Čína zavádí sociální kreditní systém. Co to znamená?

V roce 2014 čínská vláda oznámila zavedení národního kreditního systému, který bude kompletně spuštěn do konce roku 2020. Lidé včetně zástupců firem jsou v něm hodnoceni na základě svého ekonomického a společenského chování. Kritici poukazují na jeho zneužitelnost, podle Číny je cílem větší důvěryhodnost lidí a ekonomických subjektů.

Čtenářům BusinessInfo.cz přinášíme informace o systému v Číně, na který existují negativní názory, ale český podnikatel, který chce v nejlidnatější zemi na světě uspět, musí s jeho existencí a vlivem na jeho čínské partnery či přímo na něj (pokud má v Číně sídlo) počítat a brát jej v potaz. Obyvatelům i ekonomickým subjektům v zemi nezbývá než se chovat podle jím vymezených pravidel.

Podstatou sociálního kreditního systému je vytvoření osobního kreditu každého občana, který se bude zvyšovat nebo snižovat podle jeho společenského chování.

Kredit se bude upravovat na základě:

  • dodržování legislativy (snížení v případě dopravních přestupků, jízdy na černo nebo kouření na zakázaných místech)
  • ekonomického chování (úprava podle struktury nákupů a řádného placení účtů a daní)
  • sociálního chování (úprava v závislosti od kreditu lidí, s nimiž občan komunikuje)
  • způsobu využívání digitálních technologií (hraní počítačových her, čas strávený na sociálních sítích, sdílení nevhodného obsahu nebo šíření fake news).

Podle dostupných informací dosažené „skóre“ ovlivní míru sociálního zabezpečení daného obyvatele – dostupnost a podmínky úvěrů, hypoték či kreditních karet, kvalitu ubytování a turistických služeb, dostupnost jednotlivých způsobů dopravy nebo rychlost internetového připojení. Dále bude rozhodovat například o přístupu k lepšímu vzdělání nebo zaměstnání (manažerské pozice v státních podnicích nebo velkých bankách). Nízký kredit pak může způsobit i úplné zamezení přístupu lidí k některým službám.

Co je firemní sociální kreditní systém?

Čínský korporátní sociální kreditní systém (CSCS) zahrnuje všechny oblasti a cílí na monitorování a uchovávání informací ohledně chování organizací a jednotlivců, včetně obchodních informací. Systém spolehá na vývoj internetu (5G), ale i na dohled nad internetem a dalších technologií.

Lokální vlády budou předávat a získávat informace přes jednu platformu a vytvoří tak „Národní Finanční Kreditní Informační Databázi“, a to do konce roku 2020. Tato databáze bude propojena s kreditním informačním systémem pro mikro a malé společnosti a venkovské oblasti. Systém má podle Číny povzbuzovat k důvěryhodnému chování mezi jednotlivci a organizacemi.

Složky CSCS

Hodnocení

Navzdory tomu, že národní kreditní databáze má být celonárodní projekt, systém je stále velmi rozdroben mezi jednotlivé regiony a lokální distrikty. To znamená, že standardy se liší mezi různými regiony a odvětvími. 

Nicméně základními prvky hodnocení mají být dvě hlavní kategorie, jmenovitě „důvěryhodnost“ a „nečestnost/nepoctivost“. Byznys označený jako „důvěryhodný“ obdrží odměny a výhody v různých úrovních a perspektivách. Zatímco pro „nečestný“ byznys budou aplikovány postihy a tresty. Byznys, který bude několikrát opakovaně označen jako „nečestný“, bude uveden na blacklist, který bude publikován on-line.

Časové hledisko

Kreditní záznamy za určité období mohou být vydány na požádání, obecně za období minimálně 6 měsíců do maximálně 5 let. Nicméně budou možné i výjimky. Například v Šanghaji bude maximální doba pro zveřejnění 5 let.

Doba pro zveřejnění se ale může lišit podle úrovně „nečestnosti“, nicméně pro jakýkoliv byznys, který byl několikrát opakovaně označen jako „nečestný/nepoctivý“ a je uveden na blacklistu, platí, že informace o „nečestnosti“ může být vymazána pouze v případě, že bude odstraněn z tohoto blacklistu.

Podmínky pro sběr dat

Čínské úřady mohou prověřovat kreditní záznamy pro administrativní účely, například při inspekcích či postizích, imigračních a vízových kontrolách a při výměně zahraničního managementu.

Informace jsou obecně rozděleny do 3 kategorií: základní informace, nepoctivé informace a ostatní. Informace jako např. vážené uznání, obdržené ocenění, dobrovolnictví nebo účast na CSR (Corporation Social Responsibility – společenská odpovědnost firem) povedou k pozitivnímu kreditnímu skóre.

Zatímco záznamy jako například odmítnutí výkonu na základě soudního usnesení, nedodržení práva a regulací, daňové úniky nebo pozdní platby daní, budou brány jako abnormální operace, které způsobí snížení kreditního skóre.

Odměny a postihy

Důvěryhodný byznys může obdržet různé odměny jako například zjednodušení administrativních procesů, optimalizace frekvence monitorování, větší příležitosti ve fiskální a projektové podpoře a nižší bankovní poplatky.

Podobná pravidla se aplikují na nepoctivý byznys, který bude potrestán v různých úrovních podle závažnosti prohřešků.

Navíc kreditní záznamy společnosti dopadnou i na osobní kreditní záznamy jednotlivců pracujících na pozicích seniorního managementu jako například zákonného zástupce, ředitele a finančně odpovědné osoby. 

Blacklists

Typickým postihem zahrnujícím omezení vstupu na trh nebo do jednotlivého odvětví, omezení použití relevantních finančních služeb a vyjmutí z preferenčních politik.

Tyto blacklisty budou veřejné a budou rovněž pravidelně aktualizovány.

Zákonní zástupci a ostatní seniorní manažeři by měli být připraveni na to, že jejich osobní kreditní záznamy budou přímo ovlivněny, neboť jsou propojeny s firemními záznamy. Nemusí čelit přímo postihům od relevantních orgánů, ale mohou čelit omezením při použití finančních produktů, pro které jsou vyžadovány osobní kreditní záznamy, jako například půjčky, hypotéky, žádosti o vydání kreditní karty, apod. Navíc mohou čelit omezením při nominaci na funkce zákonných zástupců pro jiné společnosti.

Cizinci pracující v Číně by měli být připraveni na to, že jejich kreditní záznamy mohou ovlivnit jejich žádosti o pracovní povolení a o povolení k pobytu.

Rovněž spolupráce se společnostmi uvedenými na blacklistu může vést k různým formám postihů. V některých případech mohou být tyto společnosti více monitorovány a častěji navštěvovány místními orgány, případně mohou čelit omezením vládních podpor.

Společné disciplinární akce

Jeden klíčový termín v CSCS je „společné disciplinární akce“. Tento mechanismus umožňuje různým čínským orgánům požádat o postihy a administrativní akce pro společnosti uvedené na blacklistu, a to na základě nejen kreditních záznamů z jejich oblasti působnosti, ale také ve všech oblastech kreditního hodnocení. To znamená, že postihy nebudou pouze vertikální, ale budou rozšířeny horizontálně do všech různých vládních autorit používajících sdílené kreditní informace.

I když jsou stále technické nedostatky, které omezují sdílení informací v celé zemi přes jednu platformu, místní vlády již mohou dohlížet na vybudování provinčních a regionálních databází. Například provincie (Anhui, Jiangsu a Zhejiang) a města (Šanghaj) v oblasti Delty Dlouhé Řeky mají již možnost sdílet data mezi provinciemi. To umožňuje čínským autoritám sledovat kreditní data společností z různých provincií.

Např. v Šanghaji podle současných regulí odměny a postihy nejsou vydávány pouze administrativními orgány, ale také orgány řídícími tržní podmínky, průmyslovými asociacemi a finančními institucemi, které mohou požádat na základě kreditních záznamů o příslušná opatření.

Závěry

Cílem implementace sociálního kreditního systému je podle Číny „zlepšení otevřenosti, férovosti a efektivity kontrolního systému, stejně tak jako zlepšení konkurenceschopnosti a transparentnosti obchodního prostředí.“

Dodržování všech pravidel se stává více a více důležitým. Obcházení práva a předpisů může vést nejen k peněžním trestům, ale také k přísnějšímu administrativnímu sledování, nebo dokonce k uvedení na blacklist.

Z finanční perspektivy – čím lepší kreditní úroveň máte, tím menší poplatky platíte. Další důsledky mohou rovněž ovlivnit cizince i Číňany v žádostech o povolení k pobytu v některých městech nebo při povolování žádostí o pracovní povolení nebo povolení k pobytu, případně povolení ke jmenování seniorních manažerů v obchodních organizacích.

Zatímco se čínský trh otevírá více světu a zahraničním obchodním společnostem, sociální kreditní systém umožňuje vládním autoritám sledování a regulaci tržního chování. Čína tvrdí, že dodržování zásad a spolupráce s tímto systémem bude ku prospěchu všech hráčů na trhu. Porušování pravidel bude každopádně znamenat pro firmy různé administrativní nepříjemnosti.

Aleš Červinka, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Šanghaj

• Teritorium: Čína

Doporučujeme