Co děláme pro zvyšování kvality podnikání a odpovídající cenu kvalitní služby

Hospodářská komora České republiky v rámci své působnosti dbá mimo jiné také na to, aby její členové vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

K podpoře těchto cílů má HK ČR své orgány i vlastní nástroje. Trh se za posledních třicet let zcela změnil, vyspěli podnikatelé i zákazníci. Jedním z průvodních jevů je to, že se dramaticky zvyšuje důraz na kvalitu služby. Správné využití zmíněných nástrojů může výrazně pomoci jak v rámci společenstev, tak především orientaci zákazníků.

Schůzka podnikatelů, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

AUTORIZACE – Autorizační komise HK ČR

Jedná se o proces, kdy je podle pravidel přijatých představenstvem HK ČR a na žádost živnostenské‑ ho společenstva začleněného v HK ČR posouzena jeho způsobilost stát se ve své dílčí oblasti či oboru speciální autoritou. Pravidla upravují postup udělování autorizace HK ČR žadatelům, tedy budoucím či stávajícím autorizovaným subjektům, k výkonu specifické činnosti, kdy je nutné ověřit na určenou dobu nejvyšší standard vybraných profesních aktivit, principů a dalších definovaných podmínek a kritérií autorizovaného subjektu. Jsou přesně stanoveny základní požadavky na žadatele o autorizaci, dále náležitosti související s udělováním, pozastavením, zrušením autorizací, a rovněž kompetence a povinnosti autorizovaných subjektů.

Autorizace začleněných živnostenských společenstev je náročný proces, a ne každý žadatel v něm uspěje. I proto jsou autorizovaná společenstva pro HK ČR, jeho orgány a úřad garanty odbornosti, vysoké úrovně profesního vzdělávání a nositeli těch nejvyšších profesních standardů a zkušeností. Úřad a orgány HK ČR se proto na autorizovaná společenstva obracejí při tvorbě a připomínkování právních předpisů a dalších dokumentů, které předepisují nebo zásadně ovlivňují činnost v daném oboru.

Autorizovaná společenstva zastupují HK ČR při jednání v oborových a specifických záležitostech. Jedná se především o vyjednávání s ostatními organizacemi a s orgány státní a veřejné správy. Dále autorizovaná společenstva působí v rámci HK ČR jako odborní garanti při tvorbě standardů Národní soustavy kvalifikací a Mistrovských zkoušek.

Žádosti o autorizace posuzuje Autorizační komise, která je jmenovaná představenstvem HK ČR a je sedmičlenná. Je poradním orgánem prezidenta HK ČR. Mezi základní kritéria, která jsou v rámci procesu autorizace hodnocena, patří schopnost žadatele o autorizaci naplnit předpokládané povinnosti, zejména pak:

  • dosavadní odborný přínos v autorizovaném oboru;
  • rozsah zabezpečování tvorby mezinárodních, evropských a národních technických norem či pravidel praxe a úroveň zabezpečení informovanosti v daném oboru;
  • úroveň vydávání periodika s odbornou náplní;
  • zapojení do projektu NSK;
  • aktivní zapojení do celoživotního odborného a profesního vzdělávání;
  • aktivní zapojení do systému legislativního připomínkování při HK ČR;
  • členství v odborných evropských organizacích;
  • přijatý a naplňovaný etický kodex a některá další kritéria.

V rámci pravidel a metodik schválených představenstvem HK ČR jsou autorizovaná společenstva oprávněna žádat o registraci oborových pravidel praxe a využívat metodiku osvědčování kvality svých členů.

Manažer studuje smlouvu, Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

REGISTRACE PRAVIDEL PRAXE – Sekce kvality HK ČR

Pravidla navrhuje, zpracovává a vydává příslušné Autorizované živnostenské společenstvo začleněné v HK ČR, které nese plnou odpovědnost za jejich obsahovou a věcnou stránku. HK ČR registruje pouze Pravidla praxe zpracovaná a schválená podle Metodických pokynů pro plánování, tvorbu a schvalování Pravidel praxe, které zpracovala Sekce kvality a kterou schválilo představenstvo.

Pravidla vydaná a registrovaná v souladu se schválenou metodikou zajišťují pro daný obor splnění nejnovějších požadavků vyjadřujících stav techniky, dodávek, služeb a výrobků, a to v souladu s požadavky právních předpisů a technických norem.

Pravidla, která jsou registrována HK ČR, jsou ve smyslu článku 3.1 ČSN EN 45020 normativním dokumentem obsahujícím pravidla praxe podle 3.5 ČSN EN 45020. Pravidla musí být vytvořena na základě konsenzu a musí mít charakter veřejně dostupného dokumentu, vypracovaného ve spolupráci zainteresovaných stran pomocí konzultací a postupů konsenzu, a od okamžiku schválení jsou považována za uznaná pravidla vyjadřující stav techniky podle článku 1.5 ČSN EN 45020.

Odkaz Bati žije, exportéři zavádějí jeho systém vedení firmy

OSVĚDČOVÁNÍ KVALITY PODNIKÁNÍ – Sekce kvality HK ČR

Kvalita výrobků a poskytovaných služeb je v ČR z pohledu konečných uživatelů stále častěji kritizována. Systém udělování oprávnění k podnikání, tedy živnostenských listů, je v rámci živnostenského zákona pojat jako systém, který v co nejširší míře umožňuje podnikat, ale který nezaručuje kvalitu.

Základem je jednoduché rozdělení živností na volné, řemeslné a koncesované, přičemž cílem státu je, aby podmínky pro udělení živnosti byly co nejširší a nejvolnější. Zjednodušeně řečeno, aby co největší počet žadatelů dané podmínky splnil. O to významnější je dbát o odbornost a kvalitu výkonu těchto živností. V některých odvětvích jsou odbornost a kvalita služeb osvědčovány podle jiných právních předpisů, typicky v energetice, vyhrazených technických zařízeních a podobně.

Cílem působení HK ČR a u ní začleněných autorizovaných společenstev je, aby poskytované výrobky a služby byly ve všech odvětvích bezpečné a kvalitní. Proto HK ČR působí na své členy, aby při své podnikatelské činnosti dodržovali technické předpisy, využívali technické normy, pravidla praxe registrovaná HK ČR, měli zavedené systémy řízení kvality a systémy řízení výroby, dodržovali etický kodex HK ČR a svých společenstev a samozřejmě postupovali v souladu s obecně závaznými předpisy.

Podle provedených průzkumů a návštěvnosti webových stránek je prokazatelné, že zákazníci vítají jakékoliv iniciativy společenstev, které jim umožní získat informace o tom, který živnostník, respektive podnikatel splňuje odborná i kvalitativní kritéria, podepsal etický kodex, pravidelně se vzdělává a totéž umožňuje svým zaměstnancům a podobně.

Ilustrační fotografie

Kromě webových stránek některých společenstev, které tyto informace se souhlasem svých členů zveřejňují, je však na internetu spousta dalších seznamů, které se tváří jako ověřené, ale slouží především k výdělečné činnosti jejich tvůrců. Z toho potom samozřejmě vyplývá, že umístění na předních místech v seznamu není dáno kvalitou poskytované služby, či vyráběného výrobku, ale výší poplatku za prezentaci firmy na portále.

Proto Sekce kvality HK ČR zpracovala transparentní a funkční nástroj, jehož pomocí si může konečný zákazník prověřit kvalitu svého dodavatele ještě před podepsáním objednávky. Tím je značka osvědčení kvality podnikání člena autorizovaného společenstva.

Aby byl proces, podle kterého autorizovaná společenstva provádí osvědčování kvality, v rámci HK ČR na stejné úrovni, zpracovala Sekce kvality a následně byla představenstvem HK ČR schválena metodika pro sjednocení přístupu jednotlivých společenstev začleněných u HK ČR k poskytování záruk za své členy.

V případě, že předmětné autorizované společenstvo provádí osvědčování odbornosti a způsobilosti svých členů podle pravidel vypracovaných v souladu s uvedenou schválenou metodikou HK ČR, je oprávněno využívat na svém dokumentu Osvědčení o kvalitě, což je logo HK ČR s připojeným textem: Osvědčení kvality bylo provedeno v souladu se schválenou metodikou Hospodářské komory ČR.

Postupy, jak zajistit kvalitu výroby a služeb nebo pravidla pro osvědčování pravidel praxe naleznete mimo jiné formou letáků na webu HK ČR.

CENA KVALITNÍ SLUŽBY – Sekce kvality HK ČR

Orientace na nízkou cenu zakázek zejména ze strany veřejných subjektů je v ČR obecně nesmírně rozšířená, což je dáno jednak nastaveným regulatorním rámcem (zákonné i podzákonné předpisy a vnitřní předpisy zadavatelů), jednak jejich ne vždy přesnou interpretací a dále také zakořeněnou praxí při vyhlašování a zadávání veřejných zakázek. Ta řadí v tomto ohledu tržní prostředí v ČR na okraj vyspělých zemí, což prokazuje i diskuze v mezinárodním kontextu.

V ČR rovněž chybí rozvinutější judikatura a soudní praxe, o kterou by bylo možné se v tomto ohledu opřít – na rozdíl například od Nizozemska, Švédska, ale kupříkladu i Slovenska. Problém nízkých cen u veřejných zakázek se netýká jen zakázek velkých, ale zejména i zakázek menšího a malého rozsahu, kterých je v ČR co do počtu vypisována naprostá většina.

Za odpovídající, tedy bezpečnou cenu služby je podle schváleného modelu HK ČR cena, která zahrnuje veškeré relevantní přímé, ale i nepřímé náklady s důsledným zohledněním a zahrnutím všech náležitostí věcného obsahu a rozsahu služby, a to i včetně minimální kvality služby. Vlastní nabízená cena pak může být srovnatelná na základě věcné podstaty nabídky poptávané služby tak, aby byla konkurenčně férová a aby jak nabídkové, tak i tržní ceny obecně odrážely v jednotlivých segmentech či oborech služeb daná kritéria.

Aplikace modelu vytvořeného a schváleného Sekcí kvality HK ČR má zajistit či alespoň posílit funkci trhu, aby nabízené ceny byly srovnatelné na základě věcné podstaty nabídky poptávané služby tak, aby byly konkurenčně férové a aby jak nabídkové, tak i tržní ceny obecně odrážely v jednotlivých segmentech (oborech) služeb daná kritéria.

Cílem je vytvoření databáze základních informací o jednotlivých službách či i o souboru jednotlivých služeb z hlediska jejich kvalitativního obsahu zejména ve vztahu k technickým normám a pravidlům praxe, pokud existují. Obsah databáze je tedy úzce vázán na existenci postupů a pravidel praxe či podobných konsenzuálně přijímaných dokumentů, například příslušných oborových standardů. Výstupy z databáze by pak formou internetové a mobilní aplikace byly otevřeně a zdarma dostupné široké veřejnosti.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Jaroslav Schön, člen představenstva HK ČR, předseda Autorizační komise HK ČR a místopředseda Sekce kvality HK ČR

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme