Česká věda a výzkum dobývají svět

Českým institucím a firmám se díky tuzemské vědě a výzkumu nabízejí lákavé příležitosti po celém světě, zájem o ně je v Austrálii i v Latinské Americe.Co mají společného Mexiko, Austrálie a Čína? Všude je zájem o českou vědu a výzkum. Tato zajímavá oblast byznysu je na vzestupu mimo jiné díky své provázanosti s atraktivními praktickými obory nových technologií. Českým institucím a firmám tak nabízí lákavé příležitosti ve všech koutech světa. Rady ohledně exportu české vědy může nabídnout agentura CzechTrade, která spolupráci v aplikovaném výzkumu a vývoji podporuje.

Zapojení CzechTradu ohledně výzkumu a vývoje se týká například oblasti nanotechnologií a jeho hmatatelným výsledkem z poslední doby je například oborový katalog Czech Republic: Nanotechnology, který agentura publikuje ve spolupráci s Asociací nanotechnologického průmyslu.

Kromě toho se CzechTrade snaží pomoci oboru výzkumu a vědy také pořádáním nejrůznějších akcí, například v Itálii či Španělsku. V Madridu organizuje tamní zahraniční kancelář společně se zastupitelským úřadem ČR a Českým centrem již druhým rokem České dny ve výzkumném ústavu IMDEA. „V roce 2017 se konaly dvě akce tohoto typu, jedna zaměřená na oblast nanotechnologií a další na energetiku. Akce se vždy účastní čeští vědci a zástupci firem, které nabízejí ve svém oboru inovativní řešení,“ popisuje vedoucí zahraniční kanceláře v Madridu Petra Jindrová.

Obdobné akce pořádají i další instituce. Například v Německu je to Czech Innovation Festival, během kterého se v hlavním městě Berlín představují inovace, vědecké poznatky, nové technologie a kreativní průmysl z Česka. Akci organizuje České centrum a velvyslanectví v Berlíně spolu s agenturou CzechInvest. Česko-německá spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje však probíhá na všech úrovních, od přímých kontaktů vysokých škol až po vládní iniciativy, přičemž důraz je kladen na aplikovaný výzkum. Podobná situace je i v Rakousku, kde se výzkumné a vývojové projekty uskutečňují především na úrovni vysokých škol, popřípadě v rámci úzké spolupráce Grantové agentury ČR a Rakouské agentury pro vědu.

Firmy, školy, instituce

Spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje se daří také v Austrálii, kde působí úspěšná česká firma Nanopharma. Podílí se tam na vývoji nanomateriálů vhodných pro využití ve farmacii. Kromě toho mezi oběma zeměmi funguje již dobře zavedený systém výměny studentů. Podobné je to třeba v Kolumbii, zatímco další zahraniční teritoria, například Indonésie, mají zájem spíše o transfer technologií z České republiky.

Po celém světě je zájem o českou vědu a výzkum. Tato oblast byznysu je na vzestupu
i díky své provázanosti s atraktivními praktickými obory nových technologií.

Věda a výzkum jsou v hledáčku firem i vládních institucí také v Indii. „V agentuře CzechTrade v tomto tématu vidíme velký potenciál, a proto se snažíme spolupracovat s podniky, státními institucemi i univerzitami. Proto jsme zahájili jednání kupříkladu s indickou státní organizací EEPC (indickou obdobou CzechTradu), která má zájem o aplikaci výsledků z vědy a výzkumu. Do jednání byla zapojena také česká firma Liko-S, která má vlastní vývoj a chce v Bengalúru vybudovat český technologický park,“ říká Ivan Kameník z kanceláře CzechTrade v Bengalúru.

Park by měl navázat na již běžící projekt CzechTradu s Asociací malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) − český podnikatelský inkubátor v Indii. Jeho cílem je pomoci firmám překonat první překážky při vstupu na indický trh a vytvořit pro ně odborné a provozní zázemí. Firmy díky němu mohou získat podporu i informace, které významně sníží jejich prvotní náklady na zmapování specifického jihoasijského trhu. Inkubátor vznikl, když v roce 2017 navštívili Indii zástupci 16 českých firem a AMSP, a zaměřuje se na strojírenství, letecký průmysl, výrobu zdravotnické techniky, automotive, ochranu životního prostředí a biotechnologie.

České technologie míří do Latinské Ameriky i Skandinávie

Na kvalitní know-how za pomoci českých technologií by rády dosáhly i firmy v Latinské Americe. Konkrétní aktivity se rýsují například v Mexiku, kde probíhá spolupráce se státními institucemi i soukromými podniky. Česká společnost CEITEC má podepsanou dohodu s Universidad Autónoma de Zacatecas, Akademie věd ČR pak s mexickou organizací CONACYT.

Zajímavé příležitosti se nabízejí i na bližších, technologicky vyspělých skandinávských trzích. „Co se týká výzkumu a vývoje, tak třeba ve Švédsku řešila zahraniční kancelář CzechTradu obchodní případ české firmy Sotio z portfolia PPF, která se zabývá výzkumem v oblasti léků proti rakovině. Sotio se na zahraniční kancelář obrátila s požadavkem na vyhledání a zprostředkování kontaktů se švédskými univerzitami, výzkumnými ústavy a farmaceutickými firmami, které by se na vývoji spolupodílely,“ vysvětluje vedoucí skandinávského zastoupení CzechTradu Vítězslav Blažek.

Velkým tématem je výzkum a vývoj i ve vzdálené Číně, konkrétně v regionu spadajícím do působnosti zahraniční kanceláře CzechTradu v Pekingu. Již v roce 2014 se tam aktivně prezentovalo Inovacentrum ČVUT a v roce 2017 se na místní zahraniční kancelář obrátila pražská Vysoká škola chemicko-technologická, která v té době jednala s čínskou firmou o transferu technologie antireflexní vrstvy na sklo.

„V tomto případě byla naše zahraniční kancelář požádána o radu z oblasti práva, vztahující se k ochraně duševního vlastnictví,“ potvrzuje Kateřina Ďurove, která vede zahraniční kancelář v Pekingu. „V Číně jsou obecně možnosti spolupráce dost velké, protože Číňané preferují nákup know-how a technologií a jejich transfer do Číny před koupí výrobků a služeb. Týká se to oblasti zemědělské techniky, IT, environmentálních technologií či letectví,“ dodává Ďurove.

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Petra Bulková, Centrum informačních služeb, CzechTrade (petra.bulkova@czechtrade.cz). Foto: Jan Symon, Jiří Benda.

• Oblasti podnikání: Služby | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme