Česká technologie vyrábí pitnou vodu z moře. Díky solárním panelům

Problematika kvalitních vodních zdrojů patří v posledních letech k nejpalčivějším celosvětovým problémům, především v afrických zemích. Projekt české společnosti Princeston by mohl situaci v mnoha oblastech vyřešit.Foto: Princeston Využití solární energie proniká do stále většího množství oborů. Česká společnost Princeston díky ní řeší jeden z nejzávažnějších problémů sužujících rozvojové země – nedostatek pitné vody. Před časem svůj unikátní systém začala testovat v africkém Mosambiku.

„Mosambik byl pro realizaci projektu vybrán, protože z mnoha hledisek je velmi zranitelnou zemí, která trpí negativními dopady spojenými s velkou klimatickou variabilitou regionu jižní Afriky a rovněž důsledky současných klimatických změn. To vše při zoufalém nedostatku vhodných technologií, nízké kupní síle a celkově nízké úrovni rozvoje. Z tohoto pohledu existuje jen málo zemí, kde by mohl mít plánovaný projekt větší pozitivní dopad, než je právě Mosambik,“ říká ředitel a vývojový pracovník společnosti Princeston Vladimír Sirotek.

Podle demografických ukazatelů patří střední délka života a dětská úmrtnost v Mosambiku k nejhorším na světě. Dle statistiky UNDP figuruje v rámci indexu lidského rozvoje (Human Development Index – HDI) mezi osmi nejhoršími státy a zaujímá celkově až 181. místo ze všech 188 hodnocených států.

Řeší celosvětový problém

Ředitel a vývojový pracovník společnosti Princeston Vladimír Sirotek. Foto: PrincestonZaměření na ekologické technologie provází společnost Princeston po celou dobu její existence. „Vzhledem k tomu, že jsem vystudovaný technik i ekolog se zkušenostmi jak z podnikatelského, tak z neziskového sektoru, rozhodl jsem se před deseti lety založit firmu, která bude řešit problémové oblasti životního prostředí za pomoci komplexního přístupu a současných nejmodernějších technologií,“ vysvětluje Vladimír Sirotek.

To, že se do technologie odsolování mořské vody pustila firma ze země, která nemá vlastní moře, nepovažuje za zvláštní. „Problém nedostatku vody je problémem celosvětovým a nejvíce vody je jak známo v mořích. Když si představíme ‚koloběh vody v přírodě‘ jak se ho učí děti na základních školách, tak naše technologie není nic jiného než okoukaný způsob, jak příroda přetváří na naší planetě mořskou vodu na dešťovou již miliony let. Pouze bylo potřeba vymyslet, jak tento princip dostat do zařízení, které to bude schopné zvládnout,“ vysvětluje Vladimír Sirotek.

Impulsem pro start projektu se stala situace v některých afrických zemích. „Velkou výzvou pro mne byla návštěva komunity v severní oblasti Keni, která trpí nedostatkem vody, byť sídlí u velkého jezera. To jezero je, ale bohužel silně zasolené. Také podzemní voda v celé oblasti je slaná a tak vybudování studní problém neřeší. V tomto místě neexistují žádné inženýrské sítě, takže není kde vzít energii na úpravu vody. Jediné čeho je tu dost, je palčivé slunce a spousta slané vody v jezeře,“ konstatuje Vladimír Sirotek.

Proto s kolegy vymysleli způsob jednoduché vakuové destilace s využitím slunce na ohřev vody a výrobu elektrické energie pro pohon čerpadel. „Říká se tomu ‚ostrovní systém‘, který je zcela autonomní. Znamená to tedy, že když svítí slunce, automaticky teče pitná voda. Zařízení je jednoduché a jeho údržba minimální,“ popisuje zakladatel společnosti Princeston.

Voda chybí všude

Projekty v této oblasti navíc mají velkou perspektivu, protože problémů s nedostatkem vody nebo její kvalitou se potýkají téměř všechny země. „Jde jenom o to stanovit si určité priority a zaměřit se na některý segment trhu. Někdo vyrábí gigantická vodní zařízení pro města nebo průmysl, jiný naopak pro domácnosti, další se zaměřuje na kvalitu vody pro speciální využití nebo čištění vody od nejrůznějších kontaminujících látek,“ upozorňuje Vladimír Sirotek.


Největším přínosem českého projektu je nízká cena vyrobené vody. Kromě energie ze Slunce totiž umí využívat také odpadní teplo z nejrůznějších technických zařízení, která se v rozvojových zemích využívají, jako jsou například dieselagregáty a řada dalších zařízení, včetně spaloven různých materiálů. „Dnes máme vytipovaných asi 50 druhů takovýchto zdrojů odpadního tepla vhodných pro výrobu pitné vody naší technologií,“ podotýká Vladimír Sirotek. Díky tomu jsou provozní náklady minimální a je možné ji využít i v chudých venkovských oblastech.

Právě proto nyní firma svoji technologii Environmental Multi-Stage Flash (EMSF) testuje v Mosambiku. „Přímými příjemci projektu budou lidé z venkovské komunity na ostrově Inhaca, která byla vybrána ve spolupráci s partnerem projektu, jímž je mosambický Vodní výzkumný institut. Jednotka bude sloužit tamní zemědělské komunitě jako bezpečný zdroj pitné vody pro místní nemocnici a školu, a také jako zdroj závlahové vody pro období sucha, kdy farmářům všechno usychá. Předpokládáme, že v této komunitě dojde také k výraznému zlepšení zdravotního stavu místních obyvatel,“ přibližuje rozvojový dopad projektu Vladimír Sirotek.

Šance pro zemědělství

Foto: PrincestonVedle zvýšení dostupnosti kvalitní pitné vody bude mít projekt pozitivní dopad i na oblast zemědělství. Dostupnost závlahové vody povede ke zvýšení potravinové soběstačnosti, neboť bude možné intenzifikovat zemědělskou výrobu.

Místní partner projektu, jímž je mosambický Vodní výzkumný institut, který je zodpovědný za vyhledávání inovativních technologií pro zásobování vodou, projevil enormní zájem o spolupráci a přislíbil zajištění spolufinancování při vybudování nezbytné vodárenské infrastruktury, jako jsou nádrže, vodojemy a potrubí. Jednotka na ostrově Inhaca bude současně fungovat jako modelová a na výsledcích provozu bude demonstrována účinnost technologie.

„V prvním roce projektu bude zpracován rovněž podnikatelský plán a vyhledán potenciální partner, který bude do budoucna schopen zajistit instalace dalších zařízení zakoupených na komerční bázi, případně licenční výrobu jednotek v Mosambiku. Vzhledem k vysoké účinnosti technologie a akutnímu nedostatku pitné vody lze předpokládat, že o zákazníky nebude mít společnost Princeston nouzi. Ideálně se tak v tomto případě spojí inovativní podnikatelské záměry, které přispívají k řešení rozvojových problémů, s možností expanze na nové trhy ve společensky prospěšných rozvojových projektech,“ říká Ludmila Leškovská, která má v České rozvojové agentuře na starosti dotační Program B2B.

Právě z něj bylo přenesení technologie do Maosambiku financováno. Na spolufinancování instalace odsolovací jednotky budou využity také granty od centrální vlády Mosambiku, respektive od mezinárodních finančních institucí a donorů v sektoru voda a sanitace. Na základě její realizace pak bude prostřednictvím místního partnera zahájena propagace zařízení na trhu v Mosambiku i v širším regionu jižní Afriky. Místní partner bude také zajišťovat servis zařízení.

Školy a nemocnice mají přednost

Základní podmínkou je, aby prostřednictvím EMSF jednotek byla distribuována voda přednostně do veřejných komunitních zařízení, jako jsou školy, kliniky nebo nemocnice a do veřejných výdejních míst. Skupina příjemců bude zahrnovat jak venkovské komunity žijící v pobřežních oblastech či farmáře, kteří budou moci využívat odsolenou vodu pro závlahu, tak také podnikatele, provozující hotely a restaurace. V konečném důsledku tak prostřednictvím projektu a přenesení EMSF technologie do Mosambiku může dojít k výraznému rozvoji pobřežních oblastí od jihu k severu.

„Typickým zákazníkem je člověk, který si vezme kalkulačku do ruky a spočítá si, že si může vyrobit vlastní vodu, daleko levnější a kvalitnější než měl doposud. Obrací se na nás rovněž zákazníci, kteří vodu složitě dováží, přestože mají v dosahu spoustu vody, která je ale bohužel slaná nebo jinak nepoužitelná. A také jsou to lidé, kteří chtějí mít svůj nezávislý zdroj vody ať už pro osobní spotřebu, podnik a nebo pro zavlažování rostlin v zemědělství,“ zmiňuje Vladimír Sirotek.

V současné době odsolovací zařízení v Mosambiku standardně vyrábí 5 až 150 kubíků pitné vody za den. Zařízení je modulární, což umožňuje propojovat jednotlivé moduly do série, čímž lze dosáhnou požadovaný výkon nebo navýšit produkci pitné vody podle potřeb zákazníka. „Mimo standardní velikosti děláme i menší zařízení například pro lodě, dále kontejnerová provedení a podobně,“ popisuje ředitel společnosti Princeston.

Klima zhoršuje situaci

Foto: PrincestonDo budoucna nebude mít firma o práci rozhodně nouzi. „Lidé se s nedostatkem vody potýkali odpradávna a například umělé závlahy známe již ze starověké Mezopotámie, Egypta, Kambodže, indiánských kultur a z mnoha dalších míst celého světa. Řada těchto starých kultur zanikla právě z důvodu nedostatku čisté vody anebo častěji, díky zasolení půdy umělými závlahami, které obsahovaly byť malé procento rozpuštěných minerálů, ale opakovaným zavlažováním půdu zcela degradovaly, až na ní přestalo cokoliv růst. Bez vody nebo bez jídla tyto společnosti časem zanikly,“ upozorňuje Vladimír Sirotek na historické souvislosti.

V současnosti se přitom procesy, které přispěly k pádu mnoha civilizací, opět vracejí. „Dnešním problémem je enormní nárůst lidské populace a s tím spojená zvýšená potřeba potravin, dále klimatické změny, které přinášejí nerovnoměrné srážky, rozšiřování suchých a pouštních oblastí a tak dále. Z tohoto pohledu se jedná o obor velmi perspektivní, protože člověk a příroda čistou vodu prostě bezpodmínečně potřebují k životu,“ podotýká Vladimír Sirotek.

Klíčové pro další rozvoj české technologie podle něj bude další snižování nákladů na odsolování vody a také to, aby se dařila její distribuce na místa, kde je vody v současnosti nedostatek.

I když se společnost Princeston zabývá především situací v rozvojovém světě, podle jejího zakladatele musí svoji politiku změnit i tuzemští představitelé. „V obecné rovině a z pohledu České republiky je to zásadní změna v přístupu vodohospodářské politiky k udržení vody v krajině a dohled nad její kvalitou. Pokud si veškerou vodu v krajině ‚nacpeme‘ do potrubí a odvedeme co nejrychleji pryč do vodních toků, které vedou často také v betonových korytech, pak není divu, že nám usychá vegetace, vysychají studny i vodárenské nádrže,“ uzavírá Vladmír Sirotek.

Dalibor Dostál

Společnost Princeston v kostce

Firmu Princeston založil v roce 2009 Vladimír Sirotek. Jejím cílem je od začátku zajistit přístup k vodě lidem v oblastech, kde je jí nedostatek. Využívá k tomu odsolování vody z moří a oceánů. Společnost chce díky tomu v budoucnu nejen pomoci se zásobováním lidí a zavlažováním polí v regionech postižených suchem, ale také přispět k proměně nehostinných pouští v zelené oblasti.

 

• Teritorium: Afrika | Mosambik | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby | Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme