Čína vykazuje nejvyšší objem firemních pohledávek po splatnosti

Vzhledem k tomu, že i v roce 2014 budou možnosti získání úvěru nadále omezené, zhoršení situace v oblasti firemní platební morálky by mohlo vést k významnému dominovému efektu na čínském stínovém bankovním trhu.  

Na základě průzkumu řízení úvěrových rizik u firemní klientely v Číně, který ve 4. čtvrtletí 2013 provedla společnost Coface, bylo zjištěno, že 8 z 10 společností v Číně vykázalo v roce 2013 pohledávky po splatnosti. Vysokému riziku čelí odvětví chemie, výroby průmyslových strojů a domácích elektrických a elektronických spotřebičů.Podle průzkumu společnosti Coface 82 % dotázaných společností vykázalo v roce 2013 pohledávky po splatnosti. V porovnání s rokem 2012 se jedná o 5% nárůst a zároveň o nejvyšší úroveň pohledávek po splatnosti v posledních třech letech. Celkem 45 % těchto společností uvedlo, že vzrostla i hodnota B2B pohledávek po splatnosti.

Společnosti zároveň zaznamenaly i delší dobu prodlení v úhradě pohledávek: 18 % vykázalo průměrné prodlení více než 90 dnů, což je 5% nárůst v porovnání s rokem 2012.

Pohledávky po splatnosti se po více než šesti měsících považují za vysoce rizikové. Podle zkušeností společnosti Coface nejsou tyto pohledávky po splatnosti v 80 % všech případů vyrovnány nikdy. Přesáhne-li výše pohledávek po splatnosti 2 % z celkového obratu společnosti, je navíc pravděpodobné, že společnost bude mít problémy s likviditou.

Tento problém se objevil až u 33 % dotázaných společností, přičemž problémy s likviditou znamenají zvýšení rizika nedodržení závazků vůči dodavatelům nebo nesplacení úvěrů bankám či jiným finančním institucím. 

„Zhoršení platební schopnosti v Číně je varovným signálem. Menší společnosti v Číně tradičně nemívají přístup k úvěrům v rámci běžného bankovního systému. Trend nárůstu pohledávek po splatnosti způsobuje problémy s likviditou a osobám v rámci dodavatelského řetězce se zvyšuje riziko vzniku tzv. druhotné platební neschopnosti, což by mohlo vést i k významnému dominovému efektu,“ říká Martin Růžička, Country Manager Coface Czech.

Riziková odvětví: průmyslové stroje, elektrické a elektronické spotřebiče a chemie

 Společnost Coface dále uvádí, že mnohá odvětví v Číně zaznamenala v roce 2013 významné zhoršení platební morálky. Počet hráčů na trhu, kteří v roce 2013 vykázali průměrnou dobu pohledávek po splatnosti delší než 60 dnů, stoupl, a v porovnání s rokem 2012 tedy došlo ke zhoršení situace.

Tento trend je znepokojivý zejména v těchto třech odvětvích: průmyslové stroje a elektronika (+16 %), domácí elektrické a elektronické spotřebiče (+19 %) a chemická produkce (+11 %).

Vedle platební situace jsme v rámci průzkumu vzali v potaz i finanční výkonnost (poměr cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu a ziskovost), abychom zhodnotili celkové zdraví firem v rámci čínské ekonomiky. 

V  odvětvích průmyslových strojů a elektroniky, domácích elektrických a elektronických spotřebičů a v chemickém průmyslu bylo zaznamenáno zhoršení platební morálky i finančních ukazatelů. Tuto skutečnost lze vysvětlit menší poptávkou na domácích i zahraničních trzích v roce 2013 a vyšší konkurencí v rámci daného odvětví.

Odvětví (dílčí odvětví)

Platební zkušenost

(v porovnání s r. 2012)

Finanční výkonnost (v porovnání s r. 2012)
Automobilový průmysl Mírné zlepšení Beze změn
Stavebnictví Mírné zlepšení Zlepšení
Chemický průmysl Zhoršení Beze změn
Domácí elektronika – počítače Zhoršení Mírné zhoršení
Domácí elektronika – zdraví a krása Beze změn
Průmyslová elektronika – elektronické součásti Mírné zhoršení Mírné zlepšení
Průmyslová elektronika – těžké těžební stroje Mírné zlepšení
Průmyslová elektronika – počítačové součásti Zhoršení
Papírenský a tiskařský průmysl Beze změn Beze změn
Ocel Beze změn Beze změn
Textil Beze změn Beze změn

Zdroj: Coface

 

Firmy znepokojuje zpomalení ekonomiky a možné snížení dostupnosti úvěrů

Ačkoli otázky rostoucích nákladů na pracovní sílu a zhodnocení čínské měny mohou být tématem hlavních zpráv, z pohledu podniků v Číně se rozhodně nejedná o zásadní problematické oblasti. Dle průzkumu tyto otázky znepokojují pouze 26 % respondentů a 9 % firem.

Většinu respondentů, 61 %, znepokojuje možné oslabení hospodářského růstu v Číně. 50 % společností se obává omezování úvěrů, které by případně mohlo vést k jejich horší dostupnosti.

Celkové makroekonomické prostředí v Číně zůstává v roce 2014 nadále zdravé, ačkoli se očekává, že během probíhajícího normalizačního procesu dojde ke zpomalení růstu tržeb firem. Podle výhledů vlády mělo v posledních několika letech dojít ke zpomalení růstu a růst tržeb firem se během tohoto období také mírně zpomalil.

Reálný růst HDP ve výši 7,7 % v roce 2013 byl nejnižší, který druhá nejsilnější ekonomika na světě během 14 let vykázala. To je v souladu s plánem vlády zaměřit se na kvalitu dalšího růstu, namísto jeho kvantity.

Nicméně společnost Coface odhaduje, že meziroční nárůst HDP bude v roce 2014 činit 7,2 %, a Čína tak bude i nadále patřit mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky na světě.

Navzdory vysokým očekáváním ekonomického růstu na základě spotřeby zůstanou investice motorem růstu ve střednědobém horizontu, protože v souladu s trendy zaznamenanými v posledních několika letech očekáváme, že růst příjmů čínských rodin se bude nadále zpomalovat.

Tempo růstu průměrného příjmu a spotřebních výdajů kleslo z 12,4 %, resp. 10 % v roce 2012 na 9,6 %, resp. 8,1 % v roce 2013. Očekává se, že v roce 2014 domácí spotřeba poroste pomaleji.  

V současné době využívá 90 % čínských společností na domácím trhu prodej na úvěr. Je povzbudivé, že více než 60 % společností v průzkumu uvedlo, že v  realizovaných obchodních transakcích používá různé nástroje řízení úvěrů.  

Redakčně zpracovaná tisková zpráva společnosti Coface

Doporučujeme