Česká republika definovala, co je rodinné podnikání

Česká republika se zařadila mezi státy, kde jsou jasně definovány rodinné firmy. Vláda schválila definici rodinného podnikání. Základ schválené definice připravila do schvalovacího procesu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) již na konci roku 2017.Myšlenka vytvoření definice vznikla v asociaci postupně v návaznosti na výzvu Evropského parlamentu a byla hlavním cílem práce AMSP ČR na poli podpory rodinného podnikání v posledních třech letech.

„Od roku 2012 pořádáme celostátní soutěž rodinných firem, ve spolupráci s nezávislou agenturou Ipsos realizujeme každoročně průzkum mezi rodinnými firmami k nejrůznějším tématům, propagujeme rodinné podniky mezi odbornou i laickou veřejností, setkáváme se s majiteli a nástupníky v rodinných firmách a sledujeme trendy v této důležité části naší členské základny. Všechny naše rodinné firmy spadají do segmentu malých a středních podniků (MSP),“ komentuje proces vzniku definice místopředseda představenstva AMSP ČR pověřený řízením Zdeněk Tomíček. 

„Základem návrhu textu definice byl celoevropský průzkum, který pro naši asociaci vypracovala firma Deloitte. Na návrhu textu definice s námi spolupracoval doc. JUDr. Bohumil Havel, autor zákona o obchodních korporacích. Definice prošla přes Hospodářský výbor Parlamentu ČR a přes složité meziresortní připomínkové řízení a hledání shody jsme nakonec dosáhli schválení textu naší vládou. Na stole byla i definice na úrovni právního předpisu, ale dohodli jsme se s ministerstvy, že nejefektivnější a nejrychlejší je nyní právě nelegislativní cesta, tedy usnesení vlády. K zákonné úpravě se chceme vrátit co nejdříve jak načerpáme dostatečné zkušenosti s uplatněním definice při podnikání u nás,” dodává Zdeněk Tomíček.

Proč se vyspělé země zabývají intenzivně rodinným podnikáním?

 • Rodinné podniky jsou největším zdrojem pracovních míst v soukromém sektoru. Rodinné podnikání má pevné a mimořádně důležité místo v české i evropské ekonomice. Podle dat evropské federace EFB, která od roku 1997 reprezentuje zájmy evropských rodinných společností, vytváří právě rodinné firmy v průměru 40–50 % pracovních míst v evropském soukromém sektoru.
 • Díky vyššímu poměru vlastního kapitálu mají větší schopnost přečkat složitá období recese a stagnace. To zásadně podporuje stabilitu celkového hospodářství.
 • Jsou schopné se rychle přizpůsobit změnám v ekonomicko-sociálním prostředí.
 • Hrají zásadní úlohu v regionálním rozvoji, vytvářejí trvalá pouta se zaměstnanci, zákazníky, dodavateli a místními komunitami.
 • Vykazují vysokou míru poctivosti a originální firemní kultury.
 • Jsou nejlepšími příklady v oblasti společenské odpovědnosti firem včetně aktivní péče o životní prostředí, ve kterém firmy dlouhodobě působí.
 • Rodinné firmy a farmy připívají k prevenci vylidňování venkova a jsou nositeli původních produktů.
 • Rodinné podniky spojuje ochota přinášet oběti a pocit odpovědnosti vůči zakladatelům a těm, kteří podnik převezmou.

Již několik let probíhá v ČR aktuální generační výměna ve vedení rodinných firem, farem a živností. Většina těchto firem vznikla po revoluci v 90. letech a jejich zakladatelé se sami na vlastních chybách učili, jak správně podnikat. Firmy rostly organicky tak, jak majitelé, většinou manželé, rostly profesně s nimi. I přes evidentní nedostatek obchodního vzdělání tito podnikatelé a jejich firmy dnes dorostli v silné lokální hráče anebo mají v mnoha případech vybudovanou silnou mezinárodní pověst.

Ať už se jedná o firmy střední velikosti nebo specializované malé firmy a živnosti, tak jejich převzetí novou generací rodinných nástupců není jednoduchý proces. Zahrnuje přípravu potomků, výběr těch, kteří mají k vedení byznysu vlohy, jejich složitou adaptaci ve firmě, kde si musí sami postupně získat autoritu, až po předání plné zodpovědnosti za řízení firmy a osudy jejich zaměstnanců.

V zahraničí jsou nástupci na tento proces připravováni na prestižních školách. U nás se programy rodinného podnikání na universitách teprve zavádějí, a přitom firmy tento proces většinou již prodělávají. Těší nás, že tento trend aktivně uchopily prostřednictvím svých výukových programů Vysoká škola ekonomická v Praze, Technická univerzita Liberec či Vysoká škola finanční a správní. Další univerzity a vysoké školy se rovněž postupně připojují do univerzitní platformy založené při AMSP ČR. Proces generační výměny může způsobit problémy s likviditou. Je to situace, kdy je ohrožen úspěch nové generace českých podnikatelů – nástupníků a tím i ohrožena stabilita regionů. Proto je třeba se právě nyní věnovat rodinným firmám.

V čem by měla spočívat podpora rodinného podnikání?

 • Propagace. Evropský parlament doporučuje, aby rodinné podnikání bylo nejenom propagováno, ale také aktivně podporováno ve společnosti. Aby se zlepšilo postavení stávajících podnikatelů a ti byli motivováni k vytváření nových podnikatelských aktivit na rodinné bázi. Rodinné podnikání užívá značku určité kvality. Toto může být dobrým příkladem pro zahájení podnikání pro další lidi ve společnosti.
 • Statistická data. Definice rodinného podnikání umožní získat specifická data a trendy v tomto segmentu. Na tomto základě potom mohou být kvalitně připravovány rozvojové programy pro obory podnikání, ve kterých rodinné firmy, farmy a živnosti působí.

AMSP ČR nebere schválení definice rodinného podnikání jako konečný stav v oblasti podpory tohoto segmentu. V propagaci rodinných firem asociace pokračuje intenzivně dále i po skončení roku 2018, který byl Rokem rodinného podnikání.


„Již druhým rokem představíme v červenci a srpnu české veřejnosti nejzajímavější úspěšné české rodinné firmy a farmy prostřednictvím České televize a letního speciálu ‚Toulavá kamera Za rodinným stříbrem‘. Jde o velmi významnou propagaci tohoto segmentu v pořadu s vysokou sledovaností, kde i malé české firmy mají šanci představit své podnikání, služby, produkty, a rovněž velmi pozitivní přístup k práci, zákazníkům, zaměstnancům i svému okolí. V průběhu roku se také uskuteční řada kulatých stolů zakladatelů a nástupníků s výměnou zkušeností a praktickými radami pro úspěšný postup krok za krokem pro předávání firmy. Již brzy rovněž startujeme již 8. ročník soutěže Equa bank Rodinná firma roku“, uvádí Eva Svobodová, generální ředitelka AMSP ČR.

Vedle těchto aktivit se asociace chce zaměřit na spolupráci s ministerstvy na hledání rychlých a efektivních řešení k podpoře rodinného podnikání v těchto oblastech:

 • Vzdělávání a poradenství. Iniciovat vznik center “family business” při vysokých školách a tím vytvořit regionální vzdělávací a poradenskou síť pro živnostníky, malé a střední rodinné firmy zaměřenou hlavně na proces předávání byznysu do rukou další generace. Budou i přeloženy další publikace ze zahraničí, které přinesou majitelům firem nové zkušenosti.
 • Provozní a investiční kapitál. Ve spolupráci s ČMRZB a komerčními bankami vytvořit systém investičních nabídek k rozvoji rodinných firem. Zaměřit se i na podporu financování převodu firmy na následovníky.
 • Podpora VVI. Získat pro rodinné firmy benefity při posuzování žádostí o podporu ze státních či evropských fondů, a to především při žádostech o podporu v inovacích.
 • Zaměstnanost. Na trhu práce by se rodinné firmy měly dočkat alespoň částečného vyrovnání nerovnosti, která v minulosti nastala při podpoře nadnárodních korporátů bohatými investičními pobídkami. České rodinné firmy také postupně investovaly a zásadně se podílely na řešení zaměstnanosti u nás bez podpory státu v zádech.
 • Rozvoj českých firem v zahraničí. Dosáhnout podpory firem, které dokáží rozšiřovat svoje provozy do zahraničí a do ČR dovážejí peníze z dividend místo materiálu a zahraniční pracovní síly.
 • Životní prostředí. Naše rodinné firmy by se mohly stát nejlepšími v zavádění enviromentálních technologií vč. jejich zodpovědnosti za lokalitu, kde působí. Státní podpora by měla iniciovat tento proces.

Člen představenstva AMSP ČR zodpovědný za oblast rodinného podnikání a majitel firmy LIKO-S a.s., Ing. Libor Musil, k tomu dodává: „Rodinné firmy nejsou ty, které samy volají po státní pomoci. Vždy si dokázaly poradit samy. Jsou srostlé s naší zemí a záleží jim na tom, aby náš stát prosperoval. Schválení definice rodinného podnikání je velkým povzbuzením. Po letech se konečně dostává našim podnikům a živnostem pozornosti od vlády. Rostli jsme, investovali, zaměstnávali lidi a máme plány do budoucnosti. Tím nejdůležitějším projektem, který řešíme, je předání firem našim dětem. Doufáme, že jejich postavení již bude z hlediska pozornosti státu rovné v porovnání se zahraničními investory. Jejich příchod nám v minulosti pomohl, nicméně nyní jsme s nimi již na stejné úrovni. Do rukou další generace rodinných podnikatelů předáváme zdravé firmy a živnosti. Věříme, že právě naše rodinné firmy nastaví tu nejvyšší kvalitu služeb a produktů u nás a budou šířit slávu českého podnikání po světě tak, jak tomu kdysi bylo.”

AMSP ČR bere na sebe aktivitu vytvořit ve spolupráci s příslušnými rezorty návrh „Národní strategie rodinného podnikání“. Schválená definice rodinných firem je základem tohoto procesu. Cílem bude vytvoření systému, který by podporoval ekonomickou a sociální stabilitu naší země založenou hlavně na českých firmách. Tento vládní předpis bereme jako výraz faktu, že po letech není jedno, komu patří firmy působící na našem území. To je velkým povzbuzením do naší další činnosti.

Definice rodinného podnikání:

„Rodinným podnikem je rodinná obchodní korporace nebo rodinná živnost“. 

 1. Rodinnou obchodní korporací je obchodní korporace, ve které je nadpoloviční počet společníků tvořen členy jedné rodiny a alespoň jeden člen této rodiny je jejím statutárním orgánem nebo ve které členové jedné rodiny přímo nebo nepřímo vykonávají většinu hlasovacích práv a alespoň jeden člen této rodiny je členem statutárního orgánu této obchodní korporace. Za rodinnou obchodní korporaci se považuje také obchodní korporace, ve které většinu hlasovacích práv vykonává ve prospěch jedné rodiny fundace nebo svěřenský správce svěřenského fondu, pokud je současně alespoň jeden člen této rodiny členem statutárního orgánu fundace nebo svěřenský správce svěřenského fondu.
 2. Rodinná živnost je podnikání, na kterém se svou prací nebo majetkem podílejí nejméně dva členové jedné rodiny a nejméně jeden z členů této rodiny je držitelem živnostenského nebo jiného obdobného oprávnění nebo je oprávněn k podnikání z jiného důvodu. 
 3. Za členy jedné rodiny se pro účely rodinného podniku považují společně pracující manželé nebo partneři nebo alespoň s jedním z manželů nebo partnerů i jejich příbuzní až do třetího stupně osoby s manžely nebo partnery sešvagřené až do druhého stupně, dále osoby příbuzné v přímé linii nebo sourozenci. Je-li mezi nimi osoba, která není plně svéprávná, zastupuje ji při hlasování zákonný zástupce, pokud je nezletilá, zastupuje ji opatrovník.

Doporučujeme