Česká republika se přibližuje k cirkulární ekonomice, vláda schválila Politiku druhotných surovin

Vláda ČR schválila 30. července 2019 aktualizaci Politiky druhotných surovin České republiky pro období 2019 – 2022.Schválení Politiky druhotných surovin České republiky pro období 2019 – 2022 vládou ČR je podle MPO dalším důležitým krokem státu k dosažení změny systému hospodaření se zdroji a to z lineárního na cirkulární/oběhový.

Cílem aktualizované Politiky je pokračovat v trendu zvyšování podílu zpětně navrácených surovin do hospodářství ČR na celkové spotřebě surovin v ČR. Hodnota tohoto ukazatele definovaného Eurostatem jako „Circular Material use Rate (CMU)“ vzrostla v ČR v období mezi lety 2014 – 2016 z 6,9 % na 7,6 %. To je však stále pod evropským průměrem, který vykazuje hodnotu 11,7 %.

Proto bylo v Politice stanoveno dalších 19 nových úkolů, které jsou zaměřeny na pokračování podpory inovativních technologií na zpracování a využívání druhotných surovin, kterými lze ve výrobních procesech nahradit primární zdroje. Aktivity budou zaměřeny také na odstraňování bariér pro využívání druhotných surovin nebo na pokračování podpory osvěty a vzdělávání v oblasti oběhového hospodářství a další.

Kompletní dokument Politiky je uveden v příloze níže. Příslušné usnesení vlády bude doplněno po jeho vydání.  

Přípravě aktualizace Politiky druhotných surovin předcházela široká diskuse a poděkování při této příležitosti proto patří všem spolupracujícím subjektům, průmyslovým svazům, asociacím, sdružením a také spolupracujícím ministerstvům, které na aktualizaci Politiky druhotných surovin ČR pro období 2019 – 2022 s MPO spolupracovaly.

Ke stažení

 Politika druhotných surovin (4,5 MB)

• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme