Cirkularita v odpadovém hospodářství

V posledních několika letech se do popředí pozornosti dostává cirkulární ekonomika.

Jejím cílem je vytvořit systém, ve kterém materiály obíhají v cyklech stále dokola v co nejvyšší kvalitě a co nejdelší dobu. Systém, který poznamenává a mění celou ekonomiku.

Ilustrační fotografie

Důležitou součástí je i pochopení hodnoty jednotlivých materiálů a zvýšená úroveň spolupráce v oblasti udržitelnosti a zásobování s cílem snížit množství odpadu, které končí na skládkách nebo v energetickém využití.

To představuje i zohlednění energetické náročnosti jednotlivých komodit, Green Material Sourcing. Jedná se o snahu najít materiály, které jsou méně náročné na přepravu, těžbu a které kdysi samy byly primárními surovinami, tedy například kov, stavební materiály a další.

Co je cirkulární odpadové hospodářství?

Cirkulární odpadové hospodářství vychází z principů cirkulární ekonomiky a jeho cílem je snížit produkci odpadů a zbytkových materiálů jednotlivých firem. V rámci vytváření odpadů se řídí tzv. hierarchií nakládání s odpady, která musí být v souladu s místní platnou legislativou. Ne vždy je ale možné produkci odpadu zabránit, a tak je součástí cirkulárního odpadového hospodářství i hledání cesty, jak odpad dále využívat.

Odpadové hospodářství

Hierarchie nakládání s odpady

Prvním bodem obrácené pyramidy je předcházení vzniku odpadu. V souvislosti s předcházením vzniku odpadu je klíčový ekodesign, což je v posledních letech více a více zmiňovaný pojem. Jedná se o navrhování a vývoj produktů, které kladou zřetel nejen na funkčnost, ekonomickou stránku a bezpečnostní stránku, ale také na minimální negativní dopad na životní prostředí v rámci celého životního cyklu výrobku.

Druhým bodem je třídění odpadu na jeho recyklovatelné složky. Jedná se o situaci, kdy není možné odpad jako celek zrecyklovat, ale jeho některé části ano. Důležité je tedy nastavit nový způsob třídění daného odpadu, aby bylo možné získat jeho využitelné části a znovu je využít pro stejný účel, pro který byly vyrobeny. Může se jednat například o opětovné použití obalů.

Principem číslo tři na obrácené pyramidě jsou uzavřené cykly recyklace. Jedná se o návrat použitých materiálů po jejich přepracování zpět do výroby, kde vznikly. Výhodou je, že při tomto způsobu recyklace je jasné, s jakým materiálem se bude pracovat, a kontrola kvality je v podstatě plně v rukou původce a zároveň uživatele. Příkladem mohou být LDPE fólie, které se na českém trhu běžně recyklují a vracejí zpět do výroby.

Čtvrtým bodem je recyklace. Tu je možné realizovat přímo u producenta odpadu, nebo materiál nabídnout recyklátorům, kteří s ním umí dále nakládat. Mnoho odpadů má v sobě totiž ukrytou zajímavou přidanou hodnotu, o které mnohdy samotní producenti daného odpadu neví. Dochází tak často k paradoxním situacím, kdy za odpady, které mohou mít i pozitivní hodnotu na trhu, je nabízena hodnota negativní. Je důležité zjistit reálnou hodnotu odpadů a najít partnery, kteří je dokážou dále zpracovat.

Využití druhotných surovin ve výrobě je dalším bodem, který je třeba v hierarchii nakládání s odpady zohlednit. Tímto využitím je myšleno energetické využití. V důsledku neustále se zvyšujících cen primárních materiálů a jejich zhoršující se dostupnosti jsou recyklované neboli sekundární materiály optimálním řešením.

Posledním bodem je odstraňování odpadů na skládkách či ve spalovacích zařízeních. V rámci principů cirkulární ekonomiky je snaha tomuto způsobu nakládání předcházet. Stále ovšem existují odpadové toky, pro které jiné řešení než uložení na skládku či spálení v současné době neexistuje.

Největší evropské tržiště pro nakládání s odpady

Cyrkl je aktuálně největší digitální tržiště s odpady a zbytkovými materiály v Evropě. Jeho služby využívá přes 13 000 firem. Za jeho založením stojí Cyril Klepek, který se cirkulární ekonomice a znovu využívání jednotlivých materiálů věnuje mnoho let.

Cílem Cyrkl je propojovat producenty odpadů, vedlejších produktů a přebytků s recyklátory a dalšími firmami, které tyto materiály zrecyklují nebo budou dále využívat. Jen za posledních 12 měsíců ušetřily společnosti 1 578 768 tun CO2 díky obchodování s odpadem přes digitální tržiště Cyrkl. Vzniku až 150 000 tun CO2 se podařilo zcela zabránit díky nalezení lepšího způsobu nakládání s odpady a dalšími materiály.

Odpadové hospodářství

Snižování emisí CO2 pomáhá zpomalovat změnu klimatu. „Každý rok spotřebuje světová ekonomika asi 100 giga tun původních materiálů, když z toho recykluje jen necelou desetinu. Přitom 70 % všech globálních emisí skleníkových plynů souvisí s manipulací s materiálem a jeho používáním. Ve společnosti Cyrkl jsme rádi, že můžeme ukázat, že kruhová manipulace s materiály je zásadním krokem k udržitelnosti a našim plánům snižování CO2,“ říká Cyril Klepek, CEO společnost Cyrkl.

Cirkulární ekonomika

Cirkulární odpadové skeny

Jednou z cest, jak začít snižovat množství produkovaného odpadu, je nechat si vytvořit cirkulární odpadový sken. Odpadoví specialisté z Cyrkl zanalyzují výrobní procesy firmy a zjistí reálné hodnoty odpadních materiálů. Díky cirkulárnímu skenu mohou firmy získat přehled o jednotlivých odpadových tocích, o možných úsporách v této oblasti i o optimalizaci nakládání s odpady do budoucna.

V minulém roce odborníci z Cyrkl provedli cirkulární odpadový sken v jedné z českých skláren, kde vzniká cca 1000 tun odpadního skla z výroby. Sklo má proměnlivé složení, barvu, a navíc je barveno barvivy obsahujícími těžké kovy. Pro recyklaci ve sklárnách se tedy už bohužel nehodí a v celém objemu je skládkováno.

Ilustrační fotografie

Dříve se tak mohlo dít v režimu technického zabezpečení skládky, tedy bez placení skládkovacího poplatku. Po změně legislativy to už možné není. V průběhu cirkulárního odpadového skenu se podařilo rozběhnout spolupráci s blízkou betonárnou, která má zájem namleté sklo vyzkoušet pro přidávání jako náhrady písku do betonu. Z cirkulárního odpadového skenu v jiné sklárně vyplynulo, že tato možnost je technologicky životaschopná – technologické zkoušky už úspěšně proběhly.

Dalším příkladem je využití materiálu z výroby filtrů. Stav před cirkulárním odpadovým skenem byl takový, že filtry byly sice předávány ke kompostování do nedaleké kompostárny, nicméně vyprodukovaný kompost nebyl dále využíván například pro účely hnojení, ale předáván k rekultivaci a technickému zabezpečení přilehlé skládky. De facto tedy šlo opět o skládkování.

Ve skenu se podařilo identifikovat různé možnosti toho, co s filtry dělat. Jako nejreálnější z nich se ukázala možnost předávání pro výrobu tepelné izolace. V současné době probíhají technologické zkoušky a celá spolupráce vypadá velmi nadějně.

Online obchodování s odpady

Kromě cirkulárních odpadových skenů nabízí Cyrkl také digitální platformu, kde je možné nabízet a kupovat odpady a zbytkové materiály. Jedná se o transparentní, bezpečný a efektivní nástroj pro vytvoření tendru, aukce či výběrového řízení pro odběr přebytečného firemního odpadu nebo materiálu.

Díky této platformě budete mít vždy přehled o aktuálních cenách jednotlivých materiálů na trhu. Aukce odpadů přinášejí nové možnosti pro podnikání a dávají perfektní příležitost, jak z odpadových materiálů vytěžit maximum. „Odpadové aukce mají potenciál stát se do jednoho roku novým standardem výběrových řízení na trhu s odpady,“ říká Cyril Klepek.

Převzato z časopisu Komora. Autorka článku: Žaneta Svobodová, Cyrkl

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme