Česko-bavorské setkání k vodíkové ekonomice

Česko-bavorské setkání k vodíkové ekonomice organizované Generálním konzulátem v Mnichově dne 29. dubna 2021 propojilo české a bavorské zástupce firem, univerzit, výzkumných institucí a úřadů. Úctyhodný počet 43 účastníků doložil mimořádný zájem o téma využití vodíku v obou zemích.

Během setkání byly představeny současné projekty, které již vodík využívají i záměry budoucích projektů.

Cílem setkání bylo seznámit navzájem aktéry z obou stran hranice a připravit půdu pro jejich další spolupráci. Účastníci identifikovali vodíková „údolí“, výrobu vodíku a mobilitu jako témata, na které se především chtějí do budoucna zaměřit. Generální konzulát ČR v Mnichově děkuje za pomoc při uskutečnění setkání Bavorskému vodíkovému centru, České technologické vodíkové platformě a MPO ČR.

Vodík je palivo budoucnosti a jeho využití otevírá dveře novým projektům v řadě ekonomických odvětví. Vodíkové strategie obou zemí cílí na dvojí efekt – jednak na ekonomičnost vodíkových technologií a také na udržitelnost z hlediska ochrany klimatu. Protože se na vodíkové hospodářství klade v posledních letech stále jak v Česku, tak v Bavorsku větší důraz, zorganizoval GK Mnichov česko-bavorské virtuální setkání k vodíkové ekonomice, které se uskutečnilo 29. dubna 2021.

Setkání si kladlo za cíl oslovit zainteresované aktéry z Bavorska a Česka tak, aby zúčastnění sdíleli své zájmy a kompetence, a to mimo jiné prostřednictvím předem zasílaných tzv. vizitek. Dalším cílem simultánně tlumočené akce byla identifikace nových nápadů na projekty k využití vodíku a případné zapojení přeshraniční spolupráce k získání finanční podpory z Evropské unie na nové projekty. Obě ambice online setkání se podařilo naplnit mimo jiné díky pečlivému zacílení na zvané aktéry. Velmi kladně je třeba hodnotit vyrovnané zastoupení obou zemí při účasti na setkání.

Skupina o 43 účastnících byla různorodá, mj. zástupci z univerzit, firem, úřadů, výzkumu a organizací. Po úvodním slovu obchodního konzula GK ČR v Mnichově Jan Kreutera představila výkonná ředitelka platformy HYTEP Dr. Ing. Karin Stehlík stav využití vodíku a plánovanou strategii v Česku. Následně představil i zástupce bavorské organizace H2.Bayern Phillip Runge aplikaci již existující bavorské vodíkové strategie.

Poté představilo 8 firem (4 z Bavorska, 4 z Česka) své zájmy, produkty a aktivity, které se v daných regionech uskutečňují, s cílem najít možné přeshraniční partnery ke spolupráci. Firmy představily např. svá řešení možnosti skladování a transportu vodíku, vodík v dopravě, soběstačnou ekologickou městskou čtvrť či celý region, zavádění vodíku z právního hlediska, výrobu vodíkových palivových článků a další.

Po úspěšných prezentacích následovala krátká anketa, kde si všichni zúčastnění mohli vybrat témata, kterým by se chtěli příště detailněji věnovat. Jako nejžádanější témata byla vybrána: česko-bavorská vodíková „údolí“, výroba vodíku a vodíková mobilita. Setkání ukončil obchodní konzul Jan Kreuter poděkováním za aktivní účast na zahájení česko-bavorského vodíkového partnerství. Do budoucna se plánuje zopakovat podobná setkání jednou, či dvakrát do roka už se zaměřením na vybraná témata společného zájmu. Setkání by měla do budoucna podpořit zvýšení povědomí o možnostech česko-bavorské spolupráce a obecně o významu vodíku ve společnosti pro udržitelný rozvoj hospodářství.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Mnichově (Německo). Autorka: Z. Zechovská, ekonomická expertka.

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme