Česko zná svůj podnikatelský projekt roku podpořený z evropských dotacíVýsledky jednotlivých kategorií 

1. kategorie – Infrastruktura pro rozvoj malých a středních podniků


1. místo TMT Chrudim

Projekt byl oceněn za úspěšné zregenerování nevyhovujících objektů pro rozšíření výrobní kapacity, kdy nová výrobní hala zajistila navýšení stávajících montážních kapacit až o 130 %.

Popis projektu:
Projekt si kladl za cíl zregenerovat tři objekty, které byly ve stavu, který bránil jejich výrobnímu využití. Regeneraci společnost realizovala demolicí zchátralých objektů a výstavbou nové haly. Tento postup byl finančně i technologicky výhodnější než rekonstrukce stávajících objektů, které nevyhovovaly současným ekologickým požadavkům a nárokům na průmyslové využití. Navíc výstavba nové haly umožnila efektivnější využití prostoru.

Hlavním ekonomickým přínosem tohoto projektu bylo rozšíření výrobní kapacity společnosti T M T spol. s r.o. Chrudim, která přinesla úsporu času při přípravě materiálů a předávání dílů potřebných k dalším montážím dopravních zařízení. Realizací projektu také došlo ke zvýšení produktivity práce, zefektivnění a zkvalitnění celého technologicko-výrobního cyklu a vytvoření nových pracovních míst v dělnických profesích. Neméně významným přínosem bylo zbavení se neefektivních nákladů, které bylo nutné vynakládat na udržení předchozího desolátního stavu objektů.  

Profil firmy:
Společnost T M T spol. s r.o. vznikla v roce 1991. V prvních letech po svém vzniku byla činnost společnosti zaměřena především do oblasti projekce a konstrukce strojů a zařízení pro dopravu sypkých a kusových materiálů. Postupným rozšiřováním firmy i výrobního sortimentu dospěla firma k současnému výrobnímu programu: konstrukce, výroba a dodávky technologických dopravních celků, dodávky zařízení pro technologickou a mezioperační dopravu sypkých a kusových materiálů, dodávky nosných a ocelových konstrukcí a dalších manipulačních zařízení dle potřeby a přání zákazníka.
V současné době je firma T M T spol. s r.o. Chrudim soustředěna včetně všech organizačních a technických útvarů do zrekonstruovaného objektu, který je součástí vlastního rozsáhlého výrobního areálu.


2. místo Romex

Na tomto projektu byl oceněn záměr, díky kterému došlo k vybudování moderních výrobně provozních prostor rekonstrukcí objektu typu brownfield a tím také společnost přispěla k částečné revitalizaci města.

3. místo EL-ENG
Projekt byl oceněn za realizaci záměru, který pomohl vyřešit problém s nedostatkem prostor pro školení zaměstnanců. Školicí středisko umožnilo realizovat odborná školení s důrazem na propojení teoretických znalostí s důkladným osvojením praktických zkušeností.

2. kategorie – Informační a komunikační technologie


1. místo Principal Engeneering
Projekt byl oceněn za inovativnost, která zapojuje umělou inteligenci do rozhodovacího procesu a v reálném čase analyzuje obrovské množství vstupních dat, z nichž sestavuje doporučení pro další fázi rozhodování. Jedná se v celosvětovém měřítku o unikátní přístup.

Popis projektu:
Cílem projektu bylo vytvořit inovativní ICT komponenty pro podporu multimediální interakce a automatizaci obchodních procesů v reálném čase. Součástí navrhované platformy byla i funkcionalita podpory uzavírání smluv na dálku.

Řešením bylo inovativním způsobem segmentovat zákazníky na základě inteligentní analýzy multimodálního sentimentu. Systém je využitelný i prostřednictvím moderních smart zařízení.
Komponenty jsou zaintegrovány do systému FinPark Moduly 2.0 a jsou licenčně nabízeny i samostatně. Jde o komplexní integrovaný systém na podporu obchodních procesů finančních i nefinančních institucí včetně webového rozhraní pro širokou veřejnost.

Profil firmy:
Společnost Principal Engineering s.r.o. působí na českém trhu od roku 2003. Od počátku se specializuje převážně na poskytování služeb v oblasti vývoje software se zaměřením na bankovnictví, finanční služby, telekomunikace a státní správu. Mezi její portfolio dále patří poskytování souvisejících konzultačních služeb, outsourcing, poradenství v oblasti optimalizace nákladů, strategického nákupu a veřejných zakázek a v neposlední řadě také specializované poradenství v oblasti kybernetické bezpečnosti.


2. místo Colsys

Projekt mobilního operačního klienta je jak vysoce inovativní, tak zároveň velmi společensky přínosný, a proto se mu dostalo vysokého ocenění. Díky dotačnímu projektu byl vyvinut jedinečný produkt, který poskytuje relevantní informace jednotlivým složkám IZS a aktuální přehled dění v místě objektu na základě analýzy dat z různých senzorů v daném místě.

3. místo Exon
Projekt umožňuje zachycení kulturního dědictví v digitalizované podobě. Pro tento účel musela být vyvinuta řada inovativních a sofistikovaných modulů. Ke kladnému hodnocení projektu přispěl jeho vysoký společenský přínos.

3. kategorie – Ekoenergie pro konkurenceschopnost


1. místo HT Road

Projekt byl oceněn díky pozitivnímu snížení CO2, snížení potřeby primárních surovin a jejich dopravy a tím došlo i ke snížení emisí skleníkových plynů a produkce dalšího znečištění. Pořízením nové technologie došlo ke značnému časovému zkrácení práce, omezení rozsahu práce a využití druhotných surovin při opravách pozemních komunikací.

Popis projektu:
Hlavní motivací společnosti HT Road k realizace projektu byly ekonomické a ekologické úspory při stavbě komunikací. Dosud bylo běžným postupem vybourání vozovky v celé její šíři a následný odvoz původního materiálu zabudovaného do vozovky na skládku. Tento postup byl ale časově i finančně velmi náročný, a navíc značně zatěžoval životní prostředí.

Společnost HT Road díky projektu uvedla do provozu dvě nejmodernější silniční frézy využívající 3D nivelační technologii, díky níž je schopna rekonstruovat silnice opětovným využitím stavebního materiálu přímo na místě, tedy bez nutnosti jeho odvozu a likvidace. Tato nejmodernější technologie funguje na principu rozfrézování původního materiálu a následném zapracování takto vytvořené hmoty znovu do vozovky. Použitím nové technologie dochází k omezení těžby lomového kamene, a tedy i následné výrobě štěrku, což výrazně ulevuje životnímu prostředí a snižuje znečištění včetně emisí CO2 souvisejících s výrobou, dopravou a zabudováním nových primárních surovin. Díky nejnovější fréze se snížil rozsah prací na přibližně 60 % sanované plochy.

Profil firmy:
Společnost HT Road se specializuje na frézování vozovek, komunikací a ploch s asfaltovým nebo betonovým povrchem. Speciální technika jim umožňuje jak práci na menších, tak větších stavbách včetně úprav specifických míst jako jsou haly, garáže, či tunely. Jejich modrožluté frézy lze potkat na silnicích po celé České republice i na Slovensku, a to díky spolupráci s významnými českými i mezinárodními stavebními společnostmi. Firma vznikla v roce 2003 a sídlí v Brně.


2. místo Jihostroj

Projekt byl oceněn za dosažení úspor energie při vytápění průmyslových hal a administrativních budov ve výrobním areálu společnosti. Došlo k modernizaci a rekonstrukci rozvodů tepla v jednotlivých budovách, a to za účelem zvýšení účinnosti a ke snižování energetické náročnosti příslušných budov.

3. místo Teplárna České Budějovice
Díky projektu bylo vyřešeno vytěsnění stávajících parních rozvodů tepla v lokalitě Jihočeské univerzity a díky realizaci tohoto projektu bylo dosaženo významných energetických úspor v soustavě zásobování teplem při rozvodu tepelné energie.

 4. kategorie – Výzkum a vývoj pro inovace


1. místo Petrof

Projekt získal ocenění zejména za využití mnohaletých výsledků výzkumných a vývojových aktivit, které byly realizovány spolu s Mendelovou univerzitou v Brně, a které si společnost chrání právy průmyslového vlastnictví. Vznikly tak čtyři inovované modely klavírů a pianin s vyššími funkčními a užitnými parametry, které společnosti umožnily oslovit nové zákazníky a proniknout na nové trhy.

Popis projektu:
Společnost v roce 2015 dokončila několikaletý vývoj zcela nových typů klavírů a pianin. Tyto produkty však nelze v potřebné kvalitě vyrábět ruční prací. Na základě realizace projektu byly pořízeny dva CNC stroje, které doposud převládající ruční práci, při níž nebylo možné dosáhnout potřebné přesnosti ve výrobním procesu, nahradily. Díky projektu může firma PETROF uvést na trh 4 nové modely klavírů a pianin. Jedná se o zcela novou řadu produktů s vyššími funkčními a užitnými parametry, která společnosti umožnila oslovit nové zákazníky a proniknout na nové trhy.

Profil firmy:
Tradiční česká firma Petrof, spol. s r.o. se věnuje výrobě klavírů a pianin již více než 150 let a v současné době je největším výrobcem těchto hudebních nástrojů v Evropě. Od počátku svého působení společnost sídlí v Hradci Králové. Své produkty vyváží do více než 65 zemí celého světa.


2. místo Toseda

Projekt byl oceněn za rozšíření stávající výzkumné kapacity společnosti. Tyto kapacity umožní realizovat zcela unikátní výzkum a vývoj high-tech materiálů využívaný především v kosmickém a průmyslovém průmyslu, tj. high-tech oborech českého průmyslu.

3. místo Crytur
Společnost byla oceněna především proto, že na trh uvedla nový výrobek „Monokrystalický konvertor“, který je produktem světové úrovně s vysokým inovačním řádem a potenciálem uplatnění na trhu.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme