Cesta pro agro-průmyslové firmy do Kazachstánu vede přes regiony

Zemědělství Kazachstánu patří s ohledem na rozlohu země a vysoký podíl obhospodařované půdy mezi nejdůležitější obory tamní ekonomiky. Na jeho rozvoj je kladen čím dál větší důraz. To nabízí šanci i českým podnikům.

Souvisí to nejen s potřebou zajištění potravinové a plodinové soběstačnosti asijské země, ale též se zvyšováním exportních možností do sousedních zemí, zejména Číny.

Kazachstán zavedl štědrou dotační politiku s rostoucí podporou technologické modernizace zemědělství. To vytváří značné příležitosti pro zapojení českých firem, ovšem pro úspěšný vstup na kazachstánský trh je potřebná orientace v místním prostředí a navázání přímých kontaktů na zákazníky. S ohledem na relativní decentralizaci zemědělské výroby v zemi ukazují zkušenosti českých firem, že jednou z nejefektivnějších cest je oslovení zemědělských odborů jednotlivých krajů. Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu v tomto směru poskytuje intenzivní podporu.

Kazachstánský stát představuje silně centralizovaný systém s koncentrací schvalovacích pravomocí v ústředních orgánech. Týká se to zejména strategických sektorů, jako je těžba nerostných zdrojů, méně průmyslu obecně. Z hlediska zemědělství, kde stále doznívá stav ze sovětských dob a jehož systematický rozvoj se teprve dostává na pořad dne, je ovšem situace mírně odlišná.

Financování a dotační politika je v rukou ústředních státních orgánů, nicméně nepřímou pravomoc v ovlivnění nákupů menších zemědělců mají tzv. zemědělské odbory regionálních akimátů (Управления сельского хозяйства Акимата области – decentralizované orgány krajských úřadů, odpovědné za agendu zemědělství).

To se týká zejména prvovýroby, tedy pěstování plodin, chovu dobytka a s tím souvisejících technologií, kdy tyto odbory představují vstupní bránu k místním podnikatelům a mají konzultační roli v otázce financování nákupu plemenného skotu, zemědělské techniky atd. Méně se již angažují v obchodních strategiích zpracovatelských podniků, nicméně vedou o nich evidenci včetně relevantních kontaktů – to se týká třeba nákupu potravinářských technologií.

Ne všechny kazachstánské regiony jsou z hlediska významu zemědělství klíčové, v každém nicméně dané odbory fungují. Z pohledu priorit by české zemědělské firmy měly zajímat převážně regiony v centrální části země a na severu Kazachstánu. Týká se to zejména Akmolinské, Pavlodarské, Severokazachstánské, Západokazachstánské a Východokazachstánské oblasti, kde potenciál pro navýšení obchodu představují český plemenný skot a technologie pro jeho chov, krmiva a veterinární preparáty, zemědělské stroje, technologie pro uskladnění a zpracování surovin – masa, mléka, obilovin apod.

Přímou podporu rozvoji nových příležitostí nabízí Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu. Velvyslanec Rudolf Hykl vede častá jednání v regionech, a to jak s vedením oblastí, tak s představiteli místních výrobních podniků – naposledy v únoru 2021 v Akmolinské a Severokazachstánské oblasti. S příslušnými odbory v regionech je v častém kontaktu expert českého ministerstva zemědělství Arťom Lukašov.

Velvyslanectví také organizuje řadu specifických aktivit na podporu ekonomické diplomacie v oblasti zemědělství, jako například webináře s následnými B2B online jednáními firem. Pro rok 2021 je též naplánována incomingová mise kazachstánských zemědělců do ČR jako projekt ekonomické diplomacie a další akce v podobě individuálních asistencí firmám.

České firmy mohou nadále bezplatně konzultovat své záměry na kazachstánském trhu s ekonomickými diplomaty Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu Olgou Kalinovou a Lubošem Jozou (commerce_nur-sultan@mzv.cz) nebo v ruském či anglickém jazyce se zemědělským expertem Arťomem Lukašovem (Artom_Lukasov@mzv.cz). Zkušenosti českých firem ukazují, že nejefektivnějším postupem pro úspěch na kazachstánském trhu je:

  1. a) nalezení distributora/zástupce, například díky návštěvě některého ze zemědělských veletrhů,
  2. b) prostřednictvím distributora a odborů zemědělství akimátů zahájení přímé propagace svých výrobků/služeb.

V této fázi je možné očekávat zvýšený tlak kazachstánské strany na lokalizaci, která na jedné straně umožní přístup k místním subvencím, ovšem na druhé straně zvyšuje podnikatelské riziko. Pokud však existuje místní konkurence, je velice obtížné na kazachstánském trhu uspět bez alespoň částečné lokalizace.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nur-Sultanu (Kazachstán). Autorka: Olga Kalinová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí

Doporučujeme