Česká republika představila v OSN naplňování Cílů udržitelného rozvoje

Dne 12. července 2021 představila Česká republika v rámci Politického fóra na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj v OSN svůj druhý Dobrovolný národní přezkum naplňování Agendy 2030.

V letošním roce jej podstoupí celkem 44 států. Česko již podruhé ve své historii. Poprvé svůj dobrovolný přezkum prezentovala v roce 2017.

Jedná se o významnou událost z hlediska mezinárodní prezentace naplňování Cílů udržitelného rozvoje v České republice, a to na půdě OSN, kde členské státy v roce 2015 schválily Agendu 2030 a zavázaly se do roku 2030 ke splnění jejich 17 cílů (SDGs). Agenda 2030 představuje aktuálně nejkomplexnější program OSN vzájemně propojující tři základní rozvojové dimenze – ekonomickou, sociální a environmentální.

MŽP ve spolupráci s dalšími rezorty připravilo pro účely VNR (Voluntary National Review) zprávu o naplňování A2030 vycházející z koncepčních materiálů schválených vládou ČR (Zpráva o naplňování Agendy 2030 a Zpráva o kvalitě života). Zpráva je umístěna na webu ECOSOC, naleznete ji také jako přílohu na webu MZV ČR.

Zpráva shrnuje oblasti, v nichž se Česku daří dohodnuté cíle naplňovat, stejně tak identifikuje slabá místa a výzvy pro jejich další realizaci. Na rozdíl od VNR v roce 2017 disponuje nyní ČR robustní datovou základnou, díky níž svůj pokrok v oblasti udržitelného rozvoje a kvality života monitoruje s využitím více než 500 indikátorů.

„Česko je udržitelné“

Zveřejněna byla také publikace pravidelné Zprávy o udržitelném rozvoji 2021 (Sustainable Development Report 2021), koordinované týmem prof. J. Sachse, která potvrdila dlouhodobé umístění Česka též na předních příčkách v naplňování cílů udržitelného rozvoje – viz Česká republika je dvanáctá na světě v naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN.

Zpráva konstatuje pokrok v 1/3 z celkem 15letého období, na které je rozloženo plnění cílů a svým umístěním klade Česko na špici globálního rozvoje. Nemění na tom nic ani skutečnost, že za poslední rok Česko v globálním žebříčku pokleslo o několik příček a podobně jako další země čelí aktuálně výzvám vyplývajícím z pandemie koronaviru.

Prosperita a udržitelný rozvoj jsou jedním z pěti základních pilířů, na nichž staví zahraniční politika a které jako svůj cíl formuluje Koncepce zahraniční politiky z roku 2015.

MZV přispívá k prosazování Cílů udržitelného rozvoje ve světě, čemuž využívá celou řadu jeho politik, aktivit a nástrojů, od podpory stability, bezpečnosti a multilateralismu a aktivního zapojení do aktivit mezinárodních organizací, přes svoji rozvojovou, humanitární a transformační spolupráci a pomoc, aktivity v oblasti podpory demokracie a lidských práv či prostřednictvím podpory ekonomické diplomacie zaváděním či využitím nových technologií a inovací.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Ekonomika ve světě

Doporučujeme