Členské státy EU schválily rámec pro vyjednání obchodních dohod s USA

Evropská rada, čili sbor zástupců vlád členských zemí EU, udělila 15. dubna 2019 Evropské komisi mandát k vyjednání dohody s USA o vzájemném odstranění cel na průmyslové výrobky i k vyjednání dohody o tzv. posuzování shody. Schválené vyjednávací směrnice aktuálně procházejí právně-jazykovou úpravou před zveřejněním finální verze.Dvoustranná dohoda o odstranění cel na průmyslové zboží by dle odhadů analýzy Evropské komise zvýšila do roku 2033 vývoz z EU do USA o 8 %, resp. o 26 miliard EUR. Nejpozději před uzavřením dohody bude EU trvat na odstranění dodatečných amerických cel i na ocel a hliník, která pro EU platí od 1. června 2018. Jednalo by se tedy o další významný přínos dialogu se Spojenými státy.

Cílem dohody o posuzování shody je usnadnit společnostem prokazování, že jejich výrobky splňují technické požadavky na obou stranách Atlantiku. Případné dojednání dohody by mělo zásadní přínos zejména pro malé a střední podniky.

Rozhodnutí členských států přijmout směrnice pro obchodní jednání se Spojenými státy Evropská komise uvítala. Na základě schválených mandátů pro vyjednávání bude Komise dále zkoumat potenciální hospodářské, environmentální a sociální dopady případných dohod, přičemž zohlední mezinárodní závazky EU, včetně Pařížské dohody o změně klimatu. Toto hodnocení, jakož i samotný proces jednání, bude probíhat v pravidelném dialogu s členskými státy, Evropským parlamentem, občanskou společností a všemi zúčastněnými stranami v souladu se závazkem Evropské komise k větší transparentnosti.  

Hrozba amerických cel na automobilový průmysl

Nad vyjednáváním však ještě visí otazník možných amerických cel na automobilový průmysl. V USA totiž dosud běží 90denní lhůta, během níž má prezident Donald Trump rozhodnout, zda uvalí dovozní cla na automobily a autodíly či přijme jiná opatření (anebo žádná). Americký zákon Trade Expansion Act z r. 1962 v oddíle číslo 232 (Section 232) zplnomocňuje americkou vládu mj. k navýšení dovozních cel, pakliže výsledky šetření ministerstva obchodu stanoví, že dovoz daného výrobku ohrožuje národní bezpečnost USA.

Jelikož není v zájmu EU vyjednávat pod tlakem, vedlo by uvalení amerických tarifních opatření na automobilový průmysl k pozastavení vyjednávání výše uvedených obchodních dohod. Evropská unie je v tom případě naopak připravena přijmout adekvátní protiopatření (stejně jako tomu bylo loni v reakci na uvalení cel na ocel a hliník). Evropská komise již zpracovává různé varianty, které by se přizpůsobily rozsahu opatření USA. Návrhy seznamů položek, na něž by se protiopatření vztahovala, by následně předložila členským státům EU k vyjádření. MPO ČR by konkrétní návrhy protiopatření konzultovalo se zástupci českého průmyslu.

Nejen kvůli dopadům na přímý i nepřímý vývoz českých autosoučástek do USA, ale i s ohledem na potenciální přínos daných dohod, však ČR doufá, že bude pokračovat pozitivní dialog místo obchodních sporů a uvalování dalších cel.

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme