Češi se mohou zapojit do společných výzkumných projektů s Kanadou

Aktuálně probíhá několik výzev k předkládání výzkumných projektů v rámci programů základního a aplikovaného výzkumu, do kterých je zapojena i Kanada a především výzkumná centra v provincii Québec.

Pro české subjekty se nabízí zajímavé příležitosti, jak posílit existující vztahy s kanadskými partnery nebo navázat nové. V letošním roce se opět nabízí řada zajímavých příležitostí v oblasti financování výzkumných projektů, do kterých se mohou zapojit české i kanadské podniky a výzkumné organizace.

Ilustrační fotografie

Kanada je v podpoře výzkumu, vývoje a inovací velmi aktivní a má České republice rozhodně co nabídnout. Níže uvedené výzvy by českým firmám a akademickým institucím mohly pomoci navázat, případně rozšířit spolupráci s atraktivními kanadskými partnery.

Optická kabeláž od výrobce z Jihlavska slouží vojskům NATO i armádě Ukrajiny

Přehled výzev

Eurostars-3

Dne 10. února 2023 byla vyhlášena 4. společná výzva v rámci Evropského partnerství Eurostars, jejímž cílem je podpora inovativních malých a střední podniků. Přihlásit se lze do 13. dubna 2023 prostřednictvím projektové platformy EUREKA.

Účastníci mohou získat přístup k veřejným prostředkům na mezinárodní projekty spolupráce v jakékoli oblasti. Jednou z podmínek je vytvoření projektového konsorcia s minimálně dvěma na sobě nezávislými subjekty ze dvou zemí Eurostars, z čehož jedna musí být z EU nebo přidružené země Horizon Europe, mezi které patří právě i Kanada. Více k podmínkám účasti, včetně financování nebo délky naleznete na stránkách EUREKA.

Projekty jsou vybírány na základě kvality a efektivity realizace, dopadu projektu a stupně inovace. Více informací k výzvě a podmínkám pro české zájemce je k dispozici na stránkách MŠMT.

V létě 2023 bude vyhlášená další Eurostars výzva, která bude probíhat od 13. července do 14. září.

Ilustrační fotografie

Výzkum nerostných surovin: ERA-MIN3

Do 30. března 2023 je možné podat návrh projektu v rámci výzvy mezinárodního programu ERA-MIN 3 zaměřeného na oblast neenergetických nezemědělských surovin. Českou financující organizací je Technologická agentura ČR (TA ČR), která podpoří české uchazeče v maximální výši 350 tisíc eur na jeden projekt (maximálně 85 % nákladů).

O podporu se mohou ucházet podniky a výzkumné organizace. Čeští uchazeči musí splňovat národní podmínky, které jsou zveřejněné v dokumentu Základní parametry výzvy ERA-MIN Call 2023, vycházející z Programu EPSILON (Podprogram 2 – Energetika a materiály).

Projektové návrhy mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia tvořena alespoň třemi způsobilými nezávislými partnery, kteří žádají o financování alespoň ze tří zúčastněných zemí. Mimo členské státy EU se do výzvy zapojí také Kanada, konkrétně quebecké centrum pokročilého výzkumu materiálů a inovací PRIMA Québec.

Výzva je zaměřena mj. na dodávky surovin z průzkumu a těžby, posílení oběhového hospodářství, ICT, nebo posuzování životního prostředí a klimatu.

Aktuální informace včetně podrobných podmínek pro zapojení českých uchazečů jsou k dispozici na webových stránkách ERA-MIN a TA ČR.

Ilustrační fotografie

Výzkum kvantových technologií

Do 11. května 2023 lze podat návrh projektu v rámci výzvy programu QuantERA zaměřeného na výzkum kvantových technologií. Přihlásit se lze do dvou výzev zaměřených na základní výzkum (Quantum Phenomena and Resources a aplikovaný výzkum (Applied Quantum Science).

Hlavními tématy jsou kvantové jevy a zdroje a aplikovaná kvantová věda. Oblastmi výzkumu jsou pak kvantová komunikace, kvantová simulace, kvantové výpočty, kvantové informační vědy, kvantová metrologie, snímání a zobrazování.

Výzva aplikovaného výzkumu bude financována TA ČR, která podpoří české uchazeče v celkové výši 750 tisíc eur (maximum podpory jednoho projektu není stanoveno). Čeští uchazeči musí splňovat národní podmínky vycházející z Programu EPSILON (Podprogram 1 – Znalostní ekonomika).

Projekty mohou předkládat mezinárodní projektová konsorcia složená minimálně ze tří partnerů z nejméně tří zapojených zemí a musí být financovány nejméně třemi různými poskytovateli. Maximální velikost konsorcia není omezena. Mimo členské státy EU se do výzvy zapojí také Kanada, konkrétně quebecké centrum pokročilého výzkumu materiálů a inovací PRIMA Québec a PROMPT.

Rozpočtová alokace MŠMT v rámci výzvy základního výzkumu činí 500 tisíc eur. Pro aktuální informace včetně podrobných podmínek pro zapojení české uchazeče sledujte webové stránky QuantERA a TA ČR a MŠMT.

Ilustrační fotografie

Programy Eureka klastrů SMART a CELTIC-NEXT

SMART – do 3. května se lze přihlásit do výzvy klastru SMART, jehož hlavním cílem je podpora spolupráce a mezinárodních projektů výzkumu, vývoje a inovací.

Mezi hlavní oblasti technického zaměření patří pokročilé výrobní procesy, digitální a virtuální procesy nebo udržitelná výroba. Klíčovými oblastmi použití by měl být aerospace, automotive nebo železniční doprava.

Projekty SMART musí mít alespoň dva partnery ze dvou různých zemí programu Eureka. Minimální ani maximální rozpočet není stanoven a projekt musí trvat dva až tři roky. Koordinátorem na české straně je MŠMT, za Kanadu pak National Research Council.

Více se dozvíte na stránkách EUREKA nebo u národního projektového koordinátora na e-mailu Klara.Musilova@msmt.cz.

CELTIC-NEXT – do 24. května se lze přihlásit do výzvy CELTIC-NEXT, která podporuje komunikační digitální projekty nové generace. Koordinátorem na české straně je MŠMT, participující zemí je i Kanada. Více informací je k dispozici na stránkách EUREKA nebo kontaktujte národního projektového koordinátora na e-mailu Klara.Musilova@msmt.cz.

Více k příležitostem spolupráce s Kanadou v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, meziuniverzitní spolupráce či mobility se dočtete v článku Generálního konzulátu ČR v Torontu.

V případě zájmu o zmíněné výzvy nebo jakýchkoliv otázek kontaktujte uvedené české koordinátory nebo také obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Kanadě.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ottawě (Kanada). Autor: Jan Kubačka, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí

Doporučujeme