizaci a zemědělskou reformu, který aplikuje od roku 2008 systém sběru informací o odlesňování, požárech a zejména zemědělské aktivitě osídlení v bezprostřední blízkosti Pantanalu. Zavedení prezentovaného českého systému optimalizace zavlažování by zefektivnilo stávající aplikovaný systém, který je založen na empirických datech, nepracuje však s predikcemi počasí.

Výsledkem akce je konkrétní zájem o navázání spolupráce a předložení společného projektu k aplikaci českých řešení optimalizace zavlažování v Mato Grosso. Návazným krokem bude jednání s technickým realizátorem – společností Lesprojekt-služby k možnostem podání B2B projektu zaměřeného na studii proveditelnosti řešení ve specifických podmínkách Pantanalu a vyhledání partnerů pro předložení projektu v rámci nejbližší výzvy Globstars. V dlouhodobějším měřítku se zvažuje i společné zapojení do vhodné výzvy programu HORIZON EUROPA. O spolupráci na projektu již projevila zájem také federální univerzita v Campo Grande ve státě Mato Grosso do Sul (UFMS).

Vedení univerzity zároveň projevilo zájem o spolupráci s ČZU i v dalších oblastech, čeští experti proto do České republiky odjíždějí s návrhem MoU. Profesorem Evandrem Aparecido Soares da Silvou byl indikován zájem o spolupráci i s dalšími univerzitami v České republice, konkrétní univerzity či obory budou předmětem dalších jednání. Vedle společného výzkumu se bude jednat především o mobilitu studentů a profesorů.

Ilustrační fotografie

UFMT byla založena v roce 1970, a to sloučením fakulty práva (z roku 1934) a Institutu věd a filozofie v Cuiabá, založeného v roce 1966. S ohledem na geografickou polohu města Cuiabá na rozhraní geografických mikroregionů Pantanal, Amazonie, Araguaia a Cerrado jsou její aktivity zaměřeny právě na biodiverzitu a životní prostředí.

Realizace celého projektu byla zároveň zasazena do kontextu oficiální návštěvy velvyslankyně Pavly Havrlíkové do státu Mato Grosso. Informace o průběhu a výsledcích semináře a zaměření ekonomické diplomacie ČR v Brazílii a MT na chytrá řešení řízení zdrojů bylo proto možné prezentovat i během jednání VZÚ s guvernérem státu Mauro Mendesem, kterého se účastnila také paní Zuzana Boukalová, a během jednání na Průmyslové federaci státu Mato Grosso (FIEMS), kterého se účastnil pan Evandro Trachta.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Brasílii (Brazílie).

• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme