České lázeňství se v Kazachstánu těší velkému zájmu

Česká republika je pro Kazachy tradiční dovolenkovou destinací. Vedle Prahy jsou rovněž hojně navštěvovány české lázně, především západočeský lázeňský trojúhelník.

V důsledku pandemie se zájem o léčebnou turistiku ze strany kazachstánských zájemců ještě zvýšil. S ohledem na vzdálenost mají občané Kazachstánu zájem především o dlouhodobé pobyty, což je vítané i ze strany českých poskytovatelů lázeňské péče.

Ilustrační fotografie

České lázeňství není pro Kazachy neznámým pojmem. Řada z nich se v minulosti v českých lázních léčila, především se jednalo o Karlovy Vary nebo Mariánské Lázně. Z důvodu restrikcí v oblasti cestování v důsledku pandemie se, bohužel, jejich návštěvnost značně snížila, nicméně jejich zájem o léčebné pobyty v České republice i nadále trvá.

Pandemie zasáhla i tento stát, což mělo za následek u řady jeho obyvatel změnu chování. Kazaši se začali více zajímat o zdravý životní styl, mnozí z nich tráví více času aktivním pohybem, zajímají se o zdravou výživu. Ruku v ruce s tímto chováním se zvýšil i zájem o wellness a léčebnou turistiku.

ExportMag.cz: V Německu zaujala hra pro nevidomé, ti se podílejí i na jejím vývoji

Tento trend se odráží i v rostoucí poptávce po adekvátních turistických destinacích, které mohou tyto nároky uspokojit. Roste poptávka nejen po preventivních, ale především po cílených lázeňských pobytech. Atraktivnost nabídek se zvyšuje v těch případech, kdy existuje možnost spojení léčebného pobytu s trávením volného času jiným způsobem, např. návštěvou památek. Pro Kazachy je velmi důležitá úroveň a kvalita nabízených služeb, vstřícnost personálu, chutné jídlo a nabídka dalších aktivit. Mezi ně patří již zmíněná návštěva památek, volnočasových areálů a především zážitková turistika.

Česká republika je pro ně známou destinací, výhodou je rovněž nabídka služeb poskytovaných ruskojazyčně vybaveným personálem. České lázeňství je bráno jako velice kvalitní a ze strany Kazachů poptávané. Nicméně jejich znalost, jaké nemoci je v rámci republiky možné léčit, je omezená. Řada Kazachů se již v minulosti v českých lázních léčila, nicméně obecně znají pouze úzký výčet nabídky českého lázeňství. Většinou se jedná o nemoci zažívacího traktu, či nemoci pohybového aparátu. Na současném kazachstánském cestovním trhu bohužel neexistuje ucelený přehled, jaké programy české lázně nabízejí. Z tohoto důvodu by bylo praktické se věnovat více cílené propagaci této oblasti. Při prezentaci vhodných programů je však třeba mít na zřeteli zvyklosti kazachstánského trhu a chování.

Ilustrační fotografie

Nemělo by se však jednat pouze o snahu o renesanci zájmu o české lázeňství ze strany klientů, kteří již české lázně znají nebo zde již při svých předchozích pobytech pobývali. Zajímavou příležitostí je učinit léčebné pobyty atraktivní i pro mladší generaci, která obvykle tráví svou dovolenou v jiných destinacích, oslovit je a přiblížit jim české lázně v atraktivní formě.

Za tímto účelem je možné nabídnout nejen značné množství wellness a preventivních pobytů, ale i pobyty zaměřené na ženské obtíže, které jsou ze strany mladých Kazašek rovněž aktivně vyhledávány. Kazaši mají rovněž kladný vztah k moderním technologiím. Zde se naskýtají zajímavé příležitosti využití např. virtuální reality při fyzioterapii. Samostatnou kapitolou je nabídka specializovaných programů zaměřených na léčbu post-covidových symptomů.

Vedle již zmíněné aktivní cílené informační kampaně zaměřené na různé sociální skupiny obyvatel je třeba přiblížit Českou republiku jako vhodný cíl pro volnočasové aktivity formou, která bude pro Kazachy srozumitelná. Zde je třeba si uvědomit, že značná část obyvatel Kazachstánu zná pouze Prahu a již zmíněné Karlovy Vary. Navíc individuální turistika je pro většinu z nich neznámá, preferují organizované aktivity.

Na druhou stranu jsou otevřeni novým, pokud možno neotřelým zážitkům. Kladný vztah mají nejen k tzv. VIP přístupu, ale i k aktivitám, které vybočují z klasických nabídek cestovních kanceláří. Pozitivně jsou rovněž vnímány nabídky programů se zajímavým příběhem a zážitková turistika jako taková.

Pro české podnikatele, pohybující se v oblasti lázeňství a turistiky, se tak otevírají nejen stávající, ale i nové a zajímavé příležitosti, jak tuto početnou skupinu klientů zaujmout a přesvědčit ji, aby si za svou cílovou destinaci zvolila právě české lázně.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Astaně (Kazachstán).

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zdravotní a sociální služby

Doporučujeme